پایان نامه رابطه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه رابطه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5405 KB

تعداد صفحات : 171

بازدیدها : 447

برچسبها : سرمایه فکری ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مدیریت، مدیریت دولتی و گرایش مالی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد) (M.A رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش مالی) عنوان: رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

امروزه دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمان متجلی می شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا می کند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین 70 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با در نظر گرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیر اندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

کلید واژه ها : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سختاری، سرمایه فیزیکی، ریسک سیستماتیک.

سرمایه فکری

پژوهش های متعددی در خصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده است. آنچه تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.

سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است.

سرمایه های فکری دارای اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است.

ریسک سیستماتیک

ریسک : انحراف از بازده مورد انتظار و به عبارت دیگر ریسک از نظر آماری انحراف معیار از بازده مورد انتظار است.

ریسک سیستماتیک؛ انحراف در بازده مورد انتظار که با عوامل بیرون از شرکت (بازار و عوامل اقتصادی) مرتبط است و تحت کنترل مدیریت شرکت نمی باشد، به عنوان ریسک سیستماتیک با ریسک مهمی تعریف می کنیم.

رابطه سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک

آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون بتا جهت سنجش ریسک و سرمایه فکری مدل پالیک عنوان کرد این است که مدل ارائه شده قدرت تبیین رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک را در فاصله ی زمانی 1385 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. پژوهش پیش رو حکایت از آن دارد که در طول دوره ی مورد مطالعه (1385 تا 1389) شرایط بازار توانسته عامل تعیین کننده ای در تغییرات نرخ بازده واقعی ماهانه داشته است و در مطالعات قبلی به آن اشاره نشده است .به عبارتی در دوره ی زمانی اشاره شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بتا و بازده واقعی ماهانه رابطه ی شرطی وجود دارد و از این رو برای بیان رابطه بین سرمایه فکری و ریسک می باید به جهت بازار و شرایط بورسی که ریسک و بازده ما از آن نشأت می گیرد توجه شود. در صورتی که با متغیر وابسته ریسک سیستماتیک رابطه معنا داری را برقرار کرده است.

لذا در ادامه ی تحقیق با شرط قرار دادن شرایط ایده آل تر برای متغیر وابسته ما که ریسک سیستماتیک می باشد. لازم به ذکر است که این محاسبات به صورت ماهانه و تبدیل آن به سالانه شکل گرفته است که با توجه به مقایسه آن با سیستم و به دست آوردن ریسک سیستماتیک به خاطر واقعی بودن اعداد و پژوهش صورت پذیرفته و در نهایت محاسبات انجام شده برای متغیر وابسته (ریسک سیستماتیک) حکایت از محاسبات دستی انجام شده دارد که دقیق تر، گویا تر، واقعی تر و قابلیت مقایسه بالاتری را بیان می کند . ...

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیشینه پژوهش

تحقیق های داخلی

تحقیق های خارجی

چارچوب نظری پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

اهداف پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغییر های پژوهش

روش پژوهش

قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری

نظریه های مربوط به سرمایه فکری

تعاریف مختلف سرمایه فکری

مدل های طبقه بندی سرمایه فکری

ادوینسون و مالونه (1997)

سویبی (1997)

طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992)

طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری

ارزش افزوده اقتصادی

کارت نمره متوازن

ترازنامه نامرئی

کنترل دارایی های ناملموس

روش جهت یابی تجاری اسکاندیا

شاخص سرمایه فکری

نرخ بازده دارایی ها

روش تشکیل سرمایه بازار

کارگزار تکنولوژی

روش سرمایه فکری مستقیم

روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری

مدل مدیریت سرمایه فکری

کیوتوبین

هوش سرمایه انسانی

مدل کارگزار فناوری

روش ارزشگذاری جامع

ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری

طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن

روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری

روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه

روش های برگشت دارایی ها

روش های کارت امتیاز

نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها

محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک

بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک

تعاریف مختلف ریسک

انواع ریسک

انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک سیستماتیک)

مدل مفهومی پژوهش

سابقه مطالعات انجام شده

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری پژوهش

روش گرد آوری پژوهش

روایی و پایایی پژوهش

متغیرهای عملیاتی پژوهش

ابزارگردآوری اطلاعات

مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی

آزمون همبستگی

رگرسیون چندگانه

آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)

آزمون خودهمبستگی (دوربین واتسن)

چندهم خطی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

شاخص های توصیفی متغیرها

آزمون فرضیه های پژوهش

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود

تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول

نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم

نتیجه گیری کلی پژوهش

پیشنهادها

پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول

پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق

پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی

محدودیت های تحقیق

پیوست ها

پیوست یک : نمونه آماری پژوهش

پیوست دو : SPSS

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید