مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 667 KB

تعداد صفحات : 31

بازدیدها : 312

برچسبها : دانلود مقاله اقتصاد اسلامی عرضه نیروی کار مدل کار فراغت

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی (نیروی کار مسلمان با مدل کار فراغت نئوکلاسیک) با نمودارهای کامل و روابط مربوطه

در این مقاله، عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می شود.

چکیده

در این مقاله، عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می شود.

مقاله ابتدا به توضیح مدل کار فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگی استفاده از آن جهت تحلیل عرضه نیروی کار می پردازد؛ سپس با تغییر برخی مفاهیم به کار رفته در این مدل، قابلیت آن را برای تحلیل عرضه نیروی کار مسلمان نشان می دهد و با استفاده از مدل تعدیل شده، عرضه نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت نیروی کار از دیدگاه خُرد تحلیل، و تابع و منحنی آن را ارائه می کند؛ آن گاه با جمع افقی توابع خُرد و تبدیل متغیّرهای خُرد به کلان تابع و منحنی عرضه کلّ نیروی کار را در بازار اجاره و بازار مشارکت به دست می آورد. در خاتمه نیز معیار انتخاب نوع بازار به وسیله نیروی کار معرّفی می شود.

واژگان کلیدی: عرضه نیروی کار، بازار اجاره، بازار مشارکت نیروی کار، مدل کار فراغت، بازار کار.

کاربرد مدل کار فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی

به نظر می رسد مدل کار فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی نیز برای تحلیل عرضه نیروی کار فرد مسلمان با کمی تغییر قابل استفاده است. برای اثبات این مطلب، فرد مسلمانی را در نظر می گیریم که انگیزه او در همه رفتارهایش بیشینه کردن لذّت های دنیایی و آخرتی با تقدّم لذّت های آخرتی است و برای دستیابی به این هدف عقلایی عمل می کند؛ یعنی کوتاه ترین راه را با کم ترین هزینه برمی گزیند.* عمل عقلایی نیز همان عمل به احکام و قوانین اسلامی است؛ زیرا خداوند حکیم با این احکام و قوانین کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه دستیابی به هدف مزبور را بیان کرده است. حال می خواهیم ببینیم چنین فردی در انتخاب بین کالاهای بازاری که نیازمند درآمد است و ساعات غیر بازاری چگونه برمی گزیند. برای تطبیق مدل کارفراغت بر رفتار مسلمان ناچاریم برخی مفاهیم را باز سازی کنیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مدل فراغت کار نئوکلاسیک

منحنی مطلوبیت

محدودیت ها

تغییر دستمزد حقیقی و منحنی عرضه کار در کوتاه مدت

منحنی عرضه کل

کاربرد مدل کار فراغت نئوکلاسیک در اقتصاد اسلامی

کالاهای بازاری و ساعات غیر بازاری

منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن

محدودیت ها

بیشینه سازی مطلوبیت

عرضه نیروی کار فرد در بازار اجاره عوامل

عرضه کل نیروی کار در بازار اجاره

عرضه نیروی کار فرد در بازار مشارکت عوامل

عرضه کل نیروی کار در بازار مشارکت عوامل

معیار انتخاب بازار به وسیله نیروی کار

عرضه نیروی کار و ریسک سود

منابع و مآخذ

فارسی

انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید