پایان نامه رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان

پایان نامه رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان پایان نامه رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 359 KB

تعداد صفحات : 224

بازدیدها : 475

برچسبها : رهبری موثق هوش معنوی پایان نامه مدیریت

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول بررسی رابطه هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان مورد مطالعه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول) رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان (فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران)

چکیده

در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق (اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پایان نامه برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه این سبک از رهبری را با هوش معنوی بررسی کنیم تا در واقع ببینیم هوش معنوی رهبران با سبک رهبری موثق ایشان رابطه دارد؟ و آیا می توان با ایجاد فضای معنوی در سازمانها روابط میان رئیس و مرئوس بهبود بخشید؟ و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین میزان هوش معنوی رهبران و موثق بودن آنان نزد زیردستانشان رابطه ی معناداری وجود دارد؟

جامعه آماری تحقیق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین می باشد که با استفاده از روش پژوهش توصیفی، کاربردی و پیمایشی انجام گردید. به تعداد 185پرسشنامه توزیع گردید. و فرضیه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که با 99٪ اطمینان بین هوش معنوی و رهبری موثق رابطه ی معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: معنویت، هوش معنوی، رهبری موثق، خودآگاهی، شفافیت در روابط، پردازش متعادل و جنبه های درونی اخلاقی

همانگونه که رابینز در جدیدترین مطالعاتش بیان می کند؛ امروزه رهبران باید با افرادی که می خواهند تحت هدایت خود داشته باشند، روابطی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند، چرا که هرچه پایداری و قابل پیش بینی بودن سازمانها کاهش پیدا می کند، در تعریف انتظارات و روابط، پیوندهای مبتنی بر اعتماد بیشتر جایگزین قوانین بوروکراتیک می شوندو از سویی دیگر در سالهای اخیر جایگاه معنویت در سازمانها مورد توجه روزافزون مدیران، کارکنان، مشتریان و جامعه قرار گرفته است. اما در ادبیات مربوط به معنویت بعنوان یک پدیده ی فرهنگی که می تواند بر رفتار سازمانی تأثیر بگذارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ادبیات مربوط به معنویت چنین بر می آید که افراد با معنویت بالاتر، زندگی کاری سالم تر، شادتر و پربارتری دارند و از کارایی بالاتری برخوردارند. لذا در این پژوهش سعی شده تا به تعمق در مورد معانی مطرح شده در حوزه هوش معنوی و رهبری موثق و نقد و بررسی آنها به منظور دستیابی به مبنای نظری مناسب در راستای ساخت ابزاری جهت اندازه-گیری آن بپردازیم و تعیین مداخلات مؤثر در افزایش این بُعد از هوش در پژوهش های بعدی نیز هدف دیگر می باشد. و نهایتاً یافتن پاسخی برای این سوال که آیا بیان مؤلفه های هوش معنوی راه را برای پرورش مدیرانی موثق هموار می سازد یا خیر؟ به عبارت ساده تر آیا با سنجش میزان هوش معنوی در می توان میزان موثق بودن مدیران را نیز پیش بینی کرد؟...

اهمیت و ضرورت موضوع

این تحقیق بر آن است که باور، اعمال و تعهدات معنوی را با نتایج مثبتی نظیر سلامت روانی و فیزیکی؛ رضایت مادی و ثبات؛ و عملکرد مثبت درون فردی مرتبط کند که باعث بهبود کیفیت بهتر زندگی می گردد. امروزه سازمانها با کارکنان رشد یافته ای مواجه اند که خواستار کار با معنا، کار هدفمند و محیط های کاری مساعد برای پرورش خلاقیت و استعدادهای خویش جهت بالندگی خود هستند. در واقع امروزه بیش از هر زمان دیگر کارکنان خود را در جهانی متلاطم و با تندبادی دائمی می یابند که در حال تجربه ی فقدان معنا در زندگی خانوادگی و کار خود و احساس مداوم ویرانی و فلاکت معنوی هستند. این فقدان معنا، غالباً با احساس یاس و نا امیدی در محیط کار همراه شده که موانع بسیاری برای رشد کارکنان، فقدان معنا و هدف زندگی کاری آنان را به همراه داشته است. از این رو ضرورت الزام یک کاوش و کنکاش معنوی در زندگی کاری آنان را به همراه داشته است.

رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت

ردیفرویکردهای معنویتسالارائه دهنده
1چهار رویکرد:

رویکرد درون گرا/ متافیزیکی

رویکرد دینی

رویکرد اگزستیانیستی/سکولار

رویکرد مخالفان معنویت و دین

1388 ه شساغروانی و غیور
2معنویت سه بُعدی:

معنویت دینی

معنویت غیر دینی

معنویت عرفانی

2003میلادیبراون
3تقسیم بندی معنویت:

معنویت سنتی

معنویت انحرافی

معنویت فطری

1381ه شالهی

اجزای هوش معنوی

اجزای هوش معنوی عبارتند از:

1. عقل شهودی: نور بصیرت که به انسان اجازه می دهد در مورد جنبه های خاصی از واقعیت، خیالبافی کند. همچنین این ویژگی حس درک هیبت و عظمت خلقت و حس خود شناسی را امکان پذیر می نماید.

2. ادراک مستدل: نقطه مقابل عقل شهودی است. این فرایند شامل ترسیم، توسعه و تحلیل بصیرت بدست آمده از طریق شهود بخاطر روشن کردن معما و جزئیات خاص بصیرت است.

3. آگاهی بر خواست و نیت: با ترکیب عقل شهودی و ادراک مستدل انسان قادر خواهد بود که به یک حالت دانستن وارد شود، دانستن کامل هدف خواسته هایش.

4. عشق و شفقت: نعمت عشق بیانگر جریان نامحدود عشق و انرژی الهی است.

5. قدرت و عدالت متمرکز: نقطه مقابل عشق، زور و محدودیت است. زمانی که در شکل مثبت ظهور یابد نشان دهنده عدالت و انصاف خواهد بود. این ویژگی، ایجاد کننده نظم و احساس مسئولیت و توانایی کنترل و ارزشیابی رفتارهای خود فرد است.

6. شفا و بخشش: وقتی عشق و زور و محدودیت بطور مطلوب متعادل شوند نتیجه عبارت است از بهبود و تعدیل انرژی های متعادل نشده؛ شامل بخشش خود و دیگران، ابراز دلسوزی، خارج کردن عصبانست بدون شکستن حریم دیگران.

7. زندگی با شوق: بروز کامل عشق در شخصیت فرد و توانایی برای زندگی با شادی و شوق است.

8. زندگی با وقار، یکدلی و تعهد: بصورت پایبندی به اصول شخصی و نیروی نتعالی شخصی است. بدون این حس شخص دچار لاقیدی می شود. در این حالت شخص می تواند وسوسه را رد کند و در رفتارها و صحبت هایش تعهد به ارزش های شخصی را نشان دهد و مسیر اخلاقی راهنمای وی در زندگی و کسب و کار خواهد بود.

9. پیوند و خدمت خلاق: این ویژگی بر دو عملکرد اشاره دارد: داشتن خلاقیت و دیگری داشتن ارتباط با دیگران

10. پادشاهی خداوند و و شادی زندگی با هوش معنوی مطلوب: یعنی شخص هرچه را در زندگی با آن سروکار دارد یا اساساً در دنیا وجود دارد را نشانه ای از وجود خداوند و حضور خداوند و نظارت او بر اعمالش بداند و اینکه همه چیز به خواست و اراده خداوند انجام می گیرد

ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث

آگاهی جهانی

آگاهی نسبت به ماهیت ابدی جهان و ارتباط میان زندگی ها، داشتن تفکری زیبا نسبت به همه چیزها

خودآگاهی

دانستن اینکه شما یک نفس درونی (با s کوچک) یا یک روح متعالی یا معنوی (با S بزرگ) دارید، آگاهی نسبت به اینکه کدامیک از این دو نفس فعالتر هستند و کنترل نمودن آنها

داشتن منش معنوی

توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم، حضوری آرامش بخش و عاملی برای تغییر

تسلط بر خویشتن

توانایی بکارگیری معنویت در اغلب اوقات، توانایی حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون توجه به شرایط (متانت)، در حال زندگی کردن

رهبری موثق در محیط کار

مطالعات فراوانی بر روی رهبری موثق و پیامدهای سازمانی آن صورت پذیرفته است که مهم ترین نتیجه و پیامد آن را رشد و بهبود اعتماد متقابل بین رهبر و پیروان مطرح گردیده است.

همچنین ببینید

مبانی نظری سبک های رهبری

مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه در مورد سبکهای رهبری

علاوه بر آن محققان اظهار داشته اند که رهبری موثق قادر در تقویت نگرشهای مثبت کاری پیروان از جمله تعهد، درگیر شدن در کار و اشتیاق به کار، بهبود عملکرد فردی و سازمانی، حس امنیت و رضایت شغلی نقش بسزایی دارد. همچنین رهبری موثق در کشف استعدادها و بکارگیری آن در تحقق اهداف سازمانی بسیار موثر می باشد. طی یک مطالعه براساس مدل ارائه شده توسط بارنارد در سال 1938(که مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقیات را دو جنبه مهم رهبر سازمانی معرفی نموده است) رهبری موثق را از جنبه پاسخگویی فردی و سازمانی با تاکید بر کدهای اخلاقی فردی و سازمانی مورد بررسی قرار داده شده که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رهبر با داشتن سطح بالایی از حس مسئولیت و پاسخگویی فردی و سازمانی می تواند رفتار موثقی را از خود به نمایش بگذارد. ...

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت موضوع

گزاره های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار

روش کلی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن

روش های تحلیل داده ها

چارچوب نظری تحقیق

شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

معنویت

هوش معنوی

رهبری موثق

خودآگاهی

شفافیت در روابط

پردازش متعادل

جنبه های درونی اخلاق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول: ادبیات تحقیق

هوش و انواع آن

معنویت

رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت

تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار

تفاوت میان دین و معنویت

هوش معنوی

اجزاء هوش معنوی

تعریف عملیاتی هوش معنوی

کاربرد هوش معنوی در محیط کار

ابعاد هوش معنوی

هوش معنوی از دیدگاه های مختلف

رشد هوش معنوی

مولفه های هوش معنوی در اسلام

نحوه سنجش هوش معنوی در افراد

نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور

رهبری موثق

تعریف رهبری

مروری بر سبک های رهبری

مفهوم موثق بودن

ابعاد رهبری موثق

خودآگاهی

پردازش متعادل

جنبه های درونی اخلاق

شفافیت در روابط

رهبری موثق در محیط کار

بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

بخش سوم: بحث و نتیجه گیری

بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

ساختار پرسشنامه

جامعه آماری

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

متغیرهای تحقیق

روایی و پایایی پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل معادلات ساختاری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه

جنسیت

سن

تجربه کاری

وضعیت تحصیلی

سطح سازمان

آمار استنباطی

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

ارزیابی بخش اندازه گیری مدل

تحلیل عاملی تاییدی متغیر هوش معنوی

تحلیل عاملی تاییدی متغیر رهبری موثق

مدلسازی معادلات ساختاری

فرضیه تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

بررسی اجمالی تحقیق

نتایج حاصل از آمار توصیفی

نتایج حاصل از آمار استنباطی

نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

محدودیتها و تنگناهای تحقیق حاضر

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید