پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 745 KB

تعداد صفحات : 91

بازدیدها : 417

برچسبها : کارایی سازمان ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی تحلیل پوششی داده ها

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی کارایی سازمان مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

چکیده تحقیق

امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به عنوان نمونه آماری پایان نامه انتخاب و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی شعب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا ضمن ارزیابی عملکرد شعب آن، شعب کارا و نا کارا تعیین و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین شود. جهت بررسی کارایی نهاده های منابع انسانی و مساحت زیر بنای مورد استفاده و درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراء تائید شده صادره به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان با استفاده از مدل CCR ورودی محور از طریق نرم افزار DEA-Master مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که 4 شعبه از 21 شعبه مورد بررسی کارا و 17 شعبه ناکارا بوده اند. لازم به ذکر است که میانگین کارایی فنی آنها 59.22 و میانگین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی نیز 86 درصد بوده است.

کلید واژه ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، تامین اجتماعی استان گیلان

مقدمه

امروزه اوضاع حاکم بر بازارهای جهانی، محدودیت منابع، رقابتهای بسیار فشرده، و... سازمانها را به سوی اتخاذ راهبردهای مناسب سوق داده است. به طوری که مدیران و تصمیم گیران سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین ارزیابی عملکرد به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. از این رو ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیکهای بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه های سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد، بسیاری از سازمانها همچنان بر شاخص های عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.

کارایی سازمان

منظور از کارایی؛ موفقیت بنگاه یا موسسه در تولید حداکثر ممکن ستاده از مجموعه عوامل تولید با تکنولوژی ثابتی می باشد به طوری که تمام نهاده ها و ستاده ها به دقت اندازه گرفته شده باشد. فارل پیشنهاد نمود کارایی یک بنگاه شامل سه جزء است: کارایی تکنیکی(فنی)، کارایی تخصیصی (قیمت) و کارایی اقتصادی (هزینه ای) براساس تعریف فارل، کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای به دست آوردن حداکثر ستاده از یک مجموعه نهاده های معین با تکنولوژی معلوم منعکس می نماید، در این صورت هر چه بنگاه اتلاف منابع کمتر و در سطح مشخصی از نهاده ها تولید بیشتری داشته باشد از لحاظ تکنیکی کاراتر خواهد بود. کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه برای استفاده ترکیب بهینه ای نهاده ها با توجه به قیمت هایشان را نشان می دهد.

ارزیابی عملکرد

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همین طور هر سازمانی برای به دست آوردن نتایج کاری، باید ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر جهت بررسی کارایی از نهاده: (نیروی انسانی و مساحت فیزیکی) و خروجی (درصد ارسال لیست حق بیمه به کارگاه فعال، نسبت آراء صادره تائید شده به پرونده های رسیدگی شده هیئت بدوی، نسبت وصولی حق بیمه به بودجه مصوب ابلاغی، نسبت پرونده های مختومه به کلاسه فعال اجراییات، نسبت بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد، اختیاری و خاص به کادر امور بیمه شدگان) استفاده شده است.

تحلیل پوششی داده ها

تعریف مفهومی: تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برنامه ریزی ریاضی است که ابزار مناسب برای بهر ه وری نسبی واحد های تصمیم گیری در حالت چند ورودی و چند خروجی به حساب می آید. در تحلیل پوششی داده ها با توجه به مشاهدات فردی از واحد تصمیم گیرنده (DMU) و تقابل بهینه آن با دیگر واحد ها، می توان کارایی محاسبه شده را مهم تر از رویکرد سنتی دانست. در این روش بدون استفاده از یک فرم تابعی، یک حد مرزی برآورد گردیده که نشان دهنده حداکثر مقدار کارایی هر واحد، نسبت به کارایی مشاهده شده از واحد های دیگر است.

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر از مدل مضربی CCR ورودی محور جهت محاسبه کارایی شعب تامین اجتماعی استان گیلان استفاده شده است. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستاده ها را می بایست انتخاب کنند،

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

چارچوب نظری

سوالات تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

مقدمه

عملکرد سازمانی

عوامل موثر بر عملکرد سازمانی

محیط بیرونی

محیط درونی

دستاوردها

ارزیابی عملکرد

رویکرد های اندازه گیری عملکرد

روشهای ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد

چالش های ارزیابی عملکرد

مزایای نظام ارزیابی عملکرد

برای سازمان

برای ارزیابی کننده

برای ارزیابی شونده

مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی

تحلیل پوششی داده ها DEA

مدلهای پایه ای تحلیل پوششی داده ها

مدل CCR

مدل نسبت CCR

مدل CCR ورودی محور

مدل CCR خروجی محور

مدل BCC

مدل اندرسن پیترسن ( (AP

بخش دوم: معرفی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقاء سلامت کشور

معرفی سازمان تامین اجتماعی

خدمات و حمایتهای سازمان

تعهدات و خدمات حمایتی

خدمات درمانی

پیشینه پژوهش

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

ساماندهی داده ها و اطلاعات

بخش دوم بررسی نتایج

مجموعه مرجع

رتبه بندی بر اساس کارایی

بررسی علل کارآمدی شعب کارآمد و ناکارآمدی شعب ناکارآمد

بررسی کارایی مقیاس

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

پاسخ به پرسش های پژوهش

پیشنهادات

محدودیتهای تحقیق

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید