پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 335 KB

تعداد صفحات : 53

بازدیدها : 1650

برچسبها : مدیریت عملکرد کارایی کارکنان

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

اهداف تحقیق

بررسی و شناخت تاثیر مدیریت عملکرد درافزایش کارایی و بهروری کارکنان

بررسی و نقش مدیریت عملکرد در تسهیل سیستم حقوق و دستمزد (پاداش دهی)

فرضیات تحقیق

1. بین مدیریت عملکرد و میزان تعهد کارکنان ارتباط معنا داری وجود دارد.

2. بین مدیریت عملکرد و میزان حمایت کارکنان از سازمان ارتباط معنا داری وجود دارد.

3. بین مدیریت عملکرد و رضایت کارکنان از سازمان ارتباط معنا داری وجود دارد.

سوالات تحقیق

1- مدیریت عملکرد چه تاثیری در کارایی کارکنان دارد؟

2- بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد چه ارتباطی وجود دارد

چکیده تحقیق

این تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیت های تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق: که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه مدیریت عملکرد تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی و بالا بردن کارایی کارکنان در سازمان، نقش بسزایی را ایفا می کنند. در پایان هم پیوست ها، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

سوالات تحقیق

روش انجام تحقیق

محدودیت های تحقیق

واژگان کلیدی

مدیریت

کارایی

مدیریت عملکرد

کارکنان

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف مدیریت

نظریه نقش های مدیریتی

سطوح مختلف مدیریت

مفهوم کارایی

تعریف کارایی

رابطه کارآیی با بهرهوری و اثربخشی

عوامل مؤثر در کارآیی

تعریف مدیریت عملکرد

اهمیت مدیریت عملکرد

اصول مدیریت عملکرد

عوامل مؤثر در توفیق مدیریت عملکرد

فرایند مدیریت عملکرد

مزایای مدیریت عملکرد

معایب مدیریت عملکرد

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

مقدمه

روش انجام تحقیق

جامعه آماری

نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها

روایی

پایایی

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی تنصیف

روش تجزیه و تحلیل دادها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل های توصیفی

جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه گیری از فرضیه اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

نتیجه گیری کلی

راهکار ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

پرسشنامه

*******************

رابطه کارآیی با بهره وری و اثربخشی

در غالب موارد واژههای بهره وری، کارآیی و اثر بخشی بطور نابجا بکار گرفته شده یا با هم اشتباه می شوند.

بهبود کارآیی، ارتقای بهره وری را تضمین نمی کند؛ افراد غالبا فکر می کنند، اگر کارآیی بهبود یابد، بهرهوری بیشتر خواهد شد. کارآیی شرط لازم به رهوری است؛ اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی (یا خدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی، درجه تحقق هدفها در سازمان است و بهره وری مجموع کارآیی و اثر بخشی را مورد نظر دارد. یعنی مفهوم بهره وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است:

بهره وری = اثر بخشی + کارایی

همچنانکه در ابتدا نیز عنوان شد، برای سنجش موفقیت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، مقیاس ها و معیارهایی وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: کارآیی، اثربخشی، بهره وری، سود، کیفیت، رشد، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی کاری و ....

اثربخشی به معنای انجام کارهای درست، که سازمان را به اهداف خود نائل می کند و کارآیی به معنای انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع (کاهش هزینه ها)، افزایش مقدار تولید است .

بهره وری میتواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه گیری شود. مهمترین شاخص بهبود بهره وری، افزایش مستمر نسبت ستانده به دادهها، همراه با افزایش کیفیت تعریف میشود. در سطح بنگاه یا کارگاه بهره وری به صورت اندازه گیری توناژ محصول یا تعداد تولید یا ساعت کار تعریف می شود و در سطح ملی رابطه درآمد ملی و هزینه جامعه، شاخص بهره وری تعریف می شود

...

اصول مدیریت عملکرد

اصول مشخص را باید بعنوان مبنا و زیر بنای مدیریت عملکرد در نظر گرفت . این اصول را می توان به صورت ذیل عنوان نمود:

1. برای هر مسئله پاسخی خاص می توان یافت .

2. ارزش ها چیزی فرا تراز قابلیت سود آوری می باشند.

3. مدیریت عملکرد نوعی فرایند اساسی کسب و کار است .

4. توجه خاص به قدرت حاصل از تبادل اطلاعات.

2-12 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد درعمل، زمانی می تواند به موفقیت نایل شود که سایرعوامل متشکله سازمان به فرایند مدیریت عملکرد کمک نمایند . عوامل مذکور را به شکل زیر می توان طبقه بندی نمود:

1- همسویی و هماهنگی مدیریت ارشد سازمان در برقراری فرایند مدیریت عملکرد و حمایت همه جانبه از آن .

2- آمادگی مدیریت ارشد سازمان برای انجام تغییرات لازم در فرایند فعلی، در صورت لزوم .

3- هماهنگی کامل نظام مدیریت عملکرد با سایر نظامهای سازمان .

4- برقراری آموزشهای لازم و مناسب جهت اجرای هر چه بهتر مدیریت عملکرد در سازمان .

5- دخالت مستقیم کارکنان در اجرای مدیریت عملکرد.

6- روشهای اجرای مدیریت عملکرد باید به نحوی باشد که هم با اهداف و انتظارات سازمان و هم با خواستها و نیازهای کارکنان همسو باشد .

7- باید عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد نه عملکرد فردی افراد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید