پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 19 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 575

برچسبها : دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (1990)

این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت که از؛ به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد: (1)، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (5)، تشکیل می گردد، سنجیده می شود.

با تحلیل عوامل، 3 زیر مقیاس که هر مقیاس شامل 6 ماده است مشخص می شود، 3 زیر مقیاس عبارتند از:

وابستگی (D): میزانی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیری می کند.

نزدیک بودن (C): میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.

اضطراب (A): ترس از داشتن رابطه را می سنجد.

بر پایه توصیف هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده اند. زیر مقیاس اضطراب (A) با دلبستگی اضطرابی دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن (C) یک بعد دو قطبی است که اساسا ً توصیفهای ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد. بنابراین نزدیک بودن (C) در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگی(D) را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد.

مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید (RAAS) براساس زمینه یابی انجام شده 10 دقیقه در نظر گرفته شده است.

روش اجرا : اجرای این پرسشنامه می تواند به صورت فردی، یا گروهی صورت گیرد، دستورالعمل اجرا در پرسشنامه ای که به آزمودنی داده می شود آمده است. بدیهی است آزمون بایستی در محیطی آرام و همراه با سایر شرایط لازم برای اجرای پرسشنامه که آرامش آزمودنی را ایجاد نماید اجرا شود. مشخصات فردی آزمودنی توسط خود آزمودنی در بالای پاسخنامه درج می شود.

نمره گذاری : بر اساس دستورالعمل پرسشنامه، 6 ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در مورد هر جمله در پاسخنامه، آزمودنی علامت خود را روی کدام دایره زده است نمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود. برای گزینه های 1 تا 5 به ترتیب نمرات 0 تا 4 در نظر گرفته می شود. سوالات1،6*،8*،12،13،*17دلبستگی ایمن را می سنجند. سئوالات*2،5،*7،14،16،*18 دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و سرانجام سوالات3،4، 9، 10، 11، 15 دلبستگی دو سوگرا/ اضطرابی را می سنجد. در مواردی که سوالات باید معکوس نمره گذاری شود (که در دستورالعمل نمره گذاری با علامت* مشخص شده اند) باید بر روی گزینه های1 تا 5 به ترتیب نمرات 4، 3، 2، 1 و صفر در نظر گرفته شود. سوالاتی که با ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند. نمرات 6 ماده هر مقیاس با هم جمع شده و نمره زیر مقیاس بدست می آید.

پایایی و اعتبار: کولینز و رید نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 2 ماه و حتی در طول 8 ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیر مقیاس این پرسشنامه در 3 نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند.

با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از 80/ است آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است. از سوی دیگر در پژوهش پاکدامن میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است. این پرسشنامه (RAAS) در مورد 100 دختر و پسر کلاس دوم دبیرستان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. نتایج حاصل از دوبار اجرای این پرسشنامه بافاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 95/ دارای اعتبار است.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید