پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1449 KB

تعداد صفحات : 123

بازدیدها : 780

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

پایان نامه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

چکیده پژوهش

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانك ها دركشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شركت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می كنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. . موفقیت یا عدم موفقیت بانك را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی كه منجر به توفیق بانك می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدك كشیدن این شعارهاست. بانك ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل كرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو[1] و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی[2]، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر[3]، 1990)


[1] Theodosiou[2] Kohli & Jaworski[3] Narver & Slater

بخشی از متن

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

عنوان                                          فهرست مطالب                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش.....................................................................................1

1-1.مقدمه.........................................................................................................................2

1-2.بیان مسأله.....................................................................................................................3

1-3.اهداف تحقیق................................................................................................................5

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق..............................................................................................6

1-5.فرضیه های تحقیق.........................................................................................................6

1-6.پیشینه ی تحقیق............................................................................................................8.

1-7.تعریف متغیرها....................................................................................... ...................12

1-8.قلمرو تحقیق.................................................................................................................14

1-9.روش شناسی تحقیق......................................................................................................14

1-10.روش گردآوری اطلاعات..............................................................................................14

1-11.جامعه آماری..................................................................................................................14

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری..........................................................................................14

فصل دوم:مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق..............................................15

2-1.مقدمه.............................................................................................................................16

2-2.عملکرد موسسه..............................................................................................................17

2-2-1.عملکرد بانک ها..........................................................................................................18

2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد.............................................................................................19

2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد...............................................................................21

........................................21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1.  و مشتقات آن(قبل از دهه 80)

2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)........................................................................22

2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت..............................................................................22

2-2-3-4.ماتریس عملکرد......................................................................................................22

2-2-3-5.هرم عملکرد............................................................................................................23

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)....................................................................24

2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991).........................................................................24

2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)..............................................................................25

2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996).....................................................................................25

2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)....................................................................................26

2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)......................................................................................27

2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000).................................................28

2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ...................................................................28

2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی............................................................................................29

2-3-1.مفهوم تلاطم بازار.......................................................................................................31

2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم......................................................................................31

2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار......................................................34

2-3-2.مفهوم شدت رقابت.....................................................................................................35

2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری............................................................................36

2-3-3.مفهوم تمرکززدایی.......................................................................................................38

2-3-3-1.انواع تمرکززدایی....................................................................................................38

2-3-3-2.علت تمرکززدایی....................................................................................................39

2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری............................................................................39

2-3-4.مشتری مداری.............................................................................................................39

2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری................................................................40

2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها..............................................................42

2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری...............................................................................................43

2-3-5.رقیب محوری..................................................................................................................44

2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری................................................................................................45

2-3-6.گرایش به نوآوری............................................................................................................46

2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری..........................................................................................47

2-4.مفهوم پویایی های رقابتی....................................................................................................47

2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری......................................................................48

2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه.....................................................................49

2-6.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق........................................52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها...........................................................55

3-1.مقدمه......................................................................................................................................56

3-2.روش تحقیق............................................................................................................................56

3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف..................................................................................................56

3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای................................................................................................56

3-2-1-2.تحقیق کاربردی............................................................................................................57

3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش..................................................................................................57

3-3.جامعه آماری..........................................................................................................................57

3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری........................................................................................57

3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده.....................................................................................58

3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات...........................................................................59

3-4-1-1.روایی...........................................................................................................................60

3-4-1-2.پایایی...........................................................................................................................60

3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ................................................................................................61

3-5.روش تجزیه و تحلیل داده.....................................................................................................62

3-6.نتیجه گیری...........................................................................................................................64

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق..............................................65

4-1.مقدمه.................................................................................................................................66

4-2.آمارتوصیفی.......................................................................................................................66

4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه.........................................................................................66

4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی..................................................................................67

4-2-1-1.جنسیت........................................................................................................................67

4-2-1-2.سن..............................................................................................................................68

4-2-1-3.سطح تحصیلات...........................................................................................................69

4-2-1-4.سابقه خدمت...............................................................................................................70

4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق.......................................................................................71

4-2-2-1.تلاطم بازار.................................................................................................................71

4-2-2-2.تمرکززدایی................................................................................................................72

4-2-2-3.مشتری مداری............................................................................................................73

4-2-2-4.رقیب محوری............................................................................................................74

4-2-2-5.گرایش به نوآوری......................................................................................................75

4-2-2-6.شدت رقابت..............................................................................................................76

4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی.................................................................................................77

4-2-2-8.عملکرد شعبه..............................................................................................................78

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق....................................................................................................79

4-3-1.آزمون مدل تحقیق............................................................................................................79

4-3-2.شاخص های برازش مدل.................................................................................................82

4-4.بررسی فرضیه های تحقیق....................................................................................................83

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................87

5-1.مقدمه..................................................................................................................................88

5-2.نتیجه گیری..........................................................................................................................88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی.........................................................................................................88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی.......................................................................................................89

5-3.پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.............................................................................92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی.....................................................................................94

5-3-3.محدودیت های تحقیق..............................................................................................94

فهرست منابع........................................................................................................96

چکیده انگلیسی.................................................................................................................105

پرسش نامه تحقیق

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید