تحقیق تاثیر فعالیت هوازی بر سطوح لپتین انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

تحقیق تاثیر فعالیت هوازی بر سطوح لپتین انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال تحقیق تاثیر فعالیت هوازی بر سطوح لپتین انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1092 KB

تعداد صفحات : 97

بازدیدها : 375

برچسبها : فعالیت هوازی سطوح لپتین دختران غیر فعال

مبلغ : 7500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

چکیده

هدف از این پژوهش تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب تعداد 20 نفر غیر فعال انتخاب شدند. تعداد در گروه تجربی و تعداد 10 نفر (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی متر، سن : 9/22 سال و چربی بدن: 24/25 درصد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا این که زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ شد. 2 روز پس از پایان دورۀ تمرینی مجدداً نمونه های خونی اخذ و اندازه گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد.

لپتین و انسولین

به طور کلی لپتین دارای دو نوع اثر می باشد: یکی اثر مرکزی و دیگر اثر محیطی است. در تغییرات محیطی، لپتین بر میزان تأثیر متقابل هورمون های مختلف بر یکدیگر، و به تبع آن، در ترشح ثانویه لپتین مؤثر است. مهمترین و اولین هورمون در این مقوله، هورمون انسولین است. افزایش انسولین به مدت 3 تا 5 ساعت در جوندگان و انسان، باعث افزایش در ترشح لپتین می شود. علاوه بر این در شرایط خارج از بدن بافت یک نوع موش، افزایش انسولین به مدت 12 تا 48 ساعت، mRNA لپتین را افزایش می دهد و غلظت لپتین خون به صورت منظم و ضربانی تنظیم می شود. به طوری که، مقدار ترشح آن در شب به حداکثر خود می رسد. در جوندگان حداکثر ترشح لپتین منطبق با آغاز رفتار خوردن و حداقل آن در هنگام گرسنگی است و با تزریق هورمون انسولین و یا صرف غذا، میزان آن تثبیت می شود.

تاثیر فعالیت هوازی بر سطوح لپتین انسولین و کورتیزول دختران غیرفعال

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و طرح تحقیق

1-1. مقدمه 1

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف ویژه 7

1-5. فرضیه های تحقیق 7

1-6. محدودیت های تحقیق 8

1-6-1. محدودیت های قابل کنترل 8

1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل 8

1-7. تعریف واژگان: 9

1-7-1. فعالیت هوازی 9

1-7-2. لپتین: 9

1-7-3. انسولین 10

1-7-4. کورتیزول 10

1-7-5. دختران غیر فعال: 10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه 12

2-2. لپتین 12

2-3. بیولوژی مولکولی لپتین 14

2-4. تولید لپتین 16

2-5. عملکرد لپتین 17

2-6. تأثیرات فیزیولوژیکی لپتین 20

2-7. اهمیت لپتین 21

2-8. لپتین و انسولین 22

2-9. لپتین و گلوکوکورتیکوییدها 23

2-10. مقاومت لپتین 24

2-11. لپتین و بیماری ها 26

2-12. انسولین 28

2-13. کورتیزول 29

2-14. پیشینه تحقیق 29

جمع بندی 34

فصل سوم مواد و روشهای تحقیق

3-1. مقدمه 37

3-2. روش و طرح تحقیق 37

3-3. جامعه آماری 37

3-3. نمونه تحقیق و نحوه نمونه گیری 38

3-3-1. مشخصات عمومی نمونه 38

3-4. متغیرهای تحقیق 38

3-4-1. متغیر مستقل 38

3-4-2. متغیر وابسته 39

3-5. ابزار و وسایل مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات 39

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 40

3-6-1. اندازه گیری ویژگی های ترکیب بدن 40

3-6-3. اندازه گیری لپتین 41

3-6-4. اندازه گیری انسولین 41

3-6-5. اندازه گیری کورتیزول 41

3-7. شرایط و نحوه خون گیری 41

3-7-1. زمان خون گیری 42

3-8. پروتکل تمرین فعالیت هوازی 42

3-9. روش های آماری 42

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 44

4-2. بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها 44

4-3. فرض همسان بودن (همگنی واریانس ها و برابری میانگین ها) داده های پیش آزمون 45

4-4. تحلیل توصیفی یافته ها 45

4-5. آزمون فرضیه های تحقیق 47

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه 55

5-2. بحث 55

5-2-1. لپتین 55

5-2-2. انسولین 56

5-2-3. کورتیزول 57

5-2-4. درصد چربی 57

5-3. نتیجه گیری 59

5-4. پیشنهادات تحقیق 59

5-4-1. پیشنهادات کاربردی 59

5-4-2. پیشنهادات پژوهشی 60

چکیده به انگلیسی

فرم ارزشیابی به انگلیسی

دارای جداول و نمودارهای کامل

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید