پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 713 KB

تعداد صفحات : 187

بازدیدها : 928

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت


چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری  تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه  ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.

یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت  منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.

کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.

مقدمه

امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد شرکت ها است (Deshpande & farley,2004). عملکرد سازمانی از دهه های گذشته مورد علاقه هم محققین دانشگاهی وهم مدیران بخش های اجرایی بوده است چرا که نتیجه نهایی استفاده از منابع ملموس وناملموس درسازمان ها است هر چند که منابع ناملموس برای سازمان ها اهمیت بیشتری دارد( etal. ,2013 & Al-Dhaafri) . مطالعات اخیر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بعنوان عاملی برای افزایش مزیت رقابتی مطرح می‌کند. و كاركنان نیز به طورگسترده رویکرد و فرآیند ودیدگاه خودشان را با برنامه ریزی استراتژیک سازمان محک می‌زنند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی است برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرحهای سازمان که به مسایل همچون روابط اشتغال، کارمندیابی، آموزش، پاداشها وسیاستها و روشهای روابط کارکنان مربوط می شوند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک درشرکت پرداخته و علاوه بر توسعه قابلیتها به نیازهای سرمایه ای انسانی نیز توجه دارد . 

بخشی از متن

عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استرات‍ژیك

این عناصر را در پنج عنصر زیر می توان خلاصه نمود:

1-  هدف یا برون داد سیستم[1] كه تحقق منافع فرد، سازمان و جامعه را برحسب اولویتی كه نظام ارزشی و مدیریتی جامعه تعیین می كند، شامل می شود.

2-  فرایند یا میان داد عملیات و اقدامات در چهار حوزه استخدام، آموزش، نگهداری و كاربرد موثر منابع انسانی[2] كه چگونگی تبدیل درون داده های سیستم را به برون داد، ‌برنامه ریزی و اجرا می كند.

3-  نیازمندیها یا درون سیستم[3] كه علاوه برمنابع انسانی و مالی ارزشها و خط مشی های كلی را تامین و دیكته می كند.

4-  شرایط محیط برون سازمانی و درون سازمانی[4] كه تهدیدها، فرصتها و نقاط قوت و ضعف را برای تبیین استراتژی ها و برنامه ریزی های اجرایی مشخص می كند.

5-  بازداد یا دریافت عكس العمل سیستم از محیط خارج خود[5] و دریافت اطلاعات ازمحیط، قبل از اینكه نتیجه عملیات فرآیندی سیستم به محیط بیرونی آن منعكس شود[6] یا به تعبیری بازداد مثبت[7] كه این سازوكار، رفتار سیستم مدیریت منابع انسانی را با ارائه پیش آگهی های به موقع به سیستم و منعكس كردن آثار برون داد سیستم را به صورت درون داد تنظیم می نماید (میرسپاسی، 1385).

الگوی سیستم مدیریت منابع انسانی، الگویی است كه در آن چگونگی تحقق منافع سازمان، كاركنان و جامعه را در گروی تدابیر استراتژیك مناسب در ملحوظ داشتن تعاملات اجزای این سیستم و تبادل اطلاعات سیستم با محیط خارج آن، از طریق بازدادها و پیش دادهای اطلاعاتی می داند.


[1] Output  [2]Processor Throughputs[3] Output[4] Envrionment[5] Feedbacks[6]Feedforward[7] Positive Feedback

نظام تامین وتعدیل منابع انسانی

در چارچوب یك طرح استراتژیك، بر مبنای ماموریت و اهداف سازمان، منابع انسانی مورد نیاز برآورد می گردد با پیش بینی منابع قابل جا به جایی در داخل سازمان و جذب داوطلبان خارج سازمان (درون داد) با توجه به تاثیرات شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی محیط (پیش داد)، توان عرضه و تقاضا برقرار می گردد و بالاخره میزان تحقق اهداف از طریق باز دادها ارزیابی می شود. لازم به ذكر است كه عوامل درون سازمانی بویژه نوع تكنولوژی و ساختار سازمانی بویژه چگونگی طراحی مشاغل در كم وكیف منابع انسانی مورد نیاز سازمانها، تاثیر تعیین كننده ای دارد (میرسپاسی، 1385).

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده 1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3 

1-2) بیان مسأله 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4) اهداف تحقیق. 6

١ـ5) چهارچوب نظری تحقیق. 6

1-6) فرضیه های تحقیق. 8

1-7) تعاریف نظری و عملیاتی. 9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی.. 12

2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی.. 14

2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی.. 15

2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-8) عناصر یا اجزاء اصلی سیستم مدیریت منابع انسانی بر اساس نگرش استرات‍ژیك... 22

2-1-8-1) نظام تامین وتعدیل منابع انسانی.. 23

2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی.. 23

2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی.. 24

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی.. 25

2-1-8-5) نظام روابط کار. 26

2-1-9) مفاهیم و تعاریف استراتژی.. 26

2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی.. 30

2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی.. 31

2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک... 32

2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک... 33

2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک... 34

2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک... 37

2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک... 37

2-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی.. 39

2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 41

2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 45

2-1-20) مفهوم برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی.. 46

2-1-21) فرآیند برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی با رویكرد اجرایی.. 47

2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی.. 52

2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی.. 53

2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر) 53

2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی) 54

2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی) 55

2-1-24) مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی.. 55

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان) 55

2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی) 56

2-1-24-3) مدل یكپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی.. 62

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 64

2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا. 65

2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا. 66

2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا. 66

2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 67

2-1-25-5) مدل رایت و اسنل. 69

2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت.. 71

2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری.. 72

2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو. 74

2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی.. 76

2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک... 79

2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 82

2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان. 82

2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی.. 84

بخش دوم: عملکرد سازمانی  

2-2-1) تشریح مفهوم عملكرد. 86

2-2-2) تعریف عملکرد سازمانی.. 87

2-2-3) سنجش عملکرد سازمانی.. 89

2-2-4) رویکردهای سنجش عملکرد. 90

2-2-5) معیارهایی برای سنجش عملکرد. 90

2-2-6) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف... 91

2-2-6-1) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. 91

2-2-6-2) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. 92

2-2-6-3) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. 93

2-2-7) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی.. 94

2-2-8) ضرورت ارزیابی عملکرد. 95

2-2-9) مزایایی ارزیابی عملکرد. 96

2-2-10) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد. 96

2-2-11) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. 97

2-2-12) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی.. 98

2-2-13) مدل های ارزیابی عملکرد. 98

2-2-14) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد. 109

2-2-15) مدیریت عملکرد. 110

2-2-16) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی.. 113

2-3-1) تحقیقات داخلی.. 115

2-3-2) تحقیقات خارجی.. 116

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 119

3-2) روش تحقیق.. 119

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 120

3-4) روش و ابزار جمع آوری داده ها 121

3-5) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 121

3-6) روش تجزیه وتحلیل داده ها 124

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده

4-1) مقدمه. 126

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 127

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 136

4-4) آزمون فرضیات تحقیق.. 136

4-5) رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیك منابع انسانی.. 144

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 146

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 146

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 148

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 150

5-5) محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 151

منابع و ماخذ. 152

ضمائم. 157

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید