دانلود مبانی و پیشینه نظری ارزش ها

دانلود مبانی و پیشینه نظری ارزش ها دانلود مبانی و پیشینه نظری ارزش ها

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 59 KB

تعداد صفحات : 49

بازدیدها : 439

برچسبها : مبانی نظری ارزش ها پیشینه پژوهش ارزشها

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه ارزش ها

فهرست مطالب

مبانی نظری ارزش ها

دیدگاه پارسونز

دیدگاه فردی

ماهیت ارزش ها

ارزش از دیدگاه روکیچ

نظریه ساختار ارزشی شوارتز

جدول نوع هاى انگیزشى ارزش هاى شوارتز (شوارتز، 2006)

ارزش به شیوه ای از رفتار یا وضعغایی وجود اشاره می کند.

ارزش، ترجیح دادن چیزی و نیز منعکس کننده ی برداشت از ارحجاست.

چارچوب کلى بررسى ارزش ها

شرایط تحقق ارزش ها

منابع ارزش ها

الگوهای رفتاری، نقش ها و فرایند اجتماعی

نظام های ارزشی

نظام های ارزشی و گرایش های ارزشی

پیشینه ها و پیامدهای ارزش ها و نظام های ارزشی

پیشینه های ارزش ها

پیامدهای ارزش ها

پژوهش های انجام شده

پزوهش خارجی

پژوهش های داخلی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

*********************************

بخشهایی مختلف از متن:

مبانی نظری ارزش ها

افراد نوعاً ارزش های خود را با شرایط زندگی خویش مطابقت می دهند. آن ها اهمیت ارزش هایی را که می توانند به آسانی بدان ها دست یابند، بالا می برند، و اهمیت ارزش هایی را که پی گیری آن ها با مانع مواجه می شود، پایین می آورند. بالا بردن ارجحیت ارزش های دست یافتنی و پایین آوردن ارجحیت ارزش های منع شده، در خصوص اغلب ارزش ها به کار بسته می شود. عکس این مسأله در باب ارزش هایی به وقوع می پیوندد که مربوط به آسایش مادی و ایمنی هستند. هنگامی که چنین ارزش هایی با مانع مواجه می شوند، اهمیت آن ها افزایش می یابد؛ وقتی این ارزش ها به سهولت به دست می آیند، آن ها تنزل می کنند. سن، جنس، و تحصیلات، تعیین کننده شرایط زندگی هستند که ترجیحات ارزشی را تحت تأثیر قرار می دهند.

دیدگاه پارسونز درمورد ارزشها

پارسونز در نخستین نوشته هایش بر اهمیت ارزش ها در کاهش بی نظمی در جامعه تأکید می کند، نظر وی در این زمینه به قرار زیر است: کنش های انسان. . . به طور منظم در دو مفهوم قرار می گیرند که نه حاصل نزاع همه اند و نه به طور غیر قابل پیشبینی دگرگون می شوند. این دو ویژگی نظم تنها زمانی می تواند وجود داشته باشند که همه یا بیشتر اعضای جامعه دارای ارزش های غایی معینی باشند که اهداف آنان را تعیین و وسایل مجاز نیل به آن اهداف را معیین می کنند. ...

نظریه ساختار ارزشی شوارتز

شوارتز، بر اساس نظریه راکیچ، نظریه خود را درباره ی ارزش ها مطرح می کند و مقیاسی برای اندازه گیری ارزش ها تهیه نموده است. بر همین اساس، ارزش ها، اهداف فرا موقعیتی هستند که به منزله اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. با توجه به فرض شوارتز ارزش ها همان اهداف هستند، بنابراین سه ملاک تشخیص ابعاد ارزشی عبارتند از: نخست، ارزش ها ممکن است در خدمت منافع فردی یا جمعی باشند. دوم، ارزش ها ابزاری هستند و سوم، ارزش های برخاسته از سه نیاز اساسی بشر (یعنی نیازهای زیست شناختی، نیاز به تعامل اجتماعی و نیازهای رفاهی) است و در ده بعد انگیزشی شکل گرفته است.

از دیدگاه شوارتز، ده ﺑﻌﺪ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ارزشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 1 - ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ 2 - اﻧﮕﯿﺰش 3 - لذت طلبی 4 - ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 5 -ﻗﺪرت 6 - اﻣﻨﯿﺖ 7 - ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ 8 - ﺳﻨﺖ 9 - ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ 10- ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﯾﯽ.

خوداتکایی: ﺗﻔﮑﺮ و ﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﮐﺘﺸﺎف ﺧﻮد و رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻮاﻓﻖ (ﺗﺴﻠﻂ) ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و استقلال است آزادی، انتخاب هدف های خود، مشتاق، استقلال.

برانگیختگی (انگیزش): ﻫﯿﺠﺎن، ﺗﺎزﮔﯽ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ، ارزش ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰش از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع، اﻧﮕﯿﺰش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ در ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ، ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻄﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز زﯾﺮ ارزشﻫﺎی ﺧﻮد رﻫﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ...

نظام های ارزشی و گرایش های ارزشی

گرایش های ارزشی را نمی توان به دلایلی برای مفهوم امروزی نظام ارزشی تلقی کرد. برخی صاحب نظران، گرایش ارزشی را مجموعه ای از گزاره هایی می دانند که هم ارزش و هم عناصر وجودی را در بر می گیرد . اما مفهوم ارزش متضمن رده بندی ارزش های پایانی و ابزاری در امتداد یک طیف واحد است. فرد ممکن است معتقد باشد که انسان مقهور طبیعت است، اما چنین اعتقادی لزوما به این معنا نیست که انسان برای مقهور بودن در برابر طبیعت ارزش قائل است و عقیده دارد که چنین چیزی مطلوب است یا این که انسان باید مقهور طبیعت باشد.

پیشینه ها و پیامدهای ارزش ها و نظام های ارزشی

ارزش ها را می توان متغیرهای وابسته یا متغیرهای مستقل دانست. اگر آن ها متغیرهای وابسته در نظر گرفته شوند، محصول نیروهایفرهنگی، نهادی و شخصی هستند که می توانند در طول عمر بر انسان تأثیر بگذارند. اگر هم آن ها متغیرهای مستقل در نظر گرفته شوند، تأثیرات فراگیری بر تقریباً همه ی حوزه های تلاش بسیاری دارند که دانشمندان همه ی علوم اجتماعی ممکن است، به آن علاقه مند باشند ...

پیشینه پژوهش ارزشها

مرادی، عظیمی و فضائلی، در پژوهشی به مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر پرداختند، نتایج نشان داد که ارزش های جهان گرایی، امنیت و قدرت بیشترین میانگین امتیاز را در بین ارزش های دهگانه داشتند.

مقدس و نوروزی ، در پژوهش خود با عنوان مقایسه ارزش های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم نشان داند عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش های مذهبی مادر)، نقش تعیین کننده ای در تبیین ارزش های مذهبی دختران خود ایفا می کند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آن ها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی بود و در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادر و دختر وجود نداشت.

کوروش نیا و لطیفیان در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان نشان دادند: ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان در رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان اثر واسطه ای دارد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید