پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 900 KB

تعداد صفحات : 171

بازدیدها : 887

برچسبها : تدوین استراتژی ANP تحلیل شبکه ای

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )

پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )

چکیده:

شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك است. یكی از ابزارهایی كه در مرحله­ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیك درونی و بیرونی به كار می­رود تحلیلSWOT می باشد که قادر است مهمترین فاكتورهای درونی و بیرونی كه می توانند آینده­ی یك سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها بصورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده استو جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی هایانجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و بکار گرفته شود. 

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

مقدمه

شناسایی مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی كه در نهایت منجر به كشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می‌شود بعنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیك است كه می‌تواند بمنظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد (Rigan & Ghobadian, 2005). بعبارت دیگر بجای اینكه سازمانها منتظر حوادث و محركهای محیطی باشند و فقط به آنها عكس‌العمل نشان دهند با استفاده از برنامه‌ریزی استژیك می‌توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوكهای محیطی بر عملكرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه‌ریزی استراتژیك، ابـزار مدیریتی توانمندی است كه برای كمك به سازمانها طراحی می‌شود تا آنها بصورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. 

قسمتی از متن

برنامه‌ریزی استراتژیک بر طبق تعریف گالوی[1] دوراندیشی سازمان یافته‌ای است که مراحل ذیل را در بر دارد (علی احمدی، 1377). 1- تعریف مأموریتها و هدفهای دوربرد. 2- هدف گذاری، تفکیک مأموریتها به هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت. 3- تعیین استراتژیها و راهبردهای اساسی دستیابی به اهداف. 4- تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای خرد و کلان. 5- تدوین رویه‌ها. 6- تدوین مقررات. 7- تنظیم برنامه‌های عملیاتی و اجرایی اصلی و فرعی. 8- بودجه بندی بر حسب واحدپول یا کار.

یک برنامه‌ریزی استراتژیک بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق مشخص و برنامه‌ریزی شده می‌گردد. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مشخص است (شریفی كلویی، 1376): 1- مأموریت سازمان (تعیین کننده چه؟). 2- تحلیل استراتژیک (تعیین کننده چرا؟). 3- استراتژی (تعیین کننده به کدام جهت؟). 4- اهداف بلندمدت (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 5- برنامه‌های تلفیقی (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 6- پیش بینی‌های مالی (تعیین کننده برآورد مالی عناصر فوق). 7- خلاصه اجرایی (تعیین کنننده عناصر فوق).


[1]. Galloway.

منظور از فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک دستیابی به یک توافق مقدماتی بر سر شکل و محتوای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک است به نحوی که حمایت و تعهد لازم را در تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران اصلی مجموعه صنعت مورد مطالعه پدید آورد. در همین راستا دستیابی به یک توافق نظر مقدماتی از نظر مفهومی، بدون برخورداری از یک فرآیند و توالی منطقی از کارها امکان پذیر نخواهد بود. هر چند نمی توان اثبات کرد که یک نظریه مطلقاً درست است یا نادرست، ولیکن می‌توان برای تشخیص نارسایی‌هایش آنرا مورد آزمایش و مقایسه قرار داد. بدین منظور تا آنجا که به هدف ما در این بخش مربوط می‌شود، سعی بر آن است برخی از فرآیندهای موجود در این زمینه مورد اشاره قرار گیرد تا گامی باشد برای درک مفاهیم و هم فراگردهایی که به تدوین برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک منجر می‌گردند (فتح الله، 1378). لذا با توجه به آنچه که در فوق بدان اشاره شد نظام برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک فرآیند مدون و طرح ریزی شده که فعالیتهای برنامه‌ریزان را سازمان داده و هماهنگ می‌کند، دارای مراحل عمل به شرح زیر است:

♦- تجزیه و تحلیل وضع موجود

- آغاز فراگرد برنامه‌ریزی استراتژیک و حصول توافق درباره آن.

- مطالعه سوابق قبلی جهت شناخت اولیه.

- تعیین و شناسایی رسالتها و ارزشها.

♦- تجزیه و تحلیل محیطی

- مطالعه و بررسی شرایط محیطی و مسائل داخلی.

- تعیین نقاط قوت و ضعف.

- بررسی و مطالعه فرصتها و تهدیدها.

♦- ارزیابی، گزینش و انتخاب استراتژی

- تهیه و ارائه گزینه‌های استراتژیک و شناسایی مسائل استراتژیک.

- انتخاب گزینه‌های برتر در راستای برنامه استراتژیک.

- تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل استراتژیک.

- برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت... 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی.. 6

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 7

فصل دوم - مروری بر تحقیقات انجام شده

2- 1- مقدمه. 10

2-1-1- برنامه ریزی استراتژیک... 11

2-1-2- فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك... 13

2-1-3- برنامه‌ریزی بلند‌مدت، برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی استراتژیک................................................... 15

2-1-4- تحلیل SWOT. 17

    1- تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات... 18

    2- قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT. 18

    3- کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها 19

2-1-5- برخی مدلها و رویكردهای برنامه‌ریزی استراتژیک... 20

    1- فرآیند برنامه‌ریزی جامع.. 20

    2- مدل استراتژی صنعتی.. 21

    3- تدوین و تعیین استراتژی مناسب... 22

    4- مدل فیلیپس.... 24

    5- مدل رایت... 25

    6- مدل فریمن  یا ذینفعان. 27

    7- مدل تحلیل رقابتی.. 28

    8- مدل هیل.. 29

    9- مدل خط‌مشی هاروارد. 30

    10- نظامهای برنامه‌ریزی استراتژیك... 31

    11- برنامه‌ریزی استراتژیك بعنوان قالبی برای نوآوری.. 31

    12- افزون‌گری منطقی.. 32

    13- مذاكرات استراتژیك... 32

    14- مدل مدیریت مسائل استراتژیك... 33

    15- مدل استراتژی چافی.. 33

    16- مدل فرد آر دیوید. 34

2-1-6- نوعشناسی استراتژیها 43

2-1-6-1- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو. 43

2-1-6-2- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید ».......................................................................................44

 

 

2-1-6-3- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین.. 49

2-1-6-4- انواع استراتژیها از نظر بری.. 50

2-1-6-5- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز. 51

2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وكمبل.. 53

2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 54

2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی.. 54

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی.. 58

2-2-3- جمع‌بندی مطالعات و تحقیقات مشابه. 64

2-3- انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 68

2-4- چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش.... 69

فصل سوم - روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقیق.. 72

3-3- جامعه آماری.. 72

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 72

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات... 73

3-5-1- فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی.. 74

3-5-2- ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 73

فصل چهارم - نتایج

4-1- مقدمه. 82

4-2- مشخصات پاسخگویان. 83

4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت... 83

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل.. 84

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 85

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات... 86

4-3- رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش.... 87

4-3-1- مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی (FANP). 88

4-3-2- رویکرد FANP در استراتژیO S. 95

4-3-3- رویکرد FANP در استراتژیT S. 98

4-3-4- رویکرد FANP در استراتژیO W... 100

4-3-5- رویکرد FANP در استراتژیWT. 103

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 108

5-2- با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید: 108

5-3- یافته‌ها 113

5-4- بحث... 122

5-5- پیشنهادات كاربردی.. 124

5-6- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 127

فهرست منابع

منابع فارسی.. 130

منابع غیرفارسی.. 132

پیوست ها

پیوست شماره یک- پرسشنامه. 137

چکیده انگلیسی  151

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید