پایان نامه تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک

پایان نامه تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک پایان نامه تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 710 KB

تعداد صفحات : 96

بازدیدها : 374

برچسبها : جهت گیری کارآفرینی رشد شرکت کارآفرینی سازمانی

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک

پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک

چکیده

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد. کسب و کارهای کوچک بهترین مآمن برای فعالیتهای کار آفرینانه است و این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند.بنابراین هدف از پایان نامه حاضر بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 60 شرکت از شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان است، که با استفاده از فرمول ککران به دست آمده است. ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه می باشد.

مقدمه

کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که همزمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین وتلاش برای کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. اما طرح این مقوله به عنوان یک مفهوم علمی سابقه ی چندانی ندارد.

کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانها دارد.

تغییرات در محصولات مکانیسم های بازار، اغلب بدین صورت است که سازمانها دست به بهره برداری از فرصتهایی می زنند که دیگر سازمانها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آنها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبردی و عمده را ایفا می کند.

راهبرد کارآفرینی سازمانی (شرکتی)

پیچیدگی، پویایی و تغییرات مستمر محیطی، سازمانهای امروزی را ناگزیر از برنامه ریزی راهبردی و نگاه بلند مدت به آینده کرده است تا بر اساس آن در اهداف و برنامه های خود بازنگری کنند. از مفاهیم موجود در مطالعات راهبردی، راهبرد کارآفرینی است. این راهبرد راههایی برای تجدید حیات و نوآورتر کردن سازمانهای موجود ارائه می کند. راهبرد کارآفرینی به شرکت این امکان را می دهد تا در تصمیم گیریها نوآورتر، خلاق تر و مسئولیت پذیرتر باشند.

راهبرد کارآفرینانه مفهومی کلیدی در ادبیات کارآفرینی سازمانی و جلوه ی بارزی از کارآفرینی در سطح بنگاه است. نگاه به راهبرد کارآفرینانه در حال تبدیل شدن به یک منبع کلیدی مزیتهای رقابتی می باشد؛ با وجود این اهمیت، راهبرد کارآفرینانه به میزان کافی تبیین نشده است.

هیت بیان می کند که به سختی می توان تعریف دقیقی از راهبرد کارآفرینانه ارائه نمود.

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

چارچوب نظری

فرضیات

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

کارآفرینی سازمانی

اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها

رفتار کارآفرینانه

مهارتهای کارآفرینی

مهارت شخصی

مهارتهای مدیریتی

مهارتهای فنی

راهبرد کارآفرینی سازمانی (شرکتی)

موانع و محدودیتهای کارآفرینی

عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (شرکتی)

عوامل ساختاری کارآفرینانه

عوامل رفتاری کارآفرینانه

عوامل زمینه ای کارآفرینانه

ساختار شرکتهای های کارآفرین

ویژگی های شرکت های کارآفرین

الگوهای شرکتهای کارآفرین

الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن

الگوی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر

الگوی کارآفرینی سازمانی اکهلس و نت

گرایش کارآفرینی (جهت گیری کارافرینانه)

فرهنگ سازمانی و نوآوری

نوآوری

انواع نوآوری

مراحل نواوری

ریسک پذیری

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه مطالعاتی

حجم نمونه

روش جمع آوری اطلاعات

روایی و پایایی پرسشنامه

تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

مفروضات در کاربرد آزمون همبستگی خطی

آزمون دوربین واتسون

بررسی نرمال بودن داده ها

آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف

تجزیه وتحلیل رگرسیون

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج توصیفی تحقیق

تحلیل داده ها

آزمون دوربین واتسون

آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف

بررسی فرضیه های تحقیق

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری فرضیات

فرضیه ها

پیشنهادها

پیوست ها

منابع و ماخذ

Abstract

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید