پایان نامه رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

پایان نامه رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد پایان نامه رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 277 KB

تعداد صفحات : 78

بازدیدها : 498

برچسبها : پایداری سود جریان نقدی آزاد بازده سهام

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

پایان نامه حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود می پردازد. در این پژوهش از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله بصورت فصلی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت های رشد و ناپایداری سود دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران جهت رسیدن به بازده مناسب شرکت موثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران مانند توجه به تئوری سرمایه گذاری اضافی و تئوری کورو می تواند در این امر موثر باشد.

واژه های کلیدی: فرصت های رشد، پایداری سود، ارزشگذاری جریان نقدی آزاد، بازده سهام

مقدمه

رشد و توسعه شرکت های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کردند. این تحول جدید، گروه تازه ای از مدیران حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسساتی که اداره می کردند، سهمی ناچیز داشته و یا سهمی نداشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد. جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می شود. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چرا که این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط برقرار می کند. جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد.

پایداری سود

مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیت های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می شود. در تعریف عملیاتی، پایداری سود بر اساس مدل اتورگرسیون محاسبه می گردد.

فرصت های رشد

مقصود از فرصت های رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می باشد که منظور از ارزش بازار سهام حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام می باشد.

جریان نقدی آزاد

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد، که با اضافه کردن خالص سرمایه در گردش عملیاتی به خالص دارایی های ثابت پس از کسر مالیات می توان به کل سرمایه عملیاتی دست یافت. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه عملیاتی دوره ماقبل کسر شود، رقم مربوط به خالص سرمایه گذاری عملیاتی به دست می آید. با کسر نمودن این مقدار از سود عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان نقدی آزاد حاصل می گردد.

تئوری نمایندگی

جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. بعبارت دیگر تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می شود.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

مدل مفهومی تحقیق

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

قلمرو پژوهش

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم

مقدمه

کیفیت سود

مولفه های سنجش کیفیت سود

پایداری سود

قابلیت پیش بینی سود

به موقع بودن سود

مربوط بودن سود به ارزش سهام

محافظه کارانه بودن سود

فرصت های رشد

فرصت های رشد و ساختار سرمایه

فرصت های رشد و سود تقسیمی

فرصت های رشد و ساختار مالکیت

جریان نقدی آزاد

تحلیل رگرسیون

سوابق پژوهش

پژوهشهای خارج از کشور

پژوهشهای داخل کشور

جمع بندی سوابق پژوهش

فصل سوم

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری پژوهش

نمونه آماری پژوهش

ابزار جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مدل پانل دیتا

مزیت داده های تلفیقی نسبت به سری های زمانی و مقطعی

تعیین روش تخمین در روش پانل دیتا

آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر

انتخاب روش برای تخمین مدل

روش اثرات ثابت

روش اثرات تصادفی

فروض کلاسیک آماری

تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی

فصل چهارم

مقدمه

تحلیل آماری داده های جمع آوری شده

تحلیل آماری آزمون فرضیه فرصت های رشد

تحلیل آماری آزمون فرضیه پایداری سود

فصل پنجم

مقدمه

مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار

نتایج و یافته ها

بحث، مقایسه و نتیجه گیری

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

منابع

ضمیمه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید