مقاله اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

مقاله اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی مقاله اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 519 KB

تعداد صفحات : 172

بازدیدها : 237

برچسبها : ساختار سازمانی سبک رهبری ارتباطات سازمانی

مبلغ : 35000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه و مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز)

با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در 2 سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون غیر پارامتریک فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

مقدمه

استقرار شبکه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان وظایف مهم مدیران است. اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده ای از اوقات کار مدیران و رهبری به خود اختصاص می دهد. به طور کلی به ندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگر مشغول کار باشد و حتی هنگامی که به تنهایی در اتاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلفنی یا حضوری، رشته افکارش گسسته شود. نگرش جدیدی که در پیش روست می رساند که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی، سبک های جدید مدیریتی و رهیافتهای نوین در خلاقیتهای سازمانی است و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیته های خود می کند. سازمانها پدیده های اجتماعی اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون و هماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرند. نتیجه آنکه، تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی در الگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند.

یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد .این تلاش به سه طریق صورت می گیرد : رهبری، انگیزش و برقراری ارتباطات. امروزه این واقعیت پذیرفته شده که در تجارت و کار، دولت، وسازمانها وگروههای بی شماری که در آنها کار می کنیم و آنها چگونگی زندگی ما را شکل می دهند، رهبری خوب عنصری بسیار اساسی است.

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها

1- استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای بدست آوردن فرصتهای محیطی.

2- استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش اطلاعات فرصتهای محیطی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی.

3- استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای تنظیم ساختار با فرصتهای محیطی و افزایش ویژگیهای ارگانیک سازمان.

4- استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توانمند سازی کارکنان در کلیه سطوح سازمانی و افزایش ارتباطات.

5- استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش حوزه کنترل و تلاش در جهت استقرار مکانیزم هماهنگی با سایر سازمانها

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی

سازمانها برای اینکه بر عدم اطمینان محیطی غلبه کنند با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و از طریق تبادل مواد، انرژی و اطلاعات مدیران از نیازهای مشتریان، آمادگی فروشندگان، خواسته های دارندگان سهام، منقررات دولتی و تمایلات اجتماعی، آگاهی می یابند و از راه ارتباط است که هر سازمان بصورت یک نظام باز و متعادل در می آید و می تواند به حیات خود ادامه دهد.

با توسعه دامنه عملیات سازمان، ضرورت گسترش مجازی ارتباطات با سرعت بیشتر ظاهر می شود تا حدی که دیگر وسایل دستی یا حتی مکانیزاسیون ارتباطات ، جوابگوی ضرورت نگهداری و توزیع اطلاعات در مقیاس وسیع نخواهد بود. در این مرحله بایستی ارتباطات ، از طریق تمرکز و توسعه شبکه مرکزی فن آوری کامپیوتر و الکترونیک انجام گیرد.

اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط

مطالعات زیادی درباره اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوهای ارتباطات انجام شده است. مشاهدات اولیه نشان می دهد که فن آوری جدید به جای جایگزین شدن فن آوریهای موجود، آنها را گسترش می دهند و به همین دلیل است که افراد در ارتباطات چهره به چهره، با حضور افراد ذینفوذ و صاحب قدرت (مثلا مدیران)، در اظهار عقاید و نظرات خود با محدودیت مواجه باشند و نتوانند عقیده واقعی خود را ابراز کنند ، در ارتباطات از طریق الکترونیکی، افراد به دلیل ناشناس ماندن کمتر احساس محدودیت می کنند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف و بیان مسأله

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیر های تحقیق

قلمرو تحقیق

محدودیت ها

واژگان کلیدی

فصل دوم : ادبیات موضوع، مباحث نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات

فرآیند تکوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات

انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخچه فن آوری اطلاعات

الفرایانه های نسل اول

برایانه های نسل دوم

پرایانه های نسل سوم

جرایانه های نسل چهارم

سیستم های اطلاعاتی و انواع آن

الف-سیستم پردازش داد و ستد (TPS)

ب-سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

ج-سیستم های حمایت از تصمیم (DSS)

د-سیستم های حمایت از مدیران ارشد ( ESS)

ه-سیستم های حمایت از گروه کار (WGSS)

و-سیستم های اطلاعاتی خبره

مؤلفه های فن آوری اطلاعات

انواع فن آوریهای ارتباط سازمانی

فن آوریهای کلیدی مؤثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

الف-فن آوریهای سخت افزاری

ب-فن آوریهاینرم افزاری

ج-فن آوریهای شبکه سازی

د-فن آوریهایمخابراتی

و-فن آوریهای مهندسی دانش

ه-فن آوریهای واسط انسان و ماشین

کاربرد های فن آوری اطلاعات در سازمانها

مراحل رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در سازمانها

انقلاب ارتباطات از راه دور(مخابرات)

فن آوری اطلاعات و مدیران

مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی

اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط

اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیامدهای ارتباط

توانمند سازی کارکنان و فن آوری اطلاعات

چشم انداز فن آوری اطلاعات در جهان

ساختار سازمانی

سازمان و سازماندهی

اهمیت مطالعه سازمان

سازمان رسمی

سازمان غیر رسمی

سازماندهی

نمودار سازمانی

تعریف ساختار

ساختار سازمان

تقسیم کار ( تخصصی کردن کار )

محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان

ابعاد ساختار سازمانی

تعریف پیچیدگی

تفکیک افقی

گروه بندی کارها ( تشکیل دوایر سازمانی )

تخصص گرائی

زنجیره فرماندهی

حوزه کنترل

تمرکز وعدم تمرکز

رسمیت

دامنهرسمیت

چرا پیچیدگی مهم است ؟

چرا رسمیت مهم است

چرا تمرکز مهم است ؟

ارتباط تمرکز،پیچیدگی و رسمیت

تمرکز و پیچیدگی

تمرکز و رسمیت

رابطه بین رسمیت وپیچیدگی

طرحهای سازمانی

ساختار ساده

دیوانسالاری ( بوروکراسی )

ساختار ماتریسی

راههای جدید

ساختار تیمی

سازمانهای مجازی

سازمانهای بدون مرز

عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سازمانی

الف-استراتژی

ب-اندازه سازمان

ج-تکنولوژی

د-محیط

ه-قدرت کنترل

رابطه ساختار و اثر بخشی سازمانی

رهبری

تعریف رهبری

اهمیت رهبری مدیران

سبک رهبری مدیران

عوامل درونی شکل دهنده سبک رهبری مدیران

اثر بخشی سبک رهبری مدیران

تمایز مدیریت ورهبری

نظریه های سبک رهبری

نظریه صفت رهبری

نظریه های رفتاری رهبری

نظریه های x و y رهبری

سبکهای اساسی رهبری

شبکه مدیریتی

دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری

مطالعات دانشگاه آیووا

رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی

تئوری مسیر هدف

مدل اقتضاییسبک ساختارتوان

قدرت و رهبری

دیدگاههای در حال ظهور در رهبری

جایگزینی رهبری

دیدگاههای موافق ومخالف رهبری کاریزماتیک

اداره امور عمومی در روم باستان

رهبری سازمانهای عمومی واداره امور دولتی در ایران باستان

مدیریت ورهبری سازمانهای اداری در قرون وسطی

شیوه های رهبری و اداره امور دولتی در اسلام

دیدگاه های معاصر در رهبری

هوش هیجانی و اثربخشی رهبری

رهبری اخلاقی

رهبری میان فرهنگی

ارتباط اعتماد و رهبری

آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند ؟

نقش جدید مدیران ورهبران سازمانها در قرن بیست ویکم

نگاه خوشبینانه

نگاه انتقادی

ارتباطات

تعریف ارتباطات

عناصر فراگرد ارتباطات

ارتباطات در سازمانها

فرایند ارتباطات

ارتباطات یک جانبه و دو جانبه

انواع مسیر های ارتباطی

ارتباطات افقی

ارتباطات عمودی

ارتباطات مورب

منبع فرستنده

به رمز درآوردن

گیرنده پیام (پاسخ دهنده )

بازخور

شبکه های ارتباطی در گروههای غیر رسمی

ارتباطات در سطح افقی

ارتباطات در سطح سازمان

فرآیند انتقال

کشف کردن (از رمز خارج شدن)

اختلالات پارازیت

سیستمهای ارتباطات غیررسمی

سیستمهای ارتباطات رسمی

شبکه های ارتباطی

شبکه های ارتباطی گروههای کوچک

شبکه های ارتباط سازمانی

موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد

از صافی گذرانیدن اطلاعات

ویژگیهای شخصی

جنسیت

عواطف

زبان

توصیه هایی برای بهبود فراگرد ارتباطات

ارتباطات بین فرهنگها

سبکهای ارتباطات

شیوه های ارتبا ط

ارتباط مکاتبه ای

ارتباط کلامی

ارتباط غیر کلامی

روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت )

خود گشودگی

ادراک مدیر از خودش و سبک

مدیریت ارتباطات سازمانی

بهسازی فرایند ارتباطات

ارتباطات راغبانه

فراگرد ارتباطات راغبانه

پرورش اطلاعات الکترونیکی و ارتباطات راه دور

ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی

نقش ادراک در ارتباطات

ارتباطات به کمک کامپیوتر

پست الکترونیکی

پیام های فوری

اینترانت و اکسترانت

ویدئو کنفرانس

مؤلفه های ارتباطات

مدیریت دانش

منظور از ارتباطات مدیریت منابع انسانی

اخلاق در ارتباطات :دروغ گفتن بد است؟

خصیصه های ارتباطات اثر بخش

اثرات فن آوری ارتباطی روی الگوهای ارتباط

پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات

قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق (روایی و پایایی)

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

متغیرهای تحقیق

شاخص سازی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

الف-تحلیل توصیفی جداول فراوانی و خلاصه نتایج

ب-تحلیل استنباطی آزمون فرضیه ها و خلاصه نتایج

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

یافته های پژوهش

پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

فهرست جداول

فهرست اشکال

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید