پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 501 KB

تعداد صفحات : 102

بازدیدها : 585

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

چكیده:

هدف مطالعه حاضر، مدلسازی رابطه رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود. بدین منظور، نمونه ای 148 نفری از 250 نفر از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شد و در ادامه پرسشنامه هایی که پایایی و روایی آن‏ها احراز شده بود، توسط آزمودنی ها تکمیل شد. برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه موستاکیس، برای سنجش رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و اوولیو، برای سنجش عدالت سازمانی، از پرسشنامه نیهوف و مورمن، برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر، برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ارگان و کانوسکی استفاده شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. تحلیل داده ها نیز از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss 20 و نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد: رهبری تحول آفرین با واسطه تعهد سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارد. رهبری تحول آفرین با واسطه رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارد و رهبری تحول آفرین با واسطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر غیرمستقیم دارد.

فهرست مطالب

 

شماره و عنوان مطالب

                                                          صفحه

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه. 2

 

1-2- بیان مسأله. 3

 

1-3- ضرورت و اهمّیت پژوهش... 6

 

1-4- سؤالات اصلی پژوهش... 8

 

1-5- فرضیات پژوهش... 8

 

1-6- اهداف پژوهش... 8

 

1-8-تعاریف متغیرها 9

 

سبک رهبری تحول آفرین.. 9

 

تعهد سازمانی.. 9

 

عدالت سازمانی.. 10

 

رفتار شهروندی سازمانی.. 10

 

کارآفرینی سازمانی.. 10

 

فصل دوم:

 

مبانی نظری پژوهش

 

2-1- مقدمه. 12

 

2-2- بخش اول؛ پیشینه نظری.. 12

 

2-2-1- کارآفرینی.. 12

 

2-2-1-2- تعریف کارآفرینی.. 12

 

2-2-1-3- رویکرد های کارآفرینی.. 14

 

2-2-1-3-1- رویکرد سطح کلان. 14

 

2-2-1-3-2- رویکرد سطح خرد. 15

 

2-2-1-3-3- رویکرد سطح میانه. 15

 

2-2-1-4- انواع کارآفرینی.. 15

 

2-2-1-4-1 کارآفرینی مستقل. 15

 

2-2-1-4-2- کارآفرینی درون سازمانی.. 15

 

2-2-1-4-3- کارآفرینی سازمانی (شرکتی) 16

 

2-2-2- رهبری.. 17

 

2-2-2-1- تئوری های رهبری.. 19

 

2-2-2-1-1- تئوری های شخصیتی رهبری.. 19

 

2-2-2-1-2- تئوری های رفتاری رهبری.. 19

 

2-2-2-1-3- تئوری های اقتضایی.. 20

 

2-2-2-1-3-1- نظریه مسیر- هدف.. 20

 

2-2-2-1-3-2- الگوی فیدلر. 20

 

2-2-2-1-3-3- زنجیره رفتار رهبری.. 21

 

2-2-2-1-3-4- مدل سه بعدی اثربخشی رهبری.. 21

 

2-2-2-1-3-5- مدل مشروط وروم یتن.. 22

 

2-2-2-1-4- تئوری های نوین رهبری.. 22

 

2-2-2-1-4-1- رهبری کاریزما 23

 

2-2-2-1-4-2- رهبری فرهمند. 23

 

2-2-2-1-4-3- رهبری عملگرا 24

 

2-2-2-1-4-4- رهبری خدمتگزار 25

 

2-2-2-1-4-5- رهبری تحول گرا 25

 

2-2-2-1-4-5-1- تأثیر مطلوب.. 26

 

2-2-2-1-4-5-2- انگیزش الهام‌بخش... 27

 

2-2-2-1-4-5-3- تحریک عقلایی.. 27

 

2-2-2-1-4-5-4- ملاحظه فرد به فرد. 27

 

2-2-3- تعهد. 28

 

2-2-3- 1- تعهد سازمانی.. 28

 

2-2-3-2- نظریه های تعهد سازمانی.. 29

 

2-2-3-2-1- دیدگاه ریچرز 29

 

2-2-3-2-2- دیدگاه بکر و بیلینگس... 30

 

2-2-3-3- ابعاد تعهد سازمانی.. 30

 

2-2-3-3-1- الگوی تک بعدی.. 30

 

2-2-3-3-2- الگوهای چند بعدی.. 31

 

2-2-3-3-2-1- مدل اریلی و چتمن.. 31

 

2-2-3-3-2-2- مدل آنجل و پری.. 32

 

2-2-3-3-2-3- مدل مایر و شورمن.. 32

 

2-2-3-3-2-4- مدل پنلی و گولد. 33

 

2-2-3-3-2-5- مدل می یر و آلن.. 33

 

2-2-3-3-2-5-1- تعهد عاطفی.. 33

 

2-2-3-3-2-5-2- تعهد مستمر. 34

 

2-2-3-3-2-5-3- تعهد هنجاری.. 35

 

2-2-4- عدالت.. 35

 

2-2-4-1- عدالت سازمانی.. 35

 

2-2-4-2- ابعاد عدالت سازمانی.. 36

 

2-2-4-2-1- عدالت توزیعی.. 36

 

2-2-4-2-2- عدالت رویه ای.. 36

 

2-2-4-2-3- عدالت مراوده ای.. 37

 

2-2-5- رفتار شهروندی سازمانی.. 38

 

2-2-5-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 39

 

2-3- پیشینه پژوهش... 41

 

2-3-1- رهبری تحول آفرین و عدالت سازمانی.. 42

 

2-3-2- رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی.. 42

 

2-3-3- رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی.. 43

 

2-3-4- رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی.. 44

 

2-3-5- عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 45

 

2-3-6- عدالت سازمانی و تعهد سازمانی.. 46

 

2-3-7- عدالت سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 47

 

2-3-8- تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 47

 

2-3-9- تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 48

 

2-3-10- رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 48

 

2-3-11- رهبری تحول آفرین و عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 50

 

2- 3- 12- رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 50

 

2-3-13- عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی.. 50

 

2-3-14- رابطه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 51

 

فصل سوم:

 

مواد و روش پژوهش

 

3-1- مقدمه. 53

 

3-2- متغیرهای پژوهش... 53

 

3-3- روش تحقیق.. 53

 

3-4- جامعه آماری.. 53

 

3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 54

 

3-6- 1- پرسشنامه رهبری تحول آفرین: 54

 

3- 6- 2- پرسشنامه عدالت سازمانی (JS) 54

 

3- 6- 3- پرسشنامه تعهد سازمانی.. 55

 

3- 6- 4- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 55

 

3-6- 5- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی.. 56

 

3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

 

فصل چهارم:

 

نتایج و یافته های پژوهش

 

4-1- مقدمه. 58

 

4-4- بررسی فرضیه های پژوهش... 67

 

 

 

فصل پنجم:

 

نتیجه گیری و بحث

 

5-1- مقدمه. 70

 

5-2- تبیین فرضیات پژوهش... 70

 

5-3- محدودیت های پژوهش... 78

 

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 79

 

5-5-پیشنهادات پژوهشی.. 80

 

منابع. 81

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید