نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

دسته : نمونه سوالات

فرمت فایل : word

حجم فایل : 29 KB

تعداد صفحات : 8

بازدیدها : 495

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 1000 تومان

خرید این فایل

نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

نمونه قرارداد واگذاری امور آزمایشگاه رازی

قررداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن عقد لازم خارج فی ما بین طرف اول قرارداد بیمارستان رازی به مدیریت دکتر --------------------به نشانی بیمارستان رازی  – دفتر مدیریت که به اختصار بیمارستان نامیده می شود از طرف دیگر شرکت                          به شماره ثبت         

و نمایندگی آقای                    (سمت :مدیر عامل) به نشانی

       – شماره تلفن                   که دراین قرارداد به اختصار شرکت نامیده می شود منعقد گردید و طرفین حاضر وضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده ومی باشند .

 

 ماده یک)موضوع قرارداد:

مشارکت مدنی طرفین متعاقد فوق راجع به امور درمانی در زمینه کلیه خدمات آزمایشگاه بیمارستان رازی   به شرح صورتجلسه و پورپوزال پیوست ( آورده بیمارستان ملک محل اجرای موضوع شراکت نامه و امتیاز مربوط به موضوع و دستگاههای موجود در واحد و  آورده شرکت تامین مواد مصرفی و دستگاههای لازم و  نیروی واجد صلاحیت های علمی و اخلاقی مطابق ضوابط قانونی وفق صورتجلسه پیوست ) .

 

  ماده دو) مدت قرارداد :

مدت زمان اجرای این قرارداد از تاریخ1/3/91لغایت 1/3/92 می باشد و پس از این تاریخ قرارداد خود بخود و بدون نیاز به اعلام مکتوب فسخ میگردد.

 

ماده سه ) منافع سهم الشرکه:

قدرالسهم هریک از طرفین قرارداد از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات این قرارداد به مقدار         15 درصد سهم بیمارستان و مقدار 85 درصد سهم شرکت خواهد بود  . مشروط براینکه حداقل سهام بیمارستان کمتر از 98.000.000ریال در هر ماه نباشد که در این صورت شرکت موظف و مکلف است قید متعینه اخیر را به حد نصاب مقرر برساند .

 توضیح اینکه :

منظور از درآمد وجوه واریزی مربوط به بیمار و یا سازمانهای بیمه گر حاصل از مشارکت است که به حساب بیمارستان واریز می گردد.

 

ماده چهار)نحوه پرداخت:

1-     در پایان هر ماه درآمد ناخالص  نقدی حاصل از ارائه خدمات مربوط به این قرارداد توسط بیمارستان تعیین و محاسبه می گردد شرکت ملزم و متعهد می باشد که كلیه اسناد مربوطه را ارائه نماید. درآمد مزبو ر توسط بیمارستان ظرف مدت 10روز پس از وصول از دانشگاه توسط بیمارستان محاسبه  و پس از تائید کتبی و گواهی ناظر تعرفه شدة بیمارستان و سهم الشرکه بیمارستان و كسر كلیه كسورات قانونی مشروط بر عدم ورود هرگونه خسارت به بیمارستان به شماره حساب که کتبا از سوی شرکت معرفی شده به شماره ................ بانک ملت مرکزی به نام شرکت  قابل پرداخت خواهد بود.

2-     تادیه پرداخت سهم الشرکه شرکت حاصل از درآمد غیر نقدی منوط به دریافت اعتبار از سازمانهای بیمه گر میباشد .

3- در صورتیكه براساس گزارش كتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر كمی  یا كیفی كوتاهی و قصور داشته باشد .

-  در مرحله اول 5 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود .

- در مرحله دوم 10 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود .

-  در مرحله سوم 15 درصد جریمه از رقم مورد تعهد كسر می شود .

 

ماده پنج) تعهدات طرفین:

 

الف) تعهدات بیمارستان:

1- بیمارستان متعهد گردیده که آورده خود را مصرح در موضوع قرارداد را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عناوین حق کسب ، پیشه یا تجارت و سرقفلی یا صنفی در اختیار استفاده این مشارکت مدنی ( شرکت فوق ) و به مدت مقرره قرارداد .

2 -نظارت بر کیفیت انجام امور موضوع قرارداد و بررسی نحوه ارائه خدمات مراجعان بر عهده بیمارستان میباشد .و شرکت مکلف است با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی و تعهدات اخلاقی و مقررات و دستور العملهای مربوطه را(که اقرار میکند از مفاد آن آگاه است )رعایت نماید و موارد قرارداد را به نحو احسن و مطلوب مورد نظر  بیمارستانانجام دهد.

 

ب ) تعهدات شرکت :

1- شرکت صریحاً اقرار و اظهار نمود بر این که تمامیت موضوع مندرج در بند فوق الذکر (موضوع قرارداد) را از بیمارستان تحویل گرفته است که صرفاً و فقط جهت امر موضوع این قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید و نیز اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچ گونه وجه یا مالی تحت عناوین سرقفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه یا تجارت و غیره بابت آن به بیمارستانپرداخت نکرده است و ید او ( شرکت ) در مورد آن ملک ید امانی و صرفاً محدود به مدت قرارداد است .

 

2- حفاظت از محل تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه شرکت برای حفاظت مزبور ضامن است. . جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده به محل مورد استفاده شرکت در هنگام استفاده بر عهده شرکت می باشد .

3- پیشگیری و جلوگیری از تفریط و اصراف و تصریف و هم چنین شرکت نسبت به اموالی که در رابطه با این قرارداد طی صورتجلسه جداگانه تحویل وی می شود از حال لغایت تصفیه و تحویل مکتوب آن به بیمارستان ضامن ، خواهد بود .

4-تهیه تجهیزات مورد نیاز واحد بیمارستان و مواد مصرفی بر عهده شرکت می باشد بدیهی است اجرای قرارداد منوط به تهیة وسایل و تجهیزات مورد نیاز است كه باید به تایید مسئول بیمارستان برسد.

5- استفاده از یونیفرم پرستاری و اتیکت شناسایی الزامی و رعایت منشور حقوق بیماران نیز الزامیست.

6- شرکت نسبت به اموالی که در ارتباط با این قرارداد طی صورتجلسه جداگانه از بیمارستان تحویل می گیرد از زمان تحویل لغایت تصفیه و تحویل مکتوب (اعاده) آن به بیمارستان ضامن خواهد بود و متعهد است در پایان قرارداد و یا زمان فسخ آن ، صحیح و سالم آنها را به بیمارستان تحویل دهد و بنا به تشخیص بیمارستان کلیة خسارات وارده را جبران نماید.

7- شرکت حق واگذاری موضوع قرارداد و محل متعلق به بیمارستان را تحت هیچ عنوانی از عناوین ، از قبیل نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره ... ولو مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحو از انحاء ندارد.

8- حفاظت  از کلیة وسایل و امکانات و تجهیزاتی که برای انجام موضوع قرارداد تهیه شده و در واحد  بکارگیری می شود برعهده شرکت است و مشكلات احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسئولیتی را متوجه بیمارستان نمی نماید.

9- تامین غذا و وسیله ایاب و ذهاب پرسنل  و سایر امور قانونی آنها بر عهده شرکت است .

10- هزینه انجام خدمات بخش برای بیمار بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

11-  انجام خدمات برای بیمار بر اساس دستور پزشک خواهد بود.

12-شرکت متعهد می گردد  که با بکارگیری نیرو و امکانات کافی و لازم ترتیبی اتخاذ نماید که بخش به صورت شبانه روزی (24 ساعت ) فعال و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان باشد.

13- شرکت یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید.

14- شركت طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مشمول قانون مذکور را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.

15- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و برابر قوانین مذکور حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل تحت پوشش خود را پرداخت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایتهای مطروحه از سوی پرسنل زیر مجموعه در هیاتهای تشخـیص وحل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و سایر تعهدات قانون کار را برعهده گیرد و در برابر کلیة مراجع قضایی و انتظامی پاسخگو باشد. 

16- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان برعهدة شرکت است و شرکت در مقابل بیمارستان پاسخگو است.

17- شرکت موظف است نظام های جاری بیمارستان در مورد حفظ اسرارو نکات ایمنی را رعایت نماید .

18- کلیة مسئولیتهای حقوقی و کیفری ناشی از ارائه خدمات تشخیصی توسط نیروهای بکارگیری شده ، برعهدة شرکت مــی باشد و بیمارستان در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد . همچنین مسئولیتهای ناشی از عدم اقدام انجام صحیح و سریع  خدمات  در مورد بیماران برعهده شرکت می باشد. 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید