پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 812 KB

تعداد صفحات : 107

بازدیدها : 443

برچسبها : انعطاف پذیری قیمت پایان نامه بازاریابی رفتار خرید رفتار مشتری

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

این پایان نامه به بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.که در رابطه با یک موضوع خاص دیدگاه و نظر افراد را جویا شده، سپس آن ها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهد. از نظر ماهیت و روش انجام، تحقیق حاضر جزوه تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که اقدام به خرید آنلاین می کنند . روش نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد. سپس از طریق آمار توصیفی و استنباطی به توصیف داده های تحقیق پرداخته می شود و از روش آزمون تی استیودنت و برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل همبستگی از نوع پیرسون با توجه به فاصله ای بودن مقیاس سنجش و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیر های انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی و قیمت تشویقی و قیمت و قیمت گذاری ثابت با انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید، انگیزه خرید، مشتریان آنلاین رایطه معنی دار وجود دارد و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

مشتریان آنلاین، رفتار خرید، انعطاف پذیری، قیمت گذاری

مقدمه

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه قیمت به عنوان یک جزء مهم از آمیخته های بازاریابی در مورد کالاهای مصرفی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. توجه و تمرکز بر روی نکات و مواردی که می توان از آنها در جهت پیشرفت استراتژی های بازاریابی استفاده کرد، موارد قابل تاملی می باشد. در تفکر امروز، مصرف کنندگان، صندلی محرک شرکت بوده، و داور موفقیت هستند و اگر آنها به شرکت و محصولاتش ارزش قائل نشوند، شرکت با مشکل واقعی روبرو می شود. بنابراین، برتری داشتن شرکت منوط بر جذب مشتریان برای خرید مشتری شدن محصولات است و بنابراین حداکثر رضایت را جلب کنند. یکی از موارد اساسی که به جذب می انجامد، قیمت است، هر چند عوامل دیگر نیز دخیل هستند، مانند خدمات، کیفیت، نام تجاری، و غیره این موارد در اکثر مواقع، عوامل ثابت هستند که موجب افزایش قیمت می شوند و می تواند ناچیز در نظر گرفته شود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی - بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت برخرید مشتریان آنلاین

اهداف فرعی

1- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

2- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

3- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

4- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

5- بررسی تفاوت بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت در رفتار خرید مشتریان آنلاین.

متغیر مستقل:

انعطاف پذیری قیمت

قیمت: ارزشی است که مقداری محدود، وزن و یا اندازه های دیگر از یک محصول یا خدمت را می خرد. در تجارت، قیمت بعنوان چیزی که 1) خریدار حاضر به پرداختن 2) یک فروشنده مایل به پذیرفتن 3)و آنچه که رقابت اجازه می دهد تا هزینه شود تعیین شده است.

انعطاف پذیری قیمت: گزاره ای است که قیمتها را در بلند مدت در پاسخ به کمبود یا مازاد بازار تنظیم می کند.

قیمت گذاری منعطف: استراتژی قیمتی است که در آن قیمتها در هر لحظه به خاطر مشتریان و مصرف کنندگان و یا به دلیل مجموعه محصولات و خدمات ارائه شده تغییر می کند.

قیمت گذاری ثابت: موقعیتی که در آن قیمت گذاری ها در طول زمان تغییر نمی یابند. به این معنا که تورم یا کاهش قیمت اتفاق نمی افتد.

متغیر وابسته:

رفتار خرید مصرف کننده

رفتار خرید مصرف کننده: فرابندی است که بوسیله آن افراد برای جستجو، انتخاب، خرید، استفاده از کالاها و خدمات و ارضای نیازها و خواسته هایشان انجام می دهند.

تجارت الکترونیک: صنعتی است که در آن خرید و فروش محصول یا خدمت در سرتاسر سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری انجام می گیرد

قیمت گذاری منعطف

کلمه انعطاف پذیری می تواند از دیدگاه های مختلفی دیده شود، همچنین می توان آن را بعنوان صفتی دید که برای توصیف هر چیزی که می تواند خم شده، تنظیم گشته و انطباق پذیر باشد به کار برد. در این اثر تحقیقی، ما آن را با این دیدگاه که چگونه اطلاعات محصولات تولیدی و قیمت ها تنظیم می شوند می بینیم. بنابراین، فرآیند آن چیزی است که چگونگی تطبیق و تنظیم با منافع مشتریان را افزایش دهد. برای موفقیت یک شرکت و بهتر بودن در فروش محصولات، نیاز به این خواهد بود که یک منبع اطلاعاتی واحدی را تشکیل دهیم که مشتری بتواند به آن دسترسی یافته و تحت تاثیر قرار گیرد. بعضی از مشتریان نسبت به قیمت ها خیلی حساس هستند ولی چرا بعضی دیگر اینگونه نیستند. پس برای اینکه فروش کلی به بالاترین حد خود رود، عکس العمل مشتریان حساس و غیر حساس به قیمت ها برای خرید بسار مهم خواهد بود. حتی اگر یک شانس خوبی برای تسلط بر یک بازار وجود داشته باشد و هیچ نگرانی از طرف رقبا وجود نداشته باشد، هنوز هم نیاز به نگرانی درباره قیمت گذاری خواهد بود، چرا که محصول تولیدی شرکت باید به هر حال بصورتی قیمت گذاری گردد که ارزش آن را افزایش دهد. همانطور که قبلاً ذکر گردید مکانیزم قیمت گذاری منعطف می تواند ازطریق حراج و مزایده، فروش، و ارتقاء انجام گیرد. این موارد بطور مجزا در پایین توضیح داده می شود.

تعریف رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید ، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته هایشان به کار می گیرند را شامل می شود

رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است .به طوری که اولین کتاب های منتشر شده در این زمینه به قبل از سال 1968 نمی رسد. اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند، اما این موضوع در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که گروه ویژه ای از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت.

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه های جزئی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرها

قلمرو تحقیق

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

مقدمه

پیشینیه اینترنت

تجارت الکترونیک

مراحل تجارت الکترونیک

چند مدل تجاری در تجارت الکترونیک

فروشگاه ها

گروه سوم( بازار)

جوامع مجازی

ارائه دهنده خدمات زنجیره ای- ارزشی

حراج یا مزایده الکترونیکی

بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان

بازاریابی اینترنتی بازاریابی الکترونیک

مدیریت روابط مشتری در بازار الکترونیک

خدمات موسسه ای

خدمات مشتری مداری

تاثیر طرح و کارایی وب سایت در خرید اینترنتی

مزایای خرید اینترنتی

معایب خرید اینترنتی

قیمت گذاری

اهمیت قیمت گذاری

عوامل موثر بر قیمت گذاری

اهداف قیمت گذاری

به حداکثر رساندن سود فعلی

به حداکثر رساندن سهم بازار

کشیدن عصاره بازار

پیشرو شدن از نظر کیفیت

مراحل قیمت گذاری

قیمت گذاری منعطف

حراج و مزایده

ارتقاء

فروش ها

قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک

قیمت گذاری منعطف (پویا) در حراجی ها

مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکت ها

تعیین قیمت های دقیق و درست

مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان

استراتژی های پیشرفته قیمت گذاری منعطف

قیمت گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی

قیمت گذاری چند بعدی

قیمت گذاری گروهی

قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی)

قیمت گذاری دو بخشی

قیمت گذاری بر اساس تخفیفات مقداری

بررسی رفتار مصرف کننده

تعریف رفتار مصرف کننده

مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده

مدل نیکوزیا

مدل هوارد - شث

مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری

فرآیند تصمیم گیری مشتری در خرید

چهارچوب نظری

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: مواد و روشها

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

جامعه آماری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روائی و پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

فصل چهارم: نتایج

مقدمه

تحلیل های آماری توصیفی

جنسیت پاسخگویان

سن پاسخ دهندگان

میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

میزان آشنایی پاسخ دهندگان با اینترنت

تعداد دفعات خرید آنلاین پاسخ دهندگان در یکسال

یافته های توصیفی

آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها

بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

آزمون t

آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی

فرضیه ها

الگوی نهایی تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری از فرضیه ها

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع

پیوست ها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید