پایان نامه  سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز پایان نامه  سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز

دسته : -علوم پزشکی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 290 KB

تعداد صفحات : 99

بازدیدها : 401

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 8500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز

پایان نامه سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز

پایان نامه  سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک های مقابله ای با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی در بیماران جراحی قلب باز می باشد.روش مورد استفاده برای تحقیق روش همبستگی (توصیفی) است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران جراحی قلب باز بستری در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1392 (385 نفر) تشکیل می دهند.روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود. بدین صورت که از بین بیماران جراحی قلب بستری شده در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل تعداد 70 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس،  پرسشنامه درد مک گیل و  پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS بهره گرفته شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار با مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین مدیریت درد و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (01/0p<).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

 فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

1-4- اهداف پژوهش... 8

1-4-1- هدف کلی: 8

1-4-2- اهداف جزیی: 8

1-5- فرضیه ها: 9

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 9

 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

مقدمه. 12

2-1- بیماری قلبی.. 12

2-2- دستگاه قلبی- عروقی: 13

2-3- قلب و رگ های خونی.. 13

2-4- اختلالات دستگاه قلبی- عروقی.. 14

2-5- واکنش پذیری سیستم قلبی عروقی و بیماری.. 15

2-6- عوامل خطرزای زیستی و مربوط به شیوه زندگی در بیماران قلبی.. 15

2-7- سبكهای مقابله ای.. 17

2-7-1- عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله‌ای.. 23

2-7-2- اهمیت آموزش مهارت‌های مقابله‌ای.. 25

2-8- بهزیستی روانشناختی : 26

2-9- درد و مدیریت درد. 29

2-9-1-کیفیت و ابعاد درد. 32

2-9-2- احساس درد. 35

2-9-3- فیزیولوژی احساس درد. 35

2-9-4- نظریه های درد. 38

2-9-5- دیدگاه های زیستی، روانی، اجتماعی درد. 42

2-10- پیشینه پژوهش: 50

2-10-1 - پیشینه داخلی پژوهش... 50

2-10-2- پیشینه خارجی پژوهش: 52

2-11- جمع بندی پیشینه پژوهش... 60

 فصل سوم : روش شناسی تحقیق.. 61

مقدمه. 62

3-1- روش پژوهش... 62

3-2- جامعه آماری.. 62

3-3- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه آماری.. 62

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات.. 62

3-6- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 64

 فصل چهارم:  یافته های تحقیق.. 65

4-1- ویژگی های جمعیت شناختی.. 66

4-2- یافته های توصیفی.. 67

4-3- آمار استباطی.. 68

4-4- یافته های جانبی.. 71

 فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 73

5-1- بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-2- نتیجه‌‌گیری کلی.. 78

5-3- محدودیت‌های پژوهش... 79

5-4- پیشنهادات پژوهش... 79

فهرست منابع: 80

ضمائم. 86

چکیده انگلیسی

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت................................................................... 66

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ..................................................... 66

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار سن پاسخگویان....................................................................... 67

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار مدیریت درد پاسخگویان بر حسب پرسشنامه درد مک گیل........... 67

جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابله ای و مولفه های آن.......................................... 67

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن....................................... 68

جدول 4-7- ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ............................................................................... 68

جدول 4-8- ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ............................................................................... 69

جدول 4-9- ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ............................................................................... 69

جدول 4-10- ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ............................................................................. 70

جدول 4-11- ماتریس ضریب همبستگی پیرسون ............................................................................. 70

جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر مدیریت درد 71

جدول 4-13- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری سبک مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی     72

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید