تحقیق رابطه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیراندازی تپانچه لیزری

تحقیق رابطه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیراندازی تپانچه لیزری تحقیق رابطه تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیراندازی تپانچه لیزری

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 558 KB

تعداد صفحات : 63

بازدیدها : 789

برچسبها : تحقیق تیپ شخصیتی هوش هیجانی

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و هوش هیجانی با تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

هدف اصلی تحقیق

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد تیراندازی با تپانچه لیزری کارکنان نیروهای مسلح

اهداف فرعی تحقیق

بررسی تأثیرخودآگاهی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرخودمدیریتی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرآگاهی اجتماعی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرمدیریت رابطه بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرروان رنجوری بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیربرون گرایی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرگشودگی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیرمقبولیتبر تیزاندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

بررسی تأثیروظیفه شناسی بر تیز اندازی با تپانچه لیزری در کارکنان نیرو های مسلح

مقدمه

یکی از عواملی که در اثر بخشی و کارایی (بهره وری) کارکنان ناجا تأثیر زیادی دارد، شخصیت و ویژگی های مربوط به شخصیت است. نیروی انسانی هر سازمانی با ارزش ترین سرمایه آن سازمان محسوب می شود استفاده بهینه از این نیروی با ارزش نه تنها موجب افزایش کارایی می شود ، بلکه پیشرفت و رشد فرد و سازمان را نیز در برخواهد داشت؛ بنابراین توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که از اهمیت خاصی برخوردار است . بررسی و توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با جنبه های مختلف از جمله باورهای دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که نظریه پردازان برجسته ای نظیر: پارسو، هالند، و سوپر مطرح نموده اند که توجه به صفات و ویژگی های شخصیتی افراد می تواند موجب رضایت شغلی فرد و کارایی وی در سازمان شود .ضرورت و اهمیت این موضوع درسازمان ناجا می تواند در بحث جذب و استخدام و همچنین در برنامه ریزی های آموزشی (نگهداشت منابع انسانی) تأثیر بسزایی داشته باشد و تاحدی نواقص موجود دراین زمینه را برطرف کند.

نگاهی به زندگی انسانها نشان می دهد که تنها بهره هوشی نشان دهنده موفقیت فرد در زندگی نیست در واقع بهره هوشی (IQ) نمیتواند پیش بینی کند که فرد در فراز و نشیبهای زندگی چه واکنشی نشان می دهد. در مقاطع مختلف چگونه تصمیم گیری می کند، اطلاعات اجتماعی او در چه حدی است و بطور کلی نمی توان گفت بهره هوشی بالا تضمین کننده موفقیت، رفاه، موقعیت اجتماعی مناسب و احساس رضایت فرد از زندگی است. در واقع هوش هیجانی توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است.هوش هیجانی یک توانمندی عالی است که مشخص می کندچگونه می توانیم ازسایرمهارتهای خودازجمله بهره هوشی به بهترین صورت استفاده کنیم. اصولاً هر رفتاری باید جنبه عاطفی داشته باشد که به وقوع بپیوندد. رفتار از انگیزه بر می خیزد. انگیزه بدون هیجان و عاطفی، از نیروی لازم برحرکت و رهگشایی و نیز از جهت مندی مطلب برخوردار نخواهد بود.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیر های تحقیق

ویژگی های شخصیتی

هوش هیجانی

عملکرد ورزشی

فصل دوم

مقدمه

درآمدی بر روان شناسی تیراندازی

درآمدی بر تیراندازی

مبانی نظری شخصیت

تعریف شخصیت

نظریه پنج عاملی

برون گرایی

توافق پذیری

روان رنجوری

باوجدان بودن (وظیفه شناسی)

گشودگی به تجربه

نظریهعاملی شخصیت

یافتههای تجربی از مطالعات واژگانی ساختار شخصیت

ابعادعامل شخصیت HEXACO و مقیاسهای آن

صداقتتواضع و مقیاسهای آن

تهییج پذیری و مقیاسهای آن

برونگرایی و مقیاسهای آن

توافق پذیری و مقیاس های آن

باوجدان بودن و مقیاسهای آن

گشودگی به تجربه و مقیاس های آن

رابطه های مورد انتظار با سایر متغیرها

برون گرایی، باوجدان بودن و گشودگی به تجربه

تهییج پذیری و توافق پذیری

صداقتتواضع

تفاوتهای جنسیتی

پایه های تجربی مدل HEXACO

پایه های نظری

اعتبار افزایشی ساختار HEXACO نسبت به BFوFFM

مطالعات مرتبط با هگزاکو

گرایشات فوبیک

هگزاکو، هیجان خواهی و خطرجویی

هگزاکو، نوع دوستی و جناح چپی

هوش هیجانی

مفهوم و پیشینه هوش هیجانی

تعریف هوش

انواع هوش

هوش مصنوعی

هوش طبیعی

هوش اجتماعی

هوش فرهنگی

هوش سازمانی

هیجان

انواع هیجان

تعریف هوش هیجانی

تاریخچه هوش هیجانی

ویژگیهای هوش هیجانی

مزایای هوش هیجانی

هوش هیجانی سازمانی

دیدگاهها در مورد هوش هیجانی

هوش هیجانی از دیدگاه سالووی و مایر

اهمیت و ضرورت توجه به هوش هیجانی

اساس زیستعصبی هوش هیجانی

برداشتهای مختلف از هوش هیجانی

دیدگاه مورد قبول پژوهشگر در خصوص هوش هیجانی

مدل ترکیبی یا آمیخته بار آن

مدل هوش هیجانی گلمن

هوش هیجانی و هوش شناختی

هوش هیجانی و سلامتی

عملکرد

درآمدی بر عملکرد

عملکرد فنی

عملکرد ادراکی

عملکرد انسانی

عملکرد طراحی

ارزشیابی عملکرد

اهداف ارزشیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی

عملکرد ورزشی

عملکرد در حیطه روان شناسی ورزش

نیمرخ روان شناختی و اوج عملکرد

عملکرد در تیراندازی

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم

مقدمه

نوع پژوهش

جامعه آماری و گروه های نمونه، روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

پرسشنامه هوش هیجانی بارن آن

پرسشنامه شخصیت هگزاکو

صداقتتواضع و مقیاسهای آن

دامنه صداقتفروتنی

تهییج پذیری و مقیاسهای آن

دامنه تهییج پذیری

برونگرایی و مقیاسهای آن

دامنه برون گرایی

توافق پذیری و مقیاس های آن

دامنهیتوافق پذیری

باوجدان بودن و مقیاسهای آن

دامنه باوجدان بودن

گشودگی به تجربه و مقیاس های آن

دامنه گشودگی به تجربه

مدل آماری

فصل چهارم

مقدمه

یافته های جمعیت شناختی

یافته های توصیفی

بخش سوم آمار استنباطی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات روش شناختی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید