پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

دسته : روانپزشکی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 774 KB

تعداد صفحات : 121

بازدیدها : 793

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل انجام گرفت.از بین جامعه آماری دانشجویان تعداد100 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند از ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه الگوی شخصیتی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است سپس داده ها با استفاده از روش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده نتایج نشان داد بین گروه خونی و تیپ شخصیتی رابطه وجود دارد .نمرات آزمون نشان میدهد بالاترین فراوانی دربین افرادی است که گروه خونی آنها A و تیپ شخصیتی A را دارا هستند .

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت اهمیت تحقیق. 5

هدف کلی.. 6

اهداف جزئی.. 6

فرضیه های پژوهش... 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 7

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

مقدمه. 11

تعاریف شخصیت.. 12

عوامل بوجود آورنده شخصیت.. 13

عوامل موثر در تشکیل شخصیت.. 16

نظریه های مربوط به تاثیر دوران پیش از تولد در شخصیت.. 17

کیفیت تشکیل شخصیت.. 18

تفاوت شخصیت با فطرت.. 19

تفاوت های شخصیت.. 20

نظریه های شخصیت.. 21

نظریه های مربوط به شخصیت.. 22

ج- نظریه های شناختی (نظریه کلی) 23

نظریه های تیپ شناختی.. 24

طرح پنج عاملی شخصیت.. 26

اصول شخصیت شناسی از دیدگاه موری.. 27

تیپ شناسی آیزنگ... 28

پایه های زیستی تیپ شناسی آیزنگ... 28

تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها: 29

انواع اصلی تیپ های شخصیتی مطابق ابهیدها ما 29

تیپ های شخصیتی (آدلر) 30

تیپ گیرنده 30

تیپ نمای مایزر-بریگز. 31

سنخ شناسی هیمنس و ویرسما 31

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو. 34

شخصیت نوعA. 35

شخصیت تیپ A چیست؟. 36

بررسی قلبی فرامینگهام. 37

بررسی تیپ A. 38

خصومت و تیپ A. 38

تیپ A و درماندگی.. 40

واکنش اضطراری و تیپ A. 40

سنخ A رفتاری است ویرانگر. 41

محرومیت هیجانی و رفتاری عجیب و غریب شاخه تیپ A. 43

سنخ A و سلامتی.. 43

ارزیابی رفتار سنخ A. 44

همبستگی های فیزیولوژیکی.. 45

تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی در رابطه با شکل گیری الگوی شخصیتی رفتاری A: 46

تیپ شخصیت B. 47

تفاوت بین تیپ شخصیتی A , B. 48

شخصیت C. 49

تیپ شخصیتی C(افراد مستعد سرطان) 49

شخصیت اقتذار طلب یا نوع F. 50

تعاریف برون گرایی و درونگرایی: 51

نگرشها:  ( برونگرایی،درونگرایی) 51

کارکرد های روان شناختی.. 52

تیپ های روانشناختی.. 52

ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا 54

یک گروه خونی چیست؟. 56

تاریخچه. 57

سیستم گروه خونی ABO.. 58

آنتی ژن ها یا آلگوتینوژن های سیستم ABO.. 58

آنتی ژنهای A,B,H در مایع آمینوتیک... 61

بیوشیمی مواد گروه خونی.. 61

آنتی کرهای سیستم (A-B-O) 62

انتقال توارث گروههای A-B-O.. 63

آنتی ژنهای Rh. 65

معرفها 65

سیستم ABO، چگونگی روش تعیین گروه خون. 66

تعیین گروه خون به روش اسلاید. 66

تعیین روش گروه خون به روش لوله ای.. 67

علل واکنش متعی کاذب در گروه بندی ABO.. 67

علل واکنش های منفی کاذب در گروههای ABO.. 68

تعیین ژنوتیپ Rh. 68

سایر سیستم های آنتی ژنی.. 68

نقش گروه خونی.. 69

پیشه خارجی.. 75

پیشینه ی داخلی.. 83

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش... 91

متغییرهای پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

جامعه آماری.. 91

روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 91

تعداد حجم نونه. 91

ابزار پژوهش... 91

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 92

فصل چهارم :

یافته های پژوهش

بخش اول آمار توصیفی.. 94

بخش دوم آمار استنباطی.. 98

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 101

محدودیت های پژوهش... 102

پیشنهادات.. 103

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید