پایان نامه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان

پایان نامه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان پایان نامه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 580 KB

تعداد صفحات : 180

بازدیدها : 493

برچسبها : مسئولیت اجتماعی اشتیاق شغلی کارکنان مدیریت

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مدیریت دولتی بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد در (مدیریت دولتی _ تشکیلات و روش ها) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

این مطالعه به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اشتیاق شغلی کارکنان می پردازد. با تاکید بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی و بر این اساس 6 فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری این تجقیق، دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی-طبقه ای انجام شده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر برآورد شد. بدین ترتیب 285 پرسشنامه در جامعه تحقیق توزیع شد که 273 پرسشنامه معتبر و قابل تجزیه و تحلیل بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.8 استفاده شده است. در این پایان نامه از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دو جامعه و میانگین چند جامعه (ANOVA) استفاده شده است و جهت پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که بیشترین تاثیر تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر جذب و بیشترین تاثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر متغیر نیرومندی بود.

واژگان کلیدی:

مسئولیت اجتماعی شرکت ، اشتیاق شغلی ، آزمون معادلات ساختاری

در پایان نامه حاضر با توجه به مدل تحقیق متغیرهای تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت در این دسته قرار می گیرند و متغیرهای مستقل محسوب می شوند.

و نیز متغیر های نیرومندی، ایثار و جذب، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.

تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی

مسئولیت اجتماعی شرکت

انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در محیطی که در آن فعالیت میکند با آن روبرو می شود و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به طور کافی و ساختار یافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد.

تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت

ادراک کارکنان از هویت شرکت در مورد مسائل مهم اجتماعی است. تداعی CSR همچنین ادراک فعالیت های CSR برای ذینفعات خارجی است.، ادراک شهروندی سازمانی و مسئولیت اجتماعی درک شده می باشد.

مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت

شرکت در فعالیت های CSR شامل رفتار های مشارکی عملی و داوطلبانه کارکنان و حتی ابراز عقیده در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد.

اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی عبارتست از یک حالت ذهنی مثبت،عملی و مرتبط با کار که شامل سه بعد نیرومندی ،ایثار و جذب میباشد.

جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.در این حالت به این دلیل فرد سرسختانه درگیر کار خود میشود که تجربه کاری برای او بسیار لذت بخش است.افراد برای قرار گرفتن در چنین شرایطی حاضر به پرداختن بهایش نیز هستند.

در بعد نیرومندی،فرد در راستای انجام کار خود تلاش قابل ملاحظه ای اعمال کرده و در موقعیت های دشوار پافشاری بیشتری میکند.کارکنانی که از نیرومندی بالایی برخوردارند،بیشتر به واسطه کار خود برانگیخته میشوند و در هنگام وقوع مشکلات و بروز تعارضات بین فردی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.

سومین بعد اشتیاق شغلی ایثار می باشد که بادرگیری شدید روانی کارکنان در کار مشخص می شود و ترکیبی ازاحساس معنی داری، اشتیاق و چالش است. این بعد با مفهوم دلبستگی شغلی در ارتباط است.

مسئولیت اجتماعی مدیران

امروزه کمتر کتابی درباره مدیریت می توان یافت که به بحث در زمینه مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها و مدیران آنها نپرداخته باشد. در این میان، کتاب های مدیریتی مرتبط با مباحث راهبردی، تأکید بیشتری در زمینه مسئولیت های اجتماعی دارند. مقوله مسئولیت های اجتماعی، پیشینه ای بیش از 100 سال دارد. خاستگاه بحث مسئولیت های اجتماعی و کشورهای صنعتی غربی است. در مراحل اولیه صنعتی شدن این کشورها، نظارت عمومی بر روند شتابان فعالیت بنگاه های تولیدی و خدماتی، اندک بود. نحوه عمل پاره ای از بنگاه ها در این دوران، نگرانی هایی را بین مردم برانگیخت و بحث هایی در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت. ماده اصلی مباحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسیب هایی به منافع عمومی و جامعه می رساند. بنابراین، مدیران بنگاه ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام تر جامعه نیز بیندیشند. مسئولیت اجتماعی، به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. از این رو، به تناسب دیدگاه های صاحب نظران درباره مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها و مدیران، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت برای بنگاه ها، نظرات گوناگونی را بیان کردند.

مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در جامعه نیست اما به طور فزاینده ای در طول مفاهیم دیگر گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی هنوز متناقض است. مسئولیت اجتماعی با تعداد زیادی از مطالعات که در ایالات متحده و اروپا در اوایل دهه 1960 مورد مطالعه واقع شد شروع و گسترش یافت. در این زمان مسئولیت اجتماعی، موضوع مهمی در تجارت جهانی و جامعه بود و مباحث آن همزمان با رشد آن بی اندازه گسترش پیدا کرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت تحقق

اهداف تحقیق

مدل مفهومی

فرضیات تحقیق

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی

خلاصه فصل

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت

گسترش اهمیت مسئولیت اجتماعی در عصر جهانی شدن

سیر تاریخی مسئولیت سازمانها روندهای سه گانه ذیل را طی کرده است

سیر تاریخی شکل گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی

حد و مرز مسئولیت ها

مسئولیت اجتماعی مدیران

مدل های مسئولیت اجتماعی

تئوری هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی

تئوری ذی نفعان

تئوری قرارداد اجتماعی

تئوری مشروعیت (قانونی بودن)

تئوری نمایندگی

مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت

مشکلات عمده در راه پذیرش مسئولیت اجتماعی

بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی

مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت

مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت ()

مدل دایره های متقاطع مسئولیت اجتماعی شرکت

تاریخچه اشتیاق شغلی

تعاریف و دیدگاه های اشتیاق شغلی

پیشینه تحقیقات

پیشینه تحقیقات خارجی

پیشینه تحقیقات داخلی

مدل مفهومی تحقیق

خلاصه فصل

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش های گردآوری داده ها

مطالعات کتابخانه ای

مطالعات میدانی

روایی و پایایی ابزار

روایی

پایایی پرسشنامه

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

T تک نمونهای

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (IndependentSample T Test)

آزمون مقایسه میانگین چندجامعه (ANOVA)

تحلیل عاملی تأییدی

مدل معادلات ساختاری

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

تحلیل و توصیف دادههای جمعیت شناختی

شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیرها در نمونه تحقیق

یافته های جانبی

نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری (t)

آزمون میانگین دو جامعه

آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA)

تحلیل عاملی

آزمون فرضیه های تحقیق

خلاصه فصل

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

فرضیه ها و مدل تحقیق

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهای کاربردی، بر اساس یافته های پژوهش

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

محدودیت های تحقیق

خلاصه فصل

منابع

پیوست

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید