پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

دسته : عمران

فرمت فایل : word

حجم فایل : 993 KB

تعداد صفحات : 420

بازدیدها : 297

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی

پایان نامه مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به  روش JICA (ژاپن ) ودستورالعمل های مقاوم سازی 

چکیده:
 ارزیابی سریع سازه های موجود قبل از زلزله– که بصورت کیفی می باشد- مدت زمانی است جای ارزیابی دقیق و کمی را برای سازه های کم ارتفاع به جهت کوتاه بودن زمان بررسی سازه، گرفته است. لازم به ذکر است که این روش از نظر دقت با روش های کمی برابری نمی کند و فقط به جهت سرعت، این روش ها مورد توجه می باشد چرا که در 
مباحث بررسی آسیب پذیری علاوه بر دقت، سرعت نیز مهم می باشد. در این راستا موسسه JICA  ژاپن، روشی را برای ارزیابی سازه های بتنی، فلزی و مصالح بنائی ارائه  نموده است که در این بخش سازه های بتنی مورد بررسی قرار می گیرند. در این روش معیار اصلی تصمیم گیری، شاخص مقاومت طبقه (GIs) می باشد که برای هر طبقه نسبتی از ظرفیت به تقاضای همان طبقه می باشد. روابط ارائه شده برای تقاضای طبقه، برگرفته از استاندارد 2800 ایران بوده و ظرفیت هر طبقه بر اساس سطح مقطع ستون های آن طبقه محاسبه می گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

فهرست جدول ها  ........................................................................................................................................................... الف

فهرست شکل ها  ............................................................................................................................................................ ب

فهرست نمودارها  ............................................................................................................................................................. پ

چکیده مطالب  .................................................................................................................................................................. ت

مقدمه  ........................................................................................................................................................................... ث

فصل اول : مقدمه و کلیات  ....................................................................................................................................................... ١

فصل دوم : معرفی روش JICA (ژاپن )  ................................................................................................................................ ٢٠

فصل سوم : محاسبه شاخص مقاومت سازه به روش ژاپنی (JICA)  ................................................................................... ٤٥

 ٣-١- مقدمه  ....................................................................................................................................................... ٤٦

 ٣-٢- محاسبه شاخص خسارت در سازه چهار طبقه  ......................................................................................... ٤٧

 ٣-٣- محاسبه شاخص خسارت در سازه شش طبقه  ......................................................................................... ٥٤

 ٣-٤- محاسبه شاخص خسارت در سازه هشت طبقه (قاب با بار ثقلی وزلزله )  ................................................. ٦١

 ٣-٥- نتیجه گیری  ............................................................................................................................................. ٦٦

فصل چهارم : تحلیل استاتیکی غیر خطی (Pushover)  ..................................................................................................... ٦٧

 ٤-١- مقدمه  ....................................................................................................................................................... ٦٨

 ٤-٢- تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه چهار طبقه  ............................................................................................٧١

 ٤-٣- تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه شش طبقه  .......................................................................................... ٧٦

 ٤-٤- تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه هشت طبقه  ......................................................................................... ٧٩

 ٤-٥- مقایسه نتایج حاصله از آنالیز استاتیکی غیر خطی  .................................................................................. ٨١

 ٤-٦- نتیجه گیری  ............................................................................................................................................. ٩٣

فصل پنجم : تحلیل دینامیکی غیر خطی (Time History)  .............................................................................................. ٩٥

 ٥-١- مقدمه  ....................................................................................................................................................... ٩٦

 ٥-٢- تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه چهار طبقه  .......................................................................................... ٩٦

 ٥-٣- تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه شش طبقه  .......................................................................................... ٩٨

 ٥-٤- تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه هشت طبقه (قاب با بار ثقلی وزلزله )  ................................................. ١٠٠

 ٥-٥- مقایسه نتایج حاصله از آنالیز دینامیکی غیر خطی  ................................................................................ ١٠١

 ٥-٦- مقایسه تقاضاهای حاصله از روش های مختلف  .................................................................................. ١١٣

 ٥-٧- نتیجه گیری  ........................................................................................................................................... ١١٨

فصل ششم : محاسبه شاخص های مقاومت سازه  ............................................................................................................... ١١٩

 ٦-١- مقدمه  .................................................................................................................................................... ١٢٠

 ٦-٢- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از تغییر مکان هدف و روش ژاپنی (JICA)  ............................... ١٢٠

 ٦-٣- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از برش حاصل از تحلیل Pushover  ....................................... ١٣١

 ٦-٤- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از تحلیل دینامیکی غیر خطی با استفاده از رکورد السنترو  ......... ١٣٦

 ٦-٥- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از تحلیل دینامیکی غیر خطی با استفاده از رکوردالسنترو و ضریب

 141 ..................................................................................................................................................................  αg

 ٦-٦- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از تحلیل استاتیکی غیر خطی برای هر طبقه با فرض عدم حرکت در

 کف طبقه پائین  ................................................................................................................................................ ١٤٦

 ٦-٧- محاسبه شاخص های مقاومت سازه از تغییر مکان هدف و روابط استاندارد ٢٨٠٠  ............................. ١٥٠

 ٦-٨- مقایسه ظرفیت از روش های حاصله  .................................................................................................... ١٥٦

 ٦-٩- نتیجه گیری  ........................................................................................................................................... ١٦١

فصل هفتم : بررسی شاخص های مقاومت حاصله بر اساس رفتار دینامیکی غیرخطی  ..................................................... ١٦٢

 ٧-١- مقدمه  .................................................................................................................................................... ١٦٣

 ٧-٢- مقایسه Drift حاصل از دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی  .................................................... ١٦٣

 ٧-٣- مقایسه میزان چرخش مفاصل  پلاستیک در تیرها وستون ها  حاصل از دو تحلیل استاتیکی  و دینامیکی

 غیرخطی  ........................................................................................................................................................... ١٦٩

 ٧-٤- مقایسه نتایج حاصل از دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی  ...................................................... ١٧٧

 ٧-٥- مقایسه  مفاصل پلاستیک در تیرها وستون ها و Drift  طبقات و شاخص مقاومت سازه حاصل از تحلیل

 دینامیکی غیرخطی  ........................................................................................................................................... ١٧٨

 ٧-٦- مقایسه شاخص های مقاومتی حاصله  ................................................................................................... ١٨٤

 ٧-٧- اصلاح شاخص ها را بر اساس نسبتی از شاخص ها به شاخص روش ژاپنی  ...................................... ١٩٢

فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ............................................................................................................................. ١٩٨

 ٨-١- مقدمه  .................................................................................................................................................... ١٩٩

 ٨-٢- خلاصه ای از نتایج حاصل شده  ............................................................................................................ ١٩٩

 ٨-٣- اهم نتایج  ............................................................................................................................................... ٢٠١

 ٨-٣- پیشنهادات  ............................................................................................................................................. ٢٠٢

پیوست  ................................................................................................................................................................................. ٢٠٤

منابع و مآخذ  ........................................................................................................................................................................ ٢١١

فهرست منابع فارسی  ........................................................................................................................................................... ٢١٢

فهرست منابع غیر فارسی  .................................................................................................................................................... ٢١٣

چکیده انگلیسی  ................................................................................................................................................................... ٢١٤ 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید