پایان نامه رابطه هوش اجتماعی حمایت اجتماعی خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

پایان نامه رابطه هوش اجتماعی حمایت اجتماعی خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان پایان نامه رابطه هوش اجتماعی حمایت اجتماعی خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 517 KB

تعداد صفحات : 154

بازدیدها : 788

برچسبها : هوش اجتماعی حمایت اجتماعی خوش بینی سازگاری اجتماعی

مبلغ : 60000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان سال 1394-1393 می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم جامعه آماری کارکنان به تعداد 300 نفراست که نمونه آماری به روش کوکران 150 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی وخوش بینی با سازگاری اجتماعی در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات برخی متخصصان زیربط بدست آمد برای محاسبه پایایی آنها نیز تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری (غیر از نمونه اصلی) توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب 0.94 برآورد گردیده است.داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، نمودار، وآزمون های آمار استنباطی همچون همبستگی پیرسون، و T مستقل، آنالیز واریانس یک راهه و ضریب همبستگی چندگانه از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج عبارتند از:بین حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین هوش اجتماعی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین خوش بینی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد . بین خوش بینی و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان زن و مرد و تفاوت وجود دارد. بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر گروه های مختلف سنی تفاوت وجود دارد بین حمایت اجتماعی وهوش اجتماعی و خوش بینی و سازگاری اجتماعی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول طرح پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیات

تعاریف عملیاتی

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه

حمایت اجتماعی

تعاریف حمایت اجتماعی

انواع حمایت اجتماعی

ابعاد حمایت اجتماعی

تئورهای حمایت اجتماعی

منابع حمایت اجتماعی

مدلهای حمایت اجتماعی

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی

اثرات روانی حمایت اجتماعی

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی

شبکه حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی

سازگاری اجتماعی

ویژگی های افراد سازگار

انواع سازگاری

موانع سازگاری در انسان

ناسازگاری

عوامل موثر در بروز ناسازگاری

عوامل موثر بر سازگاری

خصوصیات سازگاری

مراحل سازگاری

فرآیند سازگاری

دیدگاه های سازگاری اجتماعی

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی

نظریه کلی

نظریه کرت لوین

انواع خوش بینی

خوش بینی خلقی

خوش بینی موقعیتی

خوش بینی کاذب

هوش اجتماعی

تئوری هوش اجتماعی

پرفایل هوش اجتماعی

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی

منشا زیستی عصبی هوش اجتماعی

آسیب شناسی هوش اجتماعی

اندازه گیری هوش اجتماعی

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی

توسعه هوش اجتماعی

تاریخچه مطالعات هوش

هوش از دیدگاه ثرندایک

هوش از دیدگاه اسپیرمن

هوش از دیدگاه استرنبرگ

هوش از دیدگاه وکسلر

هوش از دیدگاه گاردنر

هوش از دیدگاه بینه و سیمون

رویکردهای چهارگانه هوش

رویکرد روانسنجی

رویکرد عصبیزیستی

رویکرد رشدی

رویکرد پردازش اطلاعات

ارتباطات اجتماعی

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی

پیشینه پژوهش

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

فصل سوم:روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

طرح تحقیق

ابزار اندازه گیری

روش اجرا

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) یافته های توصیفی

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

ج) یافته های جانبی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیشنهادات

فهرست جداول

*******************

انواع حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی ساختاری

جنبه ساختاری، محدود و به هم پیوستگی منابع حمایت اجتماعی موجود را نشان می دهد مفهوم سازی حمایت اجتماعی ساختاری عموماً عینی است، یعنی حمایت اجتماعی ساختاری به عنوان عدم وجود روابط اجتماعی اساس و بنیادی تعریف می شود. وضعیت تأهل ، عضویت در سازمانهای کنش ها و دلبستگی ها، حضور در کلیساها و سایر ویژگیهای شبکه اجتماعی مثل تعداد افراد و همخوانی نشانه های حمایت اجتماعی ساختاری هستند.

حمایت اجتماعی کارکردی (کنشی)

در مقایسه با حمایت اجتماعی ساختاری ، معیارهای حکایت اجتماعی، کیفیت و چگونگی روابط اجتماعی را مشخص می کنند تا حدود زیادی با پاسخ های فشار روانی است. حمایت اجتماعی کارکردی شامل کارکردهایی است چون، حمایت و ابزاری، محترم شمردن فرد، صمیمیت در روابط اجتماعی و در دسترس بودن، مقدار و زمان ارائه حمایت اجتماعی می باشد.

نوع حمایت اجتماعی نشان می دهد که حمایت اجتماعی ساختاری دارای اثرات اساسی است . در حمایت اجتماعی کارکردی بیشتر توأم با تعاملات بوده و دارای اثرات محافظتی است. اگر چه استثنائات بی شماری در مورد این کلیت وجود دارد، اما بررسی های متعدد نشان می دهد که حمایت اجتماعی کارکردی، همبستگی بسیار زیادی با شدت اختلالات دارد.

هاوس نظرات محققین قبلب را هماهنگ کرده و به چهار نوع حمایت اساس دست یافت :

1) حمایت اجتماعی که در برگیرنده اعمال احترام آمیز می باشد.

2)حمایت ارزیابی کننده که مرتبط با پسخوراندی است درباره ی رفتارو دیگاههای فرد

3)حمایت ابزاری که شامل یاری و مساعدت آشکار است که شخص به آنها نیاز دارد

4)حمایت اطلاعاتی که شامل جمع آوری اطلاعات ، نصایح و پند و اندرزهای لازم در حل مسئله است. که البته هر چهار نوع حمایت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال: در بحرانها فرد نیازمند به همدردی و مساعدتهای مالی و هیجانی است در حالی که فرد دیگر در مرحله تصمیم گیری صرفاً نیاز به اطلاعات صحیح و مساعدتهای ابزاری دارد. ...

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی

ایده ی مشهور هوش هیجانی، یکی از هوش های کلیدی مربوط به گاردنر، بصورت عملی، توسعه دیگر هوش را امکان پذیر می سازد. در حالی که برخی متخصصان سعی داشته اند تئوری هوش هیجانی را بصورتی بسط دهند که در معنای عملی شامل مهارتهای مردمیشود. این امر بیشتر موجب ایجاد این احساس شد که به هوش اجتماعی (SI) و هوش هیجانی (EI) به عنوان دو بعد متفاوت یک قابلیت بیندیشیم.هوش اجتماعی (هوش بین فردی گاردنر) متفاوت ولی مکمل هوش هیجانی (هوش درونی فردی گاردنر) است. برای درک خود و روش برخورد با دیگران ما به هر دو مدل نیازمند هستیم . بعضی از کمبود ها در هوش اجتماعی ، ناشی از عدم توسعه کافی هوش هیجانی است. در مقابل برخی از کمبودها هوش اجتماعی ممکن است منجر به عدم موفقیت در تجربه های اجتماعی شود که بتدریج موجب کاهش احساس خود ارزشمندی ، به عنوان جزئی از هوش هیجانی گردد.

در واقع گلمن نیز ، تفاوت بین هوش اجتماعی و هوش هیجانی را تصدیق کرد و مدل خود را به دو بخش جدا تقسیم کرد. او در قالب یک ستون دوتایی، مدل EI آگاهی هیجانی و مدیریت هیجان خود را در یک ستون و تسهیل اجتماعی و روابط اجتماعی است. طبق نظر گلمن ، وقتی هوش به زندگی اجتماعی وارد می شود، مغز خود به خود ، ظرفیت هایش را ترکیب می کند. توانایی های ناشناخته ای نظیر همدلی اولیه مطابقت و علاقه مندی جنبه های بسیار قابل سازگاری از گنجینه اجتماعی انسان برای بقا هستند و این توانایی ها بخصوص به ما اجازه می دهد تا دستور ثراندیک : خردمندانه عمل نماییدرا در روابطمان بهتر دنیال نماییم . اجزای هوش اجتماعی که گلمن به آن اشاره دارد به دو قسمت کلی تقسیم می شود: آگاهی اجتماعی ( آنچه که ما درباره ی دیگران احساس می کنیم ) و تسهیل اجتماعی ( آنچه که ما با داشتن آن آگاهی انجام می دهیم) :

الف آگاهی اجتماعی: آگاهی اجتماعی به طیفی اشاره دارد که از احساس آنی موقعیت های درونی دیگران شروع می شود تا شناخت احساسات و افکار آنها برای حصول به موقعیت های اجتماعی پیچیده آگاهی اجتماعی شامل:

- همدلی اولیه: احساس کردن دیگران، درک علائم غیر زبانی

گوش دادن: گوش دادن همراه با حالت پذیرش کامل ( درک کنندگی کامل).

- دوستی همدلانه: درک افکار، احساسات و منظورهای دیگران.

- شناخت اجتماعی: دانستن اینکه کلمه اجتماعی چگونه اثر می کند.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید