پایان نامه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان نامه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن پایان نامه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دسته : شیمی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 2078 KB

تعداد صفحات : 143

بازدیدها : 570

برچسبها : دانلود پایان نامه جذب آهن اثرات تداخلی روی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه - تحقیق بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پروژه تحقیقاتی حاضر ؛ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه با عنوان مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن می باشد. برای آشنایی بیشتر با تحقیق، بخشهایی کوتاه از متن آن در زیر آورده شده است.

پیشگفتار

در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجودات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است.

متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)

آهن عنصر شماره 12 جدول تناوبی متناوبی بوده و وزن اتمی آن در حدود 56 گرم بر مول است. یکی از چهارمین عناصر فراوان و دومین فلز فراوان در سطح زمین می باشد. آهن برای بیشتر موجودات زنده عنصری اساسی است و در مراحل گوناگون و مهم مکانیسم های اکسیداتیو سلولی و به منظور انتقال اکسیژن به بافتها شرکت می کند. آهن یکی از اجزاء کروموپرتئین های حامل اکسیژن شامل هموگلوبین و میوگلوبین می باشد. به علاوه در ساختمان آنزیمهای متفاوت برای مثال سیتوکروم اکسید از، گزانتین اکسیداز، پر اکسیداز و کاتالاز شرکت می کند. بخشی از آهن موجود در بدن فلاوپروتئینها Proteins (Flavoproteins) شامل سیتوکروم، دوکتاز، سوکسینات دهیدروژناز، NADH دهیدروژناز، آسیل کوآنزیم A دهیدروژناز و گزانتین اکسیداز می باشد. علاوه بر این پروتئین های آهن- گوگرد و اشکال ذخیره ای (فریتین و هموسیدرین) و انتقالی ترانسفرین فرمهای دیگری از آهن موجود در بدن می باشند.

توزیع آهن در بدن

بر اساس انتشار تشریحی، مشخصات و عمل شیمیایی شش جایگاه آهن را می توان توصیف نمود. مقدار آهن در بدن مردان بالغ تقریبا 50 گرمبرای هر کیلو گرم وزن بدن و برای زنان 35 میلی گرم برای هر کیلو گرم وزن بدن می باشد.

هموگلوبین

بیشترین و مهمترین جایگاه آهن در بدن هموگلوبین است. در حدودآهن بدن را شامل می شود. بطور طبیعی هموگلوبین حاوی تقریبا 3 گرم آهن می باشد واز نظر وزن هموگلوبین حاوی 34/0 آهن است. اندازه این جایگاه آهن در کم خونی و پلی سیتمی تغییر می کند....

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه

متابولسیم روی

پیشگفتار

خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی

تاریخچه

متابولسیم روی

کمبود روی در بدن

چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟

مسموم کنندگی ZinC.

استفاده های پزشکی

دیدگاه فیزیولوژیکی

عملکردها و فار موکولوژی

مکانیسم فعالیت

محرکهای دارویی

نتیجه

فعل و انفعالات

مکملهای مغذی Nutritinal supplement

نحوه مصرف روی

متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)

توزیع آهن در بدن

هموگلوبین

ذخیره آهن

جایگاه انتقالیآهن

جذب آهن (Iron absorption)

مکانیسم جذب آهن

فریتین سرم (serum ferritin)

ساختمان فریتین

برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین

عمل فریتین در بدن

فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی

مقادیر نرمال آهن سرم

تغییرات روزانه در آهن سرم

اندازه گیری مقدار آهن سرم

ملاحضات کلی

اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی

اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی

اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم

روش اول

روش دوم (روش رزین)

روش سوم

فصل دوم مواد و روشها

مواد، وسایل، روشها

مواد

وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده

روشهای دستگاهی

آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری

تعیین طول موجماکزیمم

بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین:

اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین

بررسی اثر روی

اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین

تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین

اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین

اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی

اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات

آزمایشات دیالیز تعادلی

محلول های لازم

طرز کار با دستگاه

اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین

روش کنترل PH:

طرز اندازه گیری آهن

روش کار

تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین

فصل سوم نتایج

نتایج

تیتراسیون اسپکتروفتومتری

تعیین طول موج ماکزیمم

اثر روی بر روی متالوتایونین

اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه:

بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین:

اثر غلظت های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین

اثر زمان

اثر یون بیکربنات

اثر اسید سیتریک

اثر PH

بررسی اثر روی

اثر تغییرات غلظت روی

اثر رقابتی روی با آهن

نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی

تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین

فصل چهارم بحث

بحث

آزمایشات Invitro

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید