دانلود تحقیق آموزش عربی

دانلود تحقیق آموزش عربی دانلود تحقیق آموزش عربی

دسته : -زبان و ادبیات عرب

فرمت فایل : word

حجم فایل : 142 KB

تعداد صفحات : 138

بازدیدها : 549

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

آموزش عربی 138 ص

آموزش عربی 138 ص

بسمه‌تعالی

قواعد زبان عربی            صرف (تجزیة ساختمان هر كلمه)                 فعل

                                     اسم

                                     حرف

                                  نحو(نقش هر كلمه در جمله)                 انواع اعراب

                                اعراب فعل مضارع

                                مرفوعات

                                منصوبات

                                مجرورات

                                توابع

                                اعداد

(تحلیل صرفی فعل )

1) فعل از نظر زمان و صیغه                       ماضی                       ماضی ساده

                                         ماضی نقلی

                                     ماضی بعید

نهی

 

جحد

                                     ماضی استمراری

غایب و متكلم        

 

مخاطب

                                                      مضارع                           

                                                     امر            

                                                    مستقبل

 2) فعل از نظر تعداد حروف          ثلاثی        مجرد         مزید

                   رباعی          مجرد         مزید

3) فعل از نظر كیفیت حروف           صحیح       1-  سالم            2- مهموز        3-  مضاعف

                                             معتل          1 - مثال      2 -  اجوف     3 -  ناقص      4 - لفیف

4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به           1 - لازم                          2 - متعدی

5) فعل از نظر داشتن  فاعل          1-معلوم          2- مجهول ( فاعل ندارد)

6)  فعل از نظر تغییرات حرف آخر            1 -معرب         2- مبنی

جدول صرف افعال ماضی و مضارع با تعیین شناسه و ترجمه

شماره صیغه

صیغه فعل

ضمیر منفصل رفعی

صرف ماضی ذَهَبَ

ترجمه

شناسه ضمیر متصل رفعی

صرف مضارع یَذهَبُ

ترجمه

شناسه

1

للغائب= مفرد مذكر غایب

هُوَ

ذَهَبَ

رفت یك مرد

( هُوَ مستتر)

یُذْهَبُ

می‌رود

( هُوَ مستتر)

2

للغائبَیْنِ = مثنی مذكر غایب

هُما

ذَهَبا

رفتند دو مرد

ا

یَذْهبان(5)

می‌روند

ا

3

للغائبینَ = جمع مذكر غایب

هُم

ذَهَبوا (1)

رفتند مردان

و

یَذْهَبون

می‌روند

و

4

للغائبه= مفرد مونث غایب

هَی

ذَهَبُت (2)

رفت یك زن

( هی مستتر)

تَذَهَبُ

می‌رود

( هی مستتر)

5

للغائبَتَیْنِ = مثنی مونث غایب

هُما

ذَهَبْتُا

رفتند دو زن

ا

تَذْهَبان

می‌روند

ا

6

للغائباتِ = جمع مونث غایب

هُنَّ

ذَهَبْنَ(3)

رفتند زنان

ن

یَذْهَبْنَ

می‌روند

ن

7

للمخاطب= مفرد مذكر مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك مرد

ت

تَذْهَبَ

می‌روی

( اَنْتَ مستتر)

8

للمخاطَبَیْنِ = مثنی مذكر مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتُما

رفتند شما دو مرد

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

9

للمخاطبینَ = جمع مذكر مخاطب

اَنْتُم

ذَهَبْتُم

رفتند شما مردان

تُمْ

تَذْهَبون

می‌روید

و

10

للمخاطبهِ= مفرد مونث مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك زن

ت

تَذْهَبینَ

می‌روید

ا

11

للمخاطَبَتَیْنِ = مثنی مونث مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتٌما

رفتید شما دو زن

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

12

للمخاطبات= جمع مونث مخاطب

اَنْتُنَّ

ذَهَبْتُنَّ

رفتید شما زنان

تَنَّ

تَذّهَبْنَّ

می‌روید

ن

13

للمتكلم وحده = متكلم وحده( مفرد مذكر و مونث)

اَنا

ذَهَبْتُ

رفتم

ت

اَذْهَبُ

می‌روم

( اَنَا مستتر)

14

للمتكلم مع‌الغیر = ( مثنی جمع مذكر و مونث)

نَحْنٌ

ذَهَبْنا

رفتیم

نا

نَذْهَبُ

می‌رویم

(نَحْنُ مستتر)

 

 

نكات مهم:

1 – الفی كه پس از (و) جمع مذكر می‌آید فقط جنبه تزئین فعل را دارد و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

2 – (ت) تأنیث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

3 -  در صرف فعل ماضی از صیغة (6) تا آخر، لام الفعل ساكن می‌باشد.

4 – هر گاه فعلی به ضمیر(ی) متكلم وحده اضافه شود به (ن) وقایه نیاز دارد، مثل: ضَربَنی : مرا زد (ن) وقایه

5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانة رفع فعل مضارع است و ضمیر فاعل نمی‌باشد .

ماضی منفی: ما نافیه + ماضی       ما ذَهَب : نرفت

مضارع منفی: لا یا ما نافیه + مضارع         لا یَذْهَبُ : نمی‌رود        ما یَخْدعونَ: فریب نمی‌دهند.

J نمونه  تست فعل ماضی و مضارع:

1 – كدام گزینه برای عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ ……..  التلمیذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشكی 75)

1) تُرشدینَ                 2) یُرِشْدنَ              3) یُرْشِدُ         4) تُرْشِدْنَ

2 – ما هِیَ صیغه « تُریدنَ» (‌آزاد پزشكی 75)

1) للغائبات           2) للمخاطبه        3) للمخاطباتِ        4) للغائبهِ

3 – كدام صیغه بعد از « الطالباتُ … » صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی 68)

1) جَلَسَتْ      2) جَلَسَتا              3) جَلَسْنَ       4) جَلَسوا

4 – فعل مناسب برای عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ یوسف» كدام است ؟ ( سراسری ریاضی 71)

 1) تَتَحَدَّثون           2) یَتَحَدَّثونَ       3) یَتَحَدَّثُ         4) تَتَحَدَّثُ

5        - (ن) در كدام صیغه ضمیر است؟ ( آزاد زبان 73)

1) یُجاهِدْنَ             2) یُجاهدونَ                3) تُجاهدینَ       4) تُجاهِدانِ

ماضی نقلی: قَدْ + ماضی           قَدْ ذَهَبَ      : رفته است .

ماضی بعید: كان + قَدْ + ماضی        كان قَدة ذَهَبَ : رفته بود.

ماضی استمراری: كانَ + مضارع   كانَ یَذْهَبُ : می‌رفت .

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید