پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

دسته : علوم قضائی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 251 KB

تعداد صفحات : 166

بازدیدها : 582

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

پایان نامه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

چكیده :

 مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری كنیم یا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفكیك پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنیت لازم را كه از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

كلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است كه سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند كاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشكلات آینده جامعه را پیش‌بینی كرد و امكان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

جرم چیست و مجرم كیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مكاتبی كه از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا كنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین كیفری و با تعریفی كه قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اكتفا مینماید در صورتی كه جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است : 

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوری در اثر عمل خارجی در صورتیكه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نكند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترك فعلی را كه نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین كرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مكتب عدالت مطلق هر عملی را كه برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور كلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف كرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل كه قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتكب مجازات تعیین باشد .» 

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

 بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فكر را در سر داشته كه عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و كوچك، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند كه در درون آن رشد پیدا می كنند، كارهایی را كه باید انجام دهند و كارهایی را كه باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا كه كلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه كه باشد به دور جمع شده و تبادل افكار می‌نمایند، قانون عاملی است كه اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یكدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد كه روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا كسانی را كه از ناقص مقررات آن باشد مجازات می كند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و كردار را تنظیم كرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فكری جامعه‌ای را كه در آن عمل ممكن می سازد .

نظریه‌ها و تئوریهای كج رفتاری مرتبط با قاچاق :

هدف عمده تمامی نظریه‌ها تبیین واقعیت است و منظور از تبیین ،‌توضیح درباره وقوع یك واقعه و استنتاج آن طبق قواعد منطق قیاسی از قوانین كلی‌تر است . لذا نظریه‌ها برای به هم پیوستن زنجیره علل پاسخ مثبت داده ( راین، آلن، 1367: 94) و به تعبیر توماس كوهن (25 : 1369) ،الگوها، سرمشق به ما می‌دهند.

علیرغم تبیینات اخص جامعه شناسی از مفهوم انحرافات وعومل اجتماعیدخیل در آن،‌در ذیل نظرات آنان را در باب بی‌هنجاری، عام ومشترك است بیان می‌كنیم : 

نظریه‌های آنومی:

تبیین همه صور كژ رفتاری و یكی از پرتأثیرترین انواع نظریهای جامعه شناسی از این پدیده است .

از نظر لغی واژه آنومی از دوجزء تركیب یافته است: 1- « نومیا» و « نومی» كه در زبان یونانی به مفهوم ناموس و قانون است ودلالت دارد بر قاعده و روال رفتار، هنجار ،سنجه ،قانون، رسم ،روش و مانند آن. آ به مفهوم نفی آن .بدین ترتیب این واژه در فارسی بی‌هنجاری گفته می شود كه مهمترین معنای آن،‌سرگردانی و سرگشتگی انسان است در برابر قواعد و سنجه‌های اجتماعی رفتار

نظریه‌های حمایت گروهی و كژ رفتاری :

از مهمترین نظریه پردازان حمایت گروهی « لنسوف و وستلی» است كه با طرح انواع وابستگی‌های انسان به دیگران ،‌این وابستگیها را از عوامل عمده بروز رفتار آدمی اعم از راست رفتاری یا كژ رفتاری می‌دانند . از نظر آنان مسأله اساسی در كژ رفتاری افراد این است كه روابط افراد كجرو این امكان را به آنان می‌دهد كه گروهی را برای خود پدید آورده و درطریقی كه دلخواه اعضاء گروه است زندگی كنند .افراد این گروهها دارای نیازها و تمایلات مشتركی هستند كه هم بانیازها و تمایلات جامعه راست رفتاران مغایر است و هم جامعه آنها را ننگین و مذموم دانسته و مستوجب كیفر می‌داند .

لنسوف و وستلی به گروه معتادان و همجنس بازان اشاره می‌كنند و به نظر آنان درهردو گروه مشخصات زیر را می‌توان مشاهده كرد :

 1- اعراض و كناره گیری اعضاء این گروهها از دنیای افراد محترم و راست رفتار و پیوستن به دنیای همجنسان خود.

2- ایجاد و تأسیس نظام فرهنگی و ارزشی كه مبنای رفتارهای گروهی باشد و رفتارهایی كه جامعه بر آنها انگ كژ رفتاریو بدنامی زده است .

3- كاهش وابستگی به جامعه راست رفتاران به منظور اخذ حمایت گروه مرجع و تأمین مادی .

تئوری دوركایم

1- دوركایم می گوید : هر جامعه دارای نظم هنجارهای مسلطی است كه بر كلیه اعضاء آن جامعه بطور كافی اشراف دارد .دراین جامعه افراد لزوماً مجموعه‌ای از ارزشها و اهداف را در طی فراگرد جامعه پذیری فرا گرفته و قبول می‌كنند اگر همنوائی( تبعیت از قانون جامعه ) امری قطعی است، این ناهمنوایی از كجا سرچشمه می‌گیرد ؟

پاسخ ناهمنوایی حاصل فشار خواستهای مشروع ولی برآورده نشده است و كجروی زمانی اتفاق می‌افتد كه شرایطی كه مانع برآورده شدن انتظارات فرد یا مردم شود .

 2- اگر تحولات ( سیاسی، اجتماعی) ارزشها و سسن حاكم را از مشروعیت و حیثیت اجتماعی محروم نماید ونظام حكومتی نتواند در یك شرایط زمانی محدود ،‌ارزشهای جدیدی جایگزین كند دراین صورت جامعه دچار خلاء هنجار می‌شود .

3- جرم پدیده‌ای است اجتماعی، و از فرهنگ تمدن اجتماعی ناشی میگردد و هر عملی كه وجدان عمومی را جریحه‌دار كند جرم محسوب می‌شود .( مراحل اندیشه جامعه‌شناسی ریمون آرون) 

مواد مخدر دراستان كهگیلویه و بویراحمد

 با توجه به مطالعات انجام شده البته بیشتر در سطح استان و چون بیشتر بصورت استانی همایشها و مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است مواد مصرفی بیشتر از نوع تریاك، حشیش، هروئین، می‌باشد كه در این بین تریاك 9/ 85 درصد آن را تشكیل می‌دهد و نحوه مصرف آن ( 4/59 ) درصد آنان بصورت سیخ وسنگ می‌باشد . ضمناً بیشتر ین اثر و تاثیر روی آوردن جوانان و میانسالان كه بیشترین مصرف كننده مواد می باشند از طریق دوستان بوده است و گروه میانسالان بیشترین آمار گرایش به مواد مخدر را دارند با توجه به بررسیهای بعمل آمده از سنوات قبل مهمترین روشهای موثر برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر متغیرهایی هستند كه به ترتیب به شرح ذیل عبارتند از :

1- خانواده

- آگاهی والدین و درك فرزندان

- نظارت بر رفتار فرزندان

- محیط امن و آرامش بخش خانواده

- افزایش مقاومت اعضای خانواده

2- آموزش

 - آموزش والدین از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی

- آموزش عموم مردم از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی

- آموزش معتادین

- آموزش جوانان و نوجوانان 

و...

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید