پایان نامه رابطه هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

پایان نامه رابطه هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان پایان نامه رابطه هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1002 KB

تعداد صفحات : 97

بازدیدها : 532

برچسبها : دانلود پایان نامه هوش اجتماعی کیفیت خدمات مهارت های اجتماعی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

پایان نامه رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

چکیده

به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس ، جامعه آماری 1798 نفر و نمونه ای به تعداد 317 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان بندرعباس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی:

هوش اجتماعی، کیفیت خدمات، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی، آگاهی اجتماعی

مقدمه

هوش اجتماعی به گونه ای گسترده در تمامی عرصه های اجتماعی خود را نشان می دهد ولی شرایط ظاهری استاندارد تست های آزمایشگاهی را جواب نمی دهد. ادوارد ثورندایک استاد روانشناسی دانشگاه کلمبیا در 1920 طی مقاله در مجله ماهانه هارپر نوشت که: کارایی فردی به اندازه باورنکردنی در موفقیت شخص در تمامی زمینه ها به ویژه رهبری و مدیریت موثر است. در سال 1950 دیوید کسلر روانشناس نامدار ابداع کننده ضریب هوشی هنوز هوش اجتماعی را به عنوان هوش عمومی با کاربرد در موقعیت های اجتماعی می شناسد. با گذشت بیش از پنجاه سال تحقیق در رابطه با هوش اجتماعی می توان گفت که این موضوع کانون توجه روانشناسان و سایر محققان این زمینه قرار گرفته است.

تعاریف نظری واژه ها

1- هوش اجتماعی: ثراندایک هوش اجتماعی را توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران تعریف می کند.

2- پردازش اطلاعات اجتماعی: توانایی برای درک مفهوم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران می باشد.

3- مهارت های اجتماعی: به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر بستگی دارد.

4- آگاهی اجتماعی: درک مناسب از نگرانی ها و احساسات دیگران از ارکان موفقیت در فعالیت های اجتماعی است.

5- کیفیت خدمات: زیتهامل کیفیت خدمات را قضاوت همه جانبه مشتری در باره ماهیت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیت های برجسته آن تعریف کرده است.

6- ملموس بودن: به استفاده از تسهیلات، تجهیزات و مواد اولیه به وسیله شرکت های خدماتی مربوط می باشد.

7- قابل اعتماد بودن: میزانی که ارائه دهندگان خدمات در اولین مرحله، خدمات را با صحت کامل و بدون هیچ اشتباهی و منطبق با آنچه قول داده اند و در زمانی که روی آن توافق کرده اند به مشتریان تحویل دهند.

8- قابلیت پاسخگویی: تمایل شرکت ها در ارائه آن دسته از خدمات که در آن مسئولیت دارند و موظفند در هنگام ارائه خدمات مشتریان را آگاه ساخته و سریع عمل نمایند.

9- اطمینان داشتن: میزانی که رفتار کارکنان می تواند به مشتریان اطمینان دهد، آنچه در شرکت خدماتی برای مشتریان ارائه می شود، رضایت بخش خواهد بود. این بدان معناست که کارکنان اغلب اوقات متواضع بوده و دانش مورد نیاز برای پاسخ به مشتریان را دارا باشند.

10- همدلی: میزانی که شرکت مشکلات مشتریان را می داند و به گونه ای عمل می کند که بهترین مزایا را برای آنها داشته باشد. به علاوه به مشتریان به صورت شفاهی توجه کند.

تعارف عملیاتی واژه ها

هوش اجتماعی

مقیاس هوش اجتماعی بر اساس مدلی که توسط رضایی در مقاله ای به آن اشاره کرده است؛ به کارگرفته شده است، که شامل سه متغییر پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی است. و به وسیله پرسشنامه ای با 9 سوال با استفاده از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.

کیفیت خدمات

در خصوص کیفیت خدمات مدل ارائه شده پاراسورامان که توسط ایران زاده، عماری و مستقیم بخشایش استفاده شده، انتخاب گردیده است. و به وسیله پرسشنامه ای با 15 سوال با استفاده از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.

نوع متغیرها

الف) متغیر پیش بین

به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد در تحقیق حاضر هوش اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.

ب) متغیر ملاک

متغیری است که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغییر پیش بین است. در این تحقیق کیفیت خدمات به عنوان متغییر ملاک در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- عنوان تحقیق. 3

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-5-1 اهداف اصلی تحقیق. 8

1-5-2 اهداف فرعی تحقیق. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-7- تعاریف واژه ها. 9

1-7-1 تعاریف نظری واژه ها. 9

1-7-2 تعارف عملیاتی واژه ها. 10

1-8- نوع متغیرها. 10

1-9- خلاصه. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- هوش. 14

2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر. 14

2-2-2 هوش تصویری فضایی. 14

2-2-3 هوش کلامی زبانی. 14

2-2-4 هوش منطقی- ریاضی. 15

2-2-5 هوش اندامی - جنبشی. 15

2-2-6 هوش موسیقیایی. 15

2-2-7 هوش میان فردی. 15

2-2-8 هوش درون فردی. 15

2-2-9 هوش طبیعت گرا. 15

2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت. 16

2-3-1 هوش فرهنگی. 16

2-3-2 هوش سازمانی. 17

2-3-3 هوش معنوی. 18

2-4- کاربرد هوش معنوی در محیط کار. 19

2-5- هوش هیجانی. 20

2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی. 20

2-5-2 هوش هیجانی و مدیریت بازار. 21

2-6- هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار. 23

2-7- هوش اجتماعی. 24

2-7-1 مدل های هوش اجتماعی. 26

2-7-1-1 مدل مارلو و پرتی. 26

2-7-1-2 مدل راه حل های واقع گرایانه. 26

2-7-1-3 مدل رحیم. 27

2-7-1-4 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر. 27

2-8- کیفیت و خدمات. 28

2-8-1 مفهوم کیفیت. 28

2-8-2 مفهوم خدمات. 28

2-8-3 مفهوم کیفیت خدمات. 28

2-8-4 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات. 29

2-8-5 الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات. 29

2-8-6 برخی از مدل های کیفیت خدمات. 30

2-8-6-1 مدل سروکوال. 30

2-8-6-2 مدل بازنگری شده سروکوال. 31

2-8-6-3 مدل آلدلیگان و باتل. 31

2-9- پیشینه تحقیقات انجام شده. 31

2-9-1 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران. 31

2-9-2 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران. 32

2-9-3 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران. 32

2-9-4 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران. 33

2-10- چهارچوب نظری تحقیق. 33

2-11- مدل مفهومی تحقیق. 34

2-12- مدل تحلیلی تحقیق. 35

2-13- خلاصه. 36

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 38

3-2- فرایند تحقیق. 39

3-3- روش تحقیق. 39

3-4- جامعه آماری. 40

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری. 40

3-6- ابزار جمع آوری داده ها. 41

3-7- نحوه نمره گذاری سوالات. 42

3-8- روش جمع آوری داده ها. 42

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 43

3-10- خلاصه. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 45

4-2 توصیف متغیرها. 46

4-2-1 توصیف متغیر هوش اجتماعی. 46

4-2-2 توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی. 47

4-2-3 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی. 48

4-2-4 توصیف متغیر مهارت اجتماعی. 49

4-2-5 توصیف متغیر کیفیت خدمات. 50

4-2-6 توصیف متغیر پاسخگویی. 51

4-2-7 توصیف متغیر همدلی. 52

4-2-8 توصیف متغیر اطمینان داشتن. 53

4-2-9 توصیف متغیر قابلیت اعتماد. 54

4-2-10 توصیف متغیر ملموس بودن. 55

4-3-1 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات. 56

4-3-2 بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات 57

4-3-3 بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات. 58

4-3-4 بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات. 59

4-4- خلاصه. 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 62

5-2- یافته های تحقیق. 63

5-3- فرضیات تحقیق. 64

5-4- بحث و بررسی. 65

5-5- پیشنهادات. 66

5-5-1 پیشنهادات برای آیندگان. 66

5-6- محدودیت های تحقیق. 67

5-7- خلاصه. 67

منابع و مآخذ.. 68

پیوست.. 71

چکیده انگلیسی.. 80

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید