پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 115 KB

تعداد صفحات : 90

بازدیدها : 259

برچسبها : بی تابعیتی کنوانسیون های بین المللی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه حقوقی تحقیق بررسی شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی به طور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که به طور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت به طور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملا در همین خصوص بحث می کند و به طور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده 15 خود می گوید: هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید به طور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده 24 خود می گوید: هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد و همچنین کنوانسیون حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

تعریف بی تابعیتی

همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلا این رابطه به وجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.

امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.

علل پیدایش بی تابعیت

مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و به وجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:

مهاجرت یا پناهندگی

چنانچه شخصی به دلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را به دلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.

بعنوان مثال در کشور آلمان، دولت تابعیت خود را از شخصی که پناهنده می شود سلب می کند. لذا اگر شخص نتواند تابعیت کشور دیگر را بدست آورد تابعیت خود را از دست خواهد داد و نه تابعیت آلمانی وی باقی می ماند و نه توانسته تابعیت جدید را بدست آورد.

مجازات

امروزه سلب تابعیت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانین متحدنانه تر کاهش پیدا کرده است و محدود شده است ولی همچنان عواملی وجود دارد که در صورت تخطّی تابعیت شخص از وی سلب خواهد شد.

الف) شخص به خدمت دولت خارجی، مخصوصاً نیروی نظامی دولت دیگر در آید.

ب) عزیمت به خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در کشور ایتالیا اگر شخص بدون مجوز به خدمت کشور خارجی در آید تابعیت ایتالیایی وی سلب خواهد شد.

پ) شخصی که وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترک کند.

ت) شخصی که رفتاری که مغایر با اصول وفاداری به کشور باشد از وی سرباز زند.

ث) شخصی که تابعیت دولتی را با تقلب نسبت به قانون آن کشور و با دادن اطلاعات نادرست و غیرحقیقی بدست آورد و البته خود شخص مسئول این تقلب باشد.

ج) ارتکاب جرم توسط کسانی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته اند، سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می شود.

البته این مسائلی که ذکر شد صرفاً به این مفهوم نمی باشد که در تمام کشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعیت از افراد خواهد شد و در بعضی از کشورها این امر انجام می شود و در بعضی دیگر هیچکدام از این موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعیت نخواهد شد و اینه صرفاً مواردی هستند که در چارچوب آن یک کشور شاید دست به سلب تابعیت، تابعیتی خود بزند.

ترک تابعیت

هرگاه شخصی با میل و اراده شخصی از تابعیت کشور متبوع خود انصراف داده و از طرفی اقدام به کسب تابعیت دیگر ننماید و یا اینکه موفق به کسب تابعیت دولت دیگر نشود وی شخص بی تابعیت خواهد بود البته امروزه در قوانین جدید شخص تا تابعیت جدید را کسب نکند وی را از تابعیتش محروم نمی کنند و در بعضی از کشورها این امر به سبب جلوگیری از بی تابعیتی اجرا می شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

کلیات:

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

تعریف تابعیت

مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

گفتار دوم: بی تابعیتی

تعریف بی تابعیتی

علل پیدایش بی تابعیت

عوارض بی تابعیتی

راههای رفع بی تابعیتی

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی

گفتار اول: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نظریات در خصوص تابعیت زوجین

تفسیر ماده کنواسیون

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

تفسیر ماده میثاق

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن

بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور

تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی

بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی

بررسی مواد شش گانه کنوانسیون

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت

موضوعات عمومی تابعیت

اصول کلی تابعیت

قواعد تابعیت

کنوانسیون اروپایی تابعیت

مشکلات تابعیتی

همکاری میان دول عضو

اجرای کنوانسیون

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

تفسیر بند الف ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک

تفسیر ماده

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت

مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت

تفسیر مواد کنوانسیون

نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید