پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1336 KB

تعداد صفحات : 50

بازدیدها : 192

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                                                     2

الف – مسئله                                                                                 2

ب – فرضیه                                                                                 2

فایدة تحقیق                                                                                 3

روش انجام تحقیق                                                                        3

پیش فرض                                                                                  4

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                         4

روش آماری تحقیق                                                                       5

روش جمع آوری داده ها                                                                5

تعریف واژه ها                                                                             5

الف – افسردگی                                                                            5

ب – ورزش                                                                                 6

فصل دوم

تعریف افسردگی                                                                           8

علائم افسردگی                                                                            8

عنوان                                                                                                         صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی                                                                   9

1-نشانه های بد جانی                                                                             9

2-نشانه های شناختی                                                                             9

3-نشانه های انگیزشی                                                                   9

4-نشانه های بدنی                                                                        9

طبقه بندی افسردگی                                                                      10

دوره افسردگی                                                                             10

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                               12

نمونه برداری                                                                              12

نمودار شماره 1                                                                           14

نمودار شماره 2                                                                           16

نمودار شماره 2                                                                           18

نمودار شماره 4                                                                           20

ابزار تحقیق                                                                                 21

نمودار شمارة 5                                                                           22

نمودار شمارة 6                                                                           23

عنوان                                                                                                         صفحه

دستور اجرا                                                                                 24

نحوه نمره گذاری                                                                         24

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                                    24

جدول شماره 1                                                                            25

طرح آزمایشی                                                                                        25

الف – متغیر مستقل                                                                        26

ب – متغیر وابسته                                                                         26

شیوه اندازه گیری                                                                         26

كنترل ها                                                                                     27

نمودار شماره 7                                                                           28

نمودار شماره 8                                                                           29

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                  34

شیوه اندازه گیری                                                                         34

شیوه گروه بندی                                                                          34

جدول شماره 1                                                                            35

جدول شماره 2                                                                            37

عنوان                                                                                                         صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                    39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                   37

جدول شماره 3                                                                            40

جدول شماره 4                                                                            40

الف تدوین فرضیه                                                                         40

مسأله                                                                                        40

فرضیه                                                                                       40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                           41

خطای استاندارد                                                                           41

جدول شماره 5                                                                            41

فرضیه در این بخش                                                                      42

فرضیه صفر                                                                                42

فرض خلاف                                                                                42

نتیجه                                                                                         42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                        45

خلاصه فصول                                                                             46

عنوان                                                                                                         صفحه

مشكلات و محدودیتها                                                                              47

پیشنهادات                                                                                   49

منابع                                                                                          50

 

 

 

فصل اول

1-روش انجام تحقیق

2-پیش فرض

3-جامعه آماری دقیق

4-نمونة دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

5-مقدمه

6-هدف كل تحقیق

7-فرضیه

8-روش آماری تحقیق

9-تعریف واژه ها

         الف افسردگی چیست ؟

          ب تعریف ورزش

 

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش كه در كلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است كه زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می كنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف كلی و آرمانی تحقیق :‌

1–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی كمتر است .

2-ارائه كارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و كاهش افسردگی و میزان خودكشی .

ب فرضیه :‌

افرادی كه به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی كمتری را نسبت به افرادیكه ورزش نمی كنند نشان می دهند .

 

فایده تحقیق :

افسردگی یكی از شایع ترین اختلالات روانی است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه كند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصی هم نمی باشد بلكه واكنشی است كه در مقابل فشارات عصبی و مشكلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن كنونی موجود و گویای حالتی است كه در هر دوره زمان برای هر كس ممكن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود كه تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا كند منجر به بعضی مشكلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودكشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم كه بدانیم كه آیا رابطه ای بین دو متغیر ذكر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در كسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

1-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشكار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار)  دارند .

2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسة افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یكی از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گیری كاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشكار و غیر ورزشكار) از سطح جامعه آماری ذكر شده از میان آن تعداد افرادیكه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی كه فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

روش آماری تحقیق :

به منظور بررسی یافتة این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون  استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغیرهای پژوهش عبارتند از :

الف – متغیر مستقل (ورزش)‌

ب – متغیر وابسته (افسردگی)

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

تعریف واژه ها :

الف – افسردگی :

الف – چیزی كه تست یك آنرا می سنجد .

ب – یك حالت احساس یك واكنش نیست به یك موقعیت یك سبك اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دكتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

ب – ورزش :

تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیكی ) كه افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و كیفیات بدنی قرار می دهد كه با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حركات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

در این تحقیق به بررسی این فرضیه كلی پرداخته شد كه افرادیكه فعالیت بدنی دارند افسردگی كمتر نسبت به افرادیكه ورزش نمی كنند دارند . یافته های اساسی این فرضیه این بوده است . آزمون دو گروه مورد نظر و نمرات افسردگی آنها (به ترتیب در جدول‌های 1 و 2 مشخص گردیده است . ) دارای تفاوت معنی داری می باشد .

پس از محاسبه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه آزمودنی آزمایش و محاسبة انحراف استاندارد دو گروه و همچنین بدست آوردن تفاوت خطای استاندارد دو میانگین دو گروه پس از مشخص نمودن درجه آزادی  مربوط طبق نتایج بدست آمده افسردگی بین دو افراد گروه اول  و گروه دوم  فرق معناداری می باشد .

همچنین  محاسبه شده در دو سطح 05/0 و 01/0 آزمون یك دامنه با قاطعیت می توان اعلام نمود كه میزان ابتلا به افسردگی در بین افراد غیر ورزشكار و نسبت به افراد ورزشكار اختلاف قابل توجهی را نشان می دهد .

لذا تأثیر متغیر مستقل (ورزش) در كم كردن میزان افسردگی در افراد ورزشكار گروه دوم  در جهت تأیید فرضیه اعلام شده به اثبات می رسد .

 

خلاصه فصول

چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است كه آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیكه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی كمتری را تجربه می كنند تا آنكه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (60) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند كه میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید