پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی

پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 232 KB

تعداد صفحات : 64

بازدیدها : 326

برچسبها : دانلود پایان نامه ویژگی های شخصیتی خلاقیت سبک های شوخ طبعی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی و پایان نامه بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی

هدف پایان نامه حاضر بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی می باشد. به همین منظور 147 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل (علوم پزشکی، محقق اردبیلی، پیام نور و دانشگاه آزاد) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیتی هگزاکو، پرسشنامه خلاقیت عابدی و پرسشنامه شوخ طبعی مارتین را تکمیل نمودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با سبک های شوخ طبعی رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد در مردان ویژگی های شخصیتی فروتنی متغیری پیش بین برای شوخ طبعی پیوند دهنده است و همچنین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، خوشایندی و وظیفه شناسی شوخ طبعی پرخاشگرانه را پیش بینی می نمایند. افزون بر این خلاقیت متغیری پیش بین برای سبک شوخ طبعی خودشکنانه است و در زنان ویژگی های شخصیتی به هیجان پذیری، برون گرایی و وظیفه شناسی شوخ طبعی پیوند دهنده را پیش بینی می نماید و همچنین برون گرایی در زنان متغیری پیش بین برای شوخ طبعی خود افزاینده است و برون گرایی، خوشایندی متغیری پیش بین برای شوخ طبعی پرخاشگرانه است. فروتنی متغیری پیش بین برای شوخ طبعی خودشکنانه است و در نهایت خلاقیت متغیری پیش بین برای شوخ طبعی خود افزاینده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

هر چند در زمینه ی رابطه ی صفات شخصیتی و خلاقیت با شوخ طبعی مطالعاتی صورت گرفتند ولی در زمینه بررس سبک های شوخ طبعی با 6 عاملی شخصیت و خلاقیت مطالعات چندانی صورت نگرفته است با توجه به مطالعات فوق می توان نتیجه گرفت که صفات شخصیتی و خلاقیت می توانند سبک های شوخ طبعی را پیش بینی کنند.

فرضیه های پژوهش

با توجه به آنکه گفته شد پژوهش حاضر، فرضیه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

1- بین ویژگی های شخصیتی و سبک های شوخ طبعی رابطه وجو دارد.

2- بین خلاقیت و سبک های شوخ طبعی رابطه وجود دارد.

3- بین دختران و پسران در استفاده از سبک های شوخ طبعی تفاوت وجود دارد.

1-4 تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

تعریف مفهومی متغیرها

تعریف مفهومی شوخ طبعی

شوخ طبعی فعالیت جهان شمول و به طور کلی مثبتی است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را تجربه می کنند این اصطلاح به کیفیتی از عمل گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب سرگرمی و تفریح می شود.

تعریف مفهومی شخصیت

شخصیت عبارت است از الگوهای با ثبات رفتار که از درون افراد برمی خیزد.

تعریف مفهومی خلاقیت

شیوه ای از حل مسأله است که به وسیله نوآوری و داشتن ارزش اجتماعی مشخص می شود.

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی شوخ طبعی

در این پژوهش از پرسشنامه سبک های شوخ طبعی مارتین استفاده شده است. این پرسشنامه 4 سبک شوخ طبعی (پیوند دهنده، خودافزاینده، پرخاشگرانه و خودشکنانه) را ارزیابی می کند نمره فرد در این پرسشنامه سبک شوخ طبعی وی را مشخص می کند.

تعریف عملیاتی ویژگی های شخصیتی

در این پژوهش از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاکو استفاده شده است. این پرسشنامه 6 عامل (تواضع، فروتنی، هیجان پذیری، برونگرایی، سازگاری، گشودگی نسبت به تجربه و با وجدان بودن) را ارزیابی می کند. نمره فرد در این پرسشنامه ویژگی های شخصیتی وی را مشخص می کند.

تعریف عملیاتی خلاقیت

در این پژوهش از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شده است. نمره فرد در این پرسشنامه خلاقیت وی را مشخص می کند.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه های پژوهش

تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

پیشینه ی تحقیق

تعریف شوخ طبعی

معرفی سبک های شوخ طبعی

تفاوت شوخ طبعی در بین دو جنس

مقدمه ای بر مدل و پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

شخصیت و شوخ طبعی

خلاقیت و شوخ طبعی

فرآیند خلاقیت

فصل سوم: روش تحقیق

طرح پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

شیوه جمع آوری اطلاعات

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهشی

بررسی اطلاعات جمعیت شناسی

تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به فرضیه ی پژوهش

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج

بحث و نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید