پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان

پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان

دسته : فلسفه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 134 KB

تعداد صفحات : 193

بازدیدها : 614

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان

پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان

چكیده

در مورد معانی اعتباری نفس الأمری (وجوب ،امكان،امتناع) همیشه ظرف اتصاف جهان خارج است،اگر چه ظرف عروض را عالم اندیشه تشكیل می دهد.

ممكن برای موجود شدن هم محتاج به علت ایجادی و هم نیاز به علت ایجابی دارد-ماهیت ممكن به گونه ای است كه تا وقتی كه از ناحیه علت خود به سر حد وجوب و لزوم نرسد هرگز موجود نخواهد شد و علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول ،تا زمانی كه ترجیح خود را به سرحد ایجاب و الزام نرساند علت نخواهد بود. یعنی اینكه شیء تا زمانی كه به مرحله ی وجوب و ضرورت نرسد،موجود نمی گردد. و مناط نیاز ممكن به علت نه حدوث است و نه چیزی دیگری بلكه امكان است. و اما ضرورت ،ضرورت اقسامی دارد و از میان اقسام ضرورت آنچه در فلسفه اسلامی و در برهان وجوب و امكان اهمیت دارد ضرورت ازلی است.همچنین در مقابل هر یك از معانی امكان سلبی یكی از ضرورتها قرار دارد.

مقدمه

یكی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ چگونگی اعتقاد به خدا بوده است.و اساسا این سئوال مطرح بوده كه آیا خدا وجود دارد یا نه؟ و سئوالی دیگر انسان این است كه اگر وجود دارد چگونه آن را اثبات نماید؟ در جواب باید گفت كه این مسائل و دغده ها درازایی به بلندای تاریخ بشر دارد و اساسا كسی را نمی توان پیدا كرده كه بگوید من به این مسئله فكر نمی كنم.و لذا با توجه به اهمیت اثبات یگانه عالم، موضوع تحقیق خود را كه به نوعی با این موضوع ارتباط دارد انتخاب نمودم.و با جمع كردن تقریرهای مختلف فلاسفه ی اسلامی در این تحقیق، امیدوارم كه توانسته باشم در این راه كمك ناچیزی به اهل تفكر كرده باشم.

پیشینه برهان وجوب و امكان

پیشینه این موضوع (برهان وجوب و امكان)از فارابی كه یكی از بزرگترین فلاسفه ی مسلمان است می باشد.چنانكه می دانیم او این برهان را به صورت اجمالی و موردی در كتابهایش به عنوان یكی از موضوعات مندرج در كتابش مطرح كرده است. بعد از ایشان ابن سینا به این برهان توجه كافی نمودند.و آن را بسط و گسترش داد و تقریرهای مختلفی از آن در كتبش نقل كرده است،و دیگر فلاسفه اسلامی متاخر هم هر یك تقریرهای مختلف از این برهان ارائه داده اند. و نكته ای كه باید بدان توجه داشت این است كه با تحقیقی كه در این زمینه انجام دادم به كتابی و یا تحقیقی كه درآن مهمترین تقریرهای برهان وجوب و امكان در آن موجود باشد مواجه نشدم و همین موجبات رغبت و علاقه ام را بیشتر كرد.درباره این تحقیق می توان ادعا نمود كه چنین ویژگی را دارد یعنی تلاش شده است كه اكثر تقاریر مهم برهان وجوب و امكان در آن مطرح شود.و از این جهت ،به نظر می رسد این تحقیق كاری بدیع باشد ،و كسی تا به حال به این امر توجه نداشه است و امیدوارم كه به این هدف ارزشمند رسیده باشم.

فهرست منابع

1-   آشتیانی ،م.م،1372 ش.تعلیقه ی بر شرح منظوه ی حكمت سبزواری، ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

2-   آشتیانی ،س.ج، 1360 ش. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا،ایران ،انتشارات نهضت زنان مسلمان.

3-   ابن سینا، ح،1403 ق.الاشارات و التنبیهات ،ایران ،دفتر نشر كتاب

4-   ابن سینا، ح،  1404ق.الهیات شفا،ایران، انتشارات كتابخانه آیت الله العظمی نجفی.

5-   ابن سینا، ح، 1377 ش.الهیات نجات، ایران،انتشارات فكر روز.

6-   ابن سینا، ح، 1363 ش.المبدا و المعاد،ایران،انتشارت موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مك گیل-شعبه تهران.

7-   ابن سینا، ح، 1360 ش.دانشنامه علائی،تصحیح و تعلیق احمد خراسانی،ایران،كتابخانه فارابی.

8-   اصفهانی، م.ح، 1380 ش.تحفه الحكیم همراه تعلیقات مهدی حائری یزدی ،ایران،مركز نشر علوم اسلامی .

9-   الهی قمشه ای ،م.م، 1363 ش. حكمت الهی عام و خاص، ایران ،انشارات اسلامی.

10-    ابراهیمی دینانی ،غ.ح،1366ش. قواعد كلی در فلسفه ی اسلامی ،ج اول و سوم، ایران،موسسه ی مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

11-    تونی،ف، 1364ش.الهیات، ایران،انتشارات مولی.

12-    جوادی آملی،ع، 1376،تبیین براهین اثبات وجود خدا،ایران،موكز نشر سراء.

13-    جوادی آملی،ع،1368، شرح بخش یكم از جلد ششم اسفار ،ایران ،انتشارات الزهراء.

14-    حائری یزدی،م، 1404 ق.علم كلی ،ایران ،انتشارات حكمت.

15-    حائری یزدی،م،1361ش.كاوشهای عقل نظری ،ایران ،انتشارات امیركبیر.

16-    حائری یزدی،م،1360ش. هرم هستی ،ایران،مركز مطالعه فرهنگها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

17-    خواجه طوسی،م،.1375 ش.اساس اقتباس ،تعلیقه سید عبدالله انوار،ایران،نشر مركز

18-    خواجه طوسی،م،.1359 ش.نقد المحصل،ایران،انتشارات موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مك كیل-شعبه تهران

19-    خواجه طوسی،م،1416م. قواعد العقائد،قم، مركز مدیریت حوزه ی علمیه ی قم.

20-    رازی ،ف،1355ش. الرساله الكمالیه فی الحقایق الالهیه،ایران،انتشارات دانشگاه تهران.

21-    رازی ،ف،1990م. مباحث المشرقیه ،جلد دوم ،بیروت ،دار الكتاب العربی.

22-    رازی ،ف،1359 ش.محصل در كتاب نقد المحصل،ایران،انتشارات دانشگاه تهران.

23-    رازی ،ق،1377ش. محكمات ،ج اول،ایران ،انتشارات حیدری.

24-    سبزواری،هـ، 1362 ش.شرح غرر الفوائد یا شرح منظومه ،ایران،موسسه ی مطالعات اسلامی دانشگاه مك گیل-شعبه دانشگاه تهران.

25-    شیرازی ،ق،1369 ش.دره التاج،ج سوم،ایران، انتشارات حكمت .

26-    شیرازی،ق،شرح الحكمه الاشرق،ایران،انتشارات بیدار.

27-    شیخ اشراق (سهروردی)،ش.ی.1373ش.مجموعه مصنفات ،ج اول ،دوم،سوم،چهارم،تصحیح و مقدمه هانری كربن فرانسوی ،ایران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

28-    شیخ اشراق ،ش.ی.1372ه.ش. حكمه الاشراق ،شرح شمس الدین محمد شهرزوری،ایران، موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران.

29-    شیروانی،ع،1370هـ.ش.ترجمه و شرح بدایه لحكمه ،ج اول،انتشارات الزهراء.

30-    صدرالمتالهین،م، 1362هـ.ش. مبدا و معاد (ترجمه ی احمد حسینی اردكانی به كوشش عبدالله نورانی)،ایران،انتشارات مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.

31-    صدرالمتالهین،م،1386هـ.ق.اسفار اربعه،ایران،انتشارات مصطفوی.

32-    صدرالمتالهین،م، 1366ش.رساله ی حدوث،ایران،انتشارات مولی.

33-    صدرالمتالهین،م،1362ش.اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه ،ایران،انتشارات آگاه تهران.

34-    صدرالمتالهین،م،1360.ش،الشواهد الربوبیه فی الناهج السلوكیه ،ایران، باحواشی حاج ملاهادی سبزواری ،تصحیح و تعلیق سید جلا الدین آشتیانی.

35-    صدرالمتالهین،م،1364.ش.مظاهر الالهیه ،ترجمه و تعلیق سید حمید طبیبان،ایران،امیركبیر.

36-    صدرالمتالهین،م،1424هـ.ق.مفاتیح الغیب،همراه تعلیقات مول علی نوری،ج اول،بیروت ،موسسه ی التاریخ العربی.

37-    صدرالمتالهین،م،1354هـ.ش. المبدا المعاد،با تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی و پیشگفتار سید حسن نصر ،ایران،انتشارات انجمن فلسفه ایران.

38-    طباطبایی ،م.ح،1375.ش،نهایه الحكمه،ایران،انتشارات جامعه مدرسین.

39-    طباطبایی ،م.ح،1367ش.اصول فلسفه و روش رئالیسم،پاورقی مرتضی مطهری،ایران،انتشارات صدرا.

40-    طباطبایی ،م.ح،1406 هـ..ش. بدایه الحكمه ،ایران،نشر دارالمعرفه الاسلامیه.

41-    علامه ی حلی،ح،1363هـش.جوهر النضید فی شرح منطق التجرید،ایران،انتشارات بیدار

42-    علامه ی حلی،ح، 1373ش.كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (خواجه نصیر الین طوسی).،ایران،انتشارات شكوری.

43-    علامه ی حلی،ح،1351ش.كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،ترجمه و شرح آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی،ایران،انتشارات كتاب فروشی اسلامیه.

44-    علامه ی حلی،ح،1374هـش.الباب حادی عشر،ایران،دفتر نوید اسلام.

45-    غزالی ،م،1961م.مقاصد الفلاسفه ،مصر ،دارالمعارف.

46-    غزالی،م،1338ش.مقاصد الفلاسفه ،(خودآموز حكمت مشاء)،ترجمه محمد خزائلی،ایران،انتشارات امیركبیر.

47-    فارابی ا.ن مجموعه ی رسائل فارابی ،شرح فصوص فارابی به نام نصوص اكلم،محمد بدرالدین حلبی.

48-    فارابی ا.ن،1988م،عیون المسائل،بیروت،موسسه ی التاریخ العربی.

49-    فارابی ا.ن،1910م،رساله دعاوی القلبیه،حیدرآباد دكن،انتشارات دائره المعارف العثمانیه

50-    فارابی ا.ن،1381ش.فصوص الحكم،ایران،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

51-    فیض كاشانی،م،1375ش.اصول المعارف(در فلسفه ملاصدرا)،تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی ،ایران،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

52-    گرامی ،م،آغاز فلسفه(ترجمه بدایه الحكمه طباطبایی)،ایران،انتشارات طباطبایی.

53-    مشكوه الدینی،ع.م،1362ش. منطق نوین (ترجمه ی لمعات المشرقیه ملاصدرا)،ایران، موسسه انتشارات آگاه تهران.

54-    مطهری،م،1360،شرح مبسوط منظومه (سبزواری)،ج اول،ایران،انتشارات حكمت

55-    مطهری،م، 1360م، شرح مختصر منظومه (سبزواری)،ج اول،ایران، انتشارات حكمت.

56-    مظفر،م ،ر،1388 ه.ق ،ایران، نشر موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

57-    مصباح یزدی ،م.ت،1325 ه.ش، تعلیقه بر(نهایه الحكمه)،ج اول،ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

58-    مصباح یزدی،م.ت،1364 ش.آموزش فلسفه ،ج 2،ایران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

59-    ملكشاهی ،ح،1361ش.ترجمه و تفسیر المنطق (تفتارانی)،انتشارات دانشگاه تهران.

60-    مصلح،ج،1337ش.حكمت صدر المتالهین (فلسفه ی عالی)،ج اول ،ایران، چاپ دانشگاه تهران.

61-    نورانی و دانش  پژوه ،م.ت وع،ترجمه التحصیل بهمنیار،ایران، انتشارات مولی.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید