پایان نامه تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت

پایان نامه تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت پایان نامه تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1408 KB

تعداد صفحات : 88

بازدیدها : 430

برچسبها : یادگیری سازمانی عملکرد شرکت عملکرد سازمانی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

چکیده

سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند. این پایان نامه به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار91 شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .

کلمات کلیدی:

یادگیری سازمانی، پویایی محیطی، عملکرد سازمانی

مقدمه

تلاش برای عملکرد بهتر موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان، کارمندان و سهامداران است. عملکرد را می توان به عنوان رفتار (روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد . کمپ بل معتقد است عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد. عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد، که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط است و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می شود. به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می شود و این هم بدان علت است که در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی به شدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند،

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

تعاریف مفهومی:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد بر اساس تجارب گذشته است.

پویایی محیطی: بی ثباتی و تغییر و تحولات پیش بینی نشده در محیط سازمان را پویایی محیطی می نامند

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها و یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد

تعاریف عملیاتی:

منظور از یادگیری سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

منظور از پویایی محیطی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی پویایی محیطی کسب می کند.

منظور از عملکرد سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی عملکرد سازمانی کسب می کند.

تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی

یادگرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید.یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی بدست می آید و کنترل آن تقریبا دشوار است، اما به واسطه ی این یادگیری دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می یابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثر بخش داشته باشد. به عبارت دیگر یادگیری عبارت است از هر نوع تغییر رفتار که در نتیجه ی تجربه رخ می دهد. در شرایط کنونی، یادگیری تنها مزیت پایدار رقابتی است. بر این اساس سازمان هایی موفق هستند که زودتر و سریعتر و بهتر از رقباء یاد بگیرند. در دنیای متغیر کنونی، یادگیری به معنای شناخت و انطباق با سرعت فزاینده تغییر است. در چنین شرایطی سازمان ها باید همانند افراد سریعتر و بهتر خود را با این محیط متغیر تطبیق دهند، در غیر این صورت شکست می خورند.. به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته است.. مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی بر می گردد، هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان رابرای افزایش بهبود عملکرد سازمان مطرح کرد اما برای اولین بار بارکرت و مارچ در سال 1963 عبارت یادگیری سازمانی را در ادبیات مطرح کردند. باید دانست سازمان ها نیز به عنوان مجموعه ای از افراد و گروههای انسانی در معرض تحولات وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه ی اقدامات و فعالیتهای خود، آموخته هایی را کسب می کنند. به عبارت دیگر سازمان ها نیز باید مانند افراد دارای توان یادگیری باشند. از این رو موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه تئوری های جدید سازمان و مدیریت قرار دارد.

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

فرضیات تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

قلمرو انجام تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی

تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی

تعریف سازمان یادگیرنده

تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها

سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه

قابلیت یادگیری سازمانی

عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه

روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ

مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور

مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین

ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون

مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران

ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه

مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه

بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی

پویایی محیطی

پویایی گروهی

مدیریت محیط سازمانی

پیچیدگی محیطی

رابطه محیط و ساختار

تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط

بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی

معنای عملکرد

عملکرد سازمانی

موافقت نامه های عملکرد

استاندارد های عملکرد

معیارهایی برای سنجش عملکرد

عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف

عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل

عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی

سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق

روایی و پایایی ابزار تحقیق

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه

داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق

مقدمه

نتایج آمار توصیفی

توصیف متغیر یادگیری سازمانی

توصیف متغیر پویایی محیطی

متغیر عملکرد سازمانی

یافته های استنباطی

پیشنهادهای کاربردی

محدودیت ها

پیشنهادهای پژوهشی

فهرست منابع

پیوست ها و ضمائم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید