پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 795 KB

تعداد صفحات : 176

بازدیدها : 1112

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

چکیده:

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و  مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان  تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره  استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک

مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند  مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و... ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

در اواخر دهه 1970، تعدادی از سازمان ها شروع به استفاده از فناوری اطلاعات به روش هایی کردند که اساسا چگونگی راهبری و اداره ی کسب و کار آن ها را تغییر داد و به این صورت تعادل  قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتریان و فراهم کنندگان تغییر دادند. بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات مستقیما بر موقعیت رقابتی آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جدیدی برای بهبود رقابت درآمده بود و ایجاد رابطه ی جدیدی بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و پیشرفت استراتژیک را محقق می ساخت.

برنامه های موفق اغلب در نتیجه ی خوش اقبالی هستند، تا هرگونه شیوه ی طراحی، ابزار و تکنیک های مختلف (که به طور مستمر مورداستفاده قرار گرفته اند). باید این امکان را به سازمانها داد که شانس خود را آزمایش کنند(رنگان، آدنر، 2001). اخیرا، توجه ها به بعضی از مثال های کلاسیک معطوف شده است. کتینگر حدود 30 سازمان، از بهترین نمونه ها ی شناخته شده را طی 10 تا 20 سال پس از بررسی اولیه آن ها، بررسی کرد تا مشخص کند که آیا مزایای به دست آمده از فناوری اطلاعات هنوز ادامه دارد یا خیر. اساسا، در طول چنین دوران گسترده ای بسیاری از عوامل می توانند بر اجزای یک شرکت اثر بگذارند و اگر خوش بین باشیم  نتایج "اخباری" و نه قطعی خواهند بود . 

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2)عنوان تحقیق.. 3

1-3 ) بیان مسأله. 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 7

1-6) سوالات تحقیق.. 8

1-7) فرضیه های تحقیق.. 8

1-8) قلمرو تحقیق.. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10)  ساختار فصل های پروژه 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها  15

2 - 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.. 17

2 - 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک... 18

2 - 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات.. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک... 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی 21

2 - 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ 26

2 - 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ 28

2-3) همسویی.. 29

 2 - 3- 1) تعریف همسویی.. 29

 2 - 3- 2) فواید همسویی.. 30

 2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی.. 33

 2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی.. 34

 2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟... 35

 2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی.. 38

2-4)  مدل های همسویی.. 40

 2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک... 41

 2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات.. 42

 2 - 4- 3) مدل همسوییC4. 43

 2 - 4- 4) مدل کلارک... 45 

 2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام   47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام. 49

  2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک... 49

  2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک... 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54

2-4-7-5) ارتباطات 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک... 55

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61

2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی.. 62

2-5)  چارچوب نظری تحقیق.. 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته. 65

2 - 6- 1) مطالعات داخلی.. 66

2 - 6- 2) مطالعات خارجی.. 67

2-7) جمع بندی.. 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه. 71

3-2) روش انجام تحقیق.. 71

3-3) جامعه آماری.. 72

3-4) نمونه آماری.. 72

 3 - 4- 1) روش نمونه گیری.. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74

3-6) مقیاس های اندازه گیری.. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 76

 3 - 7- 1) پایایی.. 76

 3 - 7- 2) روایی.. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-9) جمع بندی.. 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 84

4-2) آمار توصیفی.. 85

 4 - 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان.. 85

 4 - 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 86

 4 - 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان.. 87

 4 - 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان.. 88

 4 - 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان.. 89

4-3) آمار استنباطی.. 89

4 - 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش.... 89

4 - 3- 2) آزمون فرضیات.. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش.... 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش.... 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری.. 99

4-4) جمع بندی.. 118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 120

5-2) یافته های پژوهش.... 120

5 - 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی.. 120

5 - 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق.. 121

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی.. 129

5-5) محدودیت های تحقیق.. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 133

5-7) جمع بندی.. 134

منابع

1 )منابع فارسی.. 136

2 )منابع لاتین.. 138

پیوست

1) پرسشنامه تحقیق.. 143

2)خروجی های رایانه ای تحقیق.. 148

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید