جزوه ریاضی عمومی (1) پارسه

جزوه ریاضی عمومی (1) پارسه جزوه ریاضی عمومی (1) پارسه

دسته : -علوم پایه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 4477 KB

تعداد صفحات : 128

بازدیدها : 246

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 12900 تومان

خرید این فایل

جزوه ریاضی عمومی (1) پارسه

جزوه ریاضی عمومی (1) پارسه 

دکتر محمد صادق معتقدی 

 

, ~.)1~1('
f t..S~I)~ r} )::J~ c,)~ (r
o ~ ,)'~1 ~ p~ (Y'
V••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ .)1~14~') J~ ~ ,.) (f
V••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ .)~ ~ p1 n ~) ~~ _,
V•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.).,1,s:. ~ ~~ ~)~~~_r
~~ ,o,~~
, ~~;lo ('
, • •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~;Lo o::J~l';; _,
, ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• ~;Lo,::J ~_r
, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;lo).)::J~ y~_Y'
, , ~;lo ,::J Y ~ _f
,r ~loJb ~;Lo , l!:?.>A ~;lo(r
,r ~~l.o ~; (Y'
,Y' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.~;to ~~;.) (f
'f c,)~;.) ~\> ~ -,
'0 Oj~,.)~c.J~~~_r
'f ~ ~l:>tJ1 ~;lo , llboj~ ~;lo (0
'f ~~ ~;lo ~ ~~ (f
,\ ................................................................................................................................................................•..1.D~ ~;lo (V
,\ ~~ ~;lo ~ o~, )!..)~ (A
. 1.1.,-: 4.w~ 1. .-1. ~ ..~~
ro llb)1.)~ ~ jll..S1clo~ ('
rf )1.)~ ~ t..S.)llb f...Sllb~~ -,
rf llb)1.)~ yyD t1,.;1_r
ry )1,:)x,,:) ~1,:) y ~ _l
ry )1,:)~,,:) ~)\.>. y~_'f
rA )I,:)~ ~ y~~l>..l:J
rA llb)I,:),)-!),:) ~ J>~I, ~ ~I, (r
fr ~ b9 ),:) .b> , ~ u ':J.)Lt.o (\
fr b9),:) ~ ci.J,:)l...o_ \
Y'Y' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w ;,:) .b> etJ,:)l...o_"
ft .e...1.o.Jb c:\J ~ b Q,:) ~a_l
~ •• J .. J
Y'V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u.6> u':/,:)l...o o~,) (~
Y'V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ e"Y,:)la..o o~,:)_ \
Y'V ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ u'l,:)\.a.o o~,:) j.:>. );:' JAl~ )~,:)_"
~~ ~ ~ rO)~J.a.i
f\ ..l>- ~~ (\
ff J~~ o,is:.19 (r
fO........................•..................................................................................... (j7:.;~!'J ~) JI~l ]1 c..S~~ o,is:.19 (\
fO ~.>A ~t; jl t..S~~ (~
fr ~ ~G 01;; ~ ~t; jl c..S~~ (0
f\ , , llboj)l~ (r
f\ <.Sj)l~ ~~ - \
f\ ,. e,;;l:tl.:..o t..Sllbc..Sj)l~ -"
f\ ~ ,~ <.SlJ:boj)I~_l
0· ~~ t..Sj)I~_'f'
0· t..S~ t.Sllbc..Sj)I~_O
or llb~~~ 4)A Y
00 01f~I~), (.$.W ~)~ (V
~~~
OA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••.••••••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•......•••.•••••.•••••••••.•••••••. ~,I ~)l,.j (\
r'r y=u( x) v( x) r) ~ ~I'; jll.S~~ (r
rr ,. ,-1 n 4.]A ~ ~l:>c..o (\
rf ~ ~.F51 cY9~ , ~t; J,.;.; , t..S,:)~ ~, ~ ),:) ~ ,:)Ye)1S (~
c.W" .... ,_":..' ....- ~ It'" (A rl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~,y~~,~),:)~,)Ye)Ow
rr "",:) ~ u~j1 ~ (r
rr ~1, c.Sllb~ (V
rA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ jl o,:)~1 ~ o,~,:) t..S~~ 0,:)~ fb'A~1 (A
v· u~ i~ t;~ ~ lola; ALol9 ~;4 , ~";ot;~ 0,:);5 I~ ('\
y, ..- ~ . -'1 I ~-11 L· t I·... • 1'" .... (' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ~~ ) o,:)~ ~ (.)01.:>- J:::)\jlJ ),:) ~ ,., 0,:)) ~~ •
v, ~~(\,
v, , s ••••••••••••••••••• ,..I?~·~_'
vr J,) ~-"
Yf..•.•..................................••........•..............................•..................................................................,•.•• ;.;I~'J ~_l
yr ~ ~ ~ ~ c..)""'lo...o b ~ ~,Ij (\\
vr ~ ~ <.S~~ o~19 ("
YV c.S.f-AI)~ ~1~ jl <.S~~ o~19 (\ ~
YV L,)lo~j c.S~~ o~19 (\0
VA ............................................................................................................••••••..••••••••••••.,bt?.>A c.Sllb~ , ~~ ~Iy (\F
~I, \SIA~ , ~>4!JI~I ~J.wa.i
A\ 2 ~ JI~1 ~~ (\ .
A\ ~~ JI~l ~~ (r
Ar o •••••••••••••••••••••••••••'-.S~J'~I c.S~~ (r
Ar " ~ ~ ~'.J-\
M- .........•.••••..............•.....................................................•".........................•..............•...•••••...••••...•.t ~ ~,~ ~'.J _r
C\ "••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lA.~ ~~ ~'.J_r
C\r ~)'J.j:J) ~ ~ ~ '-.S~J'~' ~t9 ):J 45~''; i1~ U)"'" ~ c;,$Jl~1 (f
'\f J1~' ~ ol)!w1'p ~~ (0
\r ~ J'~' c.S~~)!)\S' ]1 ~~ (r
C\r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~19 ~.)~ ~\j b.,,;;..o )'~ ~~ - \
C\V••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••• lA.t~ .1:> i' ,.,;.~ ~~ , ~~) c.S~~ - r
C\A ~ ):J ~l; ~L.....o ~~ (V
\A ...........................................................................................................••••••••••••••••••••••••••••••••)1,:J~~~ ~~(A
'\C\ )'!.~ ~~'.J-\
\'\ ~1cli1,:.w1 ~~ ~,~_r
\ ••......••.•.•.....•...............•...••.•....•..•........•..••...•....•......••.••.••..•••••••.•.•.••••••.••..••.••••....••.••••••••• (o~\j) '-.S:J~~ f..S~J'~' ('
,:J rlb ~ ~ ~,~1 ~~ 'o~J'~, ~\.9 ,oW ):J Jl~1 ~~ xi ~\; t65 ~ o~J'~1
\ .•.........................................................................................................~ ~~~ ~ i 1 c.S~JI~1..b
\.\ ~~ ~,~ ~ (\. ..f- ., - .,
\ • \ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~\A.o W~j1- \
Jl ("":1 · LL ':IL.i> :J~~4I.~--~Jl-~··~I~t9 W :JJ,_er-..~, • \;d5 ..~~Jt·~-~I_r
~ ~., ..u!.. ) Tot • ~~ ~ ,0) Y"*")!) l:J ~ ~ rr-: '·r ~~~~
· L;.~ ~Jl· e..~I4019 I.:.b 4bA; ~ L ~ :J J'~":I ~~ • \j d5 · .t"~Jt-~-~l_Y'
~ ~~ ~ o-: .,....) ~ )'!.) ~ ~ ~ ~
\·0 ~,
, •0 Jl~1 j'l.S~~ o~\j ;I~.) ~ ~
\5>MJ ,eU'-!J.) ~ J.wa.i
, •V•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••~ ~~:J (\
\ \ ~l;.:.ol; c...sllb'-.SytAJ (r
\ \ \ ~~ c.S~c.S~ - \
\, \ r\.i.~t o~l.9_'r
'\r........................•.............................<.,S:J~ <.SlA.'-.S~ u!1./', 4u!1~ ~ ~ ):J 0~il ,~~_Y'
\ \ f (~~) ~ ~~ 4'-.SUb<.,SytAJ u!1./', ~'u!'./pA~, ~ ot~ u!~~il (r
\ , f p W~jl - \
\ \ f ~"i,~ W~j1_r
\ \0.............................................................................••.•..•...•..•...................................••••••.•..••.•..........~~ W)riOj1 _Y'
\\V Jl~' w~jl_f
\ \A y,~ c.sllb'-.SytAJ (f
\ " u!I./~ t~ , (.S!1./~ &\.9 ~ ,~\j c..SlJb<.,SytAJ (0
\r\ · · ·..· ··.· 0),J~ ~'J'# ~ (f

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید