پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 233 KB

تعداد صفحات : 103

بازدیدها : 1051

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی

چکیده تحقیق

در این تحقیق ما بر آنیم که تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 17 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 17 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل 13 مرد و 4 زن می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه دوم، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امام خمینی تأثیر داشته است.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق       1

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسئله     2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           3

1-4 اهداف تحقیق  4

1-5 سوال های تحقیق         5

1-6 متغیرهای تحقیق          5

1-7 فرضیات تحقیق           6

1-8 شاخص ها و معرف ها   6

1-9 واژگان کلیدی  7

1-9-1 رضایت شغلی          7

1-9-2 كاركنان     7

1-9-3 گمرک       7

1-9-4 بهره وری   7

1-9-5 اثربخشی    8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       9

2-1 مقدمه           10

2-2 مباحث نظری 10

2-2-1  تعریف و ماهیت رضایت شغلی            10

2-2-2 ابعاد رضایت شغلی   15

2-2-3 عوامل موثر بر رضایت شغلی  16

2-2-4 نظریه های رضایت شغلی       20

2-2-5 پیامد های رضایت و عدم رضایت شغلی   28

2-2-6  بهره وری  30

2-2-7 رضایت شغلی و بهره وری      32

2-2-8  نقش مدیریت در رضایت شغلی 34

2-1-9 رضایت شغلی و عملکرد         36

2-1-10  روش های ارزیابی رضایت شغلی       37

2-2-11  برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه    41

م2-2-12 راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی           43

2-3 تحقیقات و پژوهشات     45

2-3-1  تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی   45

2-3-2 تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی          47

2-3-3 مطالعات در زمینه تحقیق در داخل و خارج از ایران 49

2- 4 پیشینه تحقیق 58

2-5   اهمیت پیشینه در تحقیقات         58

فصل سوم : روش های انجام تحقیق      62

3-1 مقدمه           63

3-2 روش تحقیق   63

3-3 فرایند انجام پژوهش      65

3-4 جامعه آماری  65

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه    65

3-6   روش گردآوری اطلاعات          67

3-7 تحلیل پرسشنامه           67

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق   69

3-9 پایایی تحقیق   69

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ             71

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق        71

3-11 خلاصه فصل سوم      71

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق      73

4-1 مقدمه           74

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    74

4-3  تحلیل های توصیفی     75

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     76

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           77

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            78

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان      79

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 80

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها  80

4-6 آزمون فرضیه ها         82

4-6-1 آزمون فرضیه اول    82

نتیجه گیری از فرضیه اول    84

4-6-2 آزمون فرضیه دوم     84

نتیجه گیری از فرضیه دوم    85

4-6-3 آزمون فرضیه سوم    86

نتیجه گیری از فرضیه سوم   87

4-8 خلاصه فصل چهارم     87

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   89

5-1 مقدمه           90

5-3  نتیجه گیری کلی         90

5-4 پیشنهادات      93

5-5  مشکلات و محدودیتهای تحقیق    94

( منــــابع   و   مــــآخذ )       95

پرسشنامه 99

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید