تحقیق اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر اجزا و عملکرد ذرت سیلویی

تحقیق اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر اجزا و عملکرد ذرت سیلویی تحقیق اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر اجزا و عملکرد ذرت سیلویی

دسته : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1095 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 1030

برچسبها : الگوی کاشت تراکم بوته اجزای عملکرد ذرت

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه گرایش زراعت با عنوان بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین

چکیده

به منظور مشاهده تأثیر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس 647) آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تابستان سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین به اجرا در آمده این آزمایش در 3 تکرار و در دو سطح A وB (A: آرایش کشت تک ردیفه و دو ردیفه و B: در 4 سطح تراکم 80 ،95، 110 و 125 هزار بوته در هکتار) انجام شد.

باتوجه به جدولهای تجزیه واریانس . افزایش تراکم از 80 هزار بوته در هکتار تا 125 هزار بوته در هکتار و تغییر آرایش کشت از تک ردیفه به دو ردیفه در مورد آزمایش بدین گونه می باشد که (وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، درصد پروتئین و عملکرد کیلو گرم در هکتار) اختلاف معنی داری در سطح 1% دیه می شود. و در بقیه جداول هر چند اختلاف معنی دار نیست اما تفاوتهایی مشاهده می شود.

باز با بررسی جداول تجزیه واریانس در می یابیم که تراکم در کشت دو ردیفه در صفات مورد آزمایش صفات ( ارتفاع گیاه ، وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، قطر ساقه هر بوته ، و عملکرد کیلوگرم در هکتار) اختلاف معنی دار در سطح 1% نشان می دهد و فقط در دو صفت مورد آزمایش ( تعداد بلال در هر بوته و تعداد برگ در هر بوته ) اختلاف معنی داری نشان نمی دهد . چون یک پدیده ژنتیکی می باشد و با تغییر هر نوع تراکم و آرایش کشتی ثابت می ماند. با بهتر شدن شرایط که از نظر تراکم یا آرایش کشت فاصلۀ میان گره ها بیشتر شده. طول بوته افزایش می یابد و در اندام زایشی تغییری رخ نمی دهد با برسی اثر متقابل آنها در می یابیم که در دو صفات مورد آزمایش ( درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در هکتار اختلاف معنی دار است ( در سطح 1%) و در بقیه صفات اختلاف معنی دار نیست ولی بین تیمارها اختلافی دیده می شود که در تراکم های بالا تا 125 هزار بوته در هکتار در کشت دو ردیفه عملکرد بالاتر است با توجه به نتیجه های که بدست آمد بطور کلی می توان اظهار داشت که با کاهش فاصله بین ردیف ها و استفاده از آرایش کاشت دو ردیفه رقابت بین بوته ها در روی ردیف کاهش یافته و در نتیجه دستیابی به عملکردهایی بالا از طریق افزایش تراکم تا حد 125 هزار بوته در هکتار امکان پذیر خواهد بود.

اثر تراکم بر عملکرد

اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی

گلن ودی نارد با بررسی اثرات ژنوتیپ ، آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت دریافتند که عملکرد دانه تحت تأثیر تراکم قرار گرفت اما فاصله ردیف تأثیری بر عملکرد نداشت . آنها معتقدند که در صورت گرایش به سمت آرایش کاشت مربعی که در آن فواصل بوته در روی ردیف مساوی فواصل بین ردیف هاست عملکرد ذرت افزایش می یابد.

سابیندمتس واسپلر گزارش کردند که احتمالاً کاهش عملکرد هر گیاه در اثر افزایش تراکم به علت کاهش تشعشع خورشیدی در قسمتهای پایین پوشش گیاهی باشد.

در آزمایشی که توسط صوفیان انجام شده نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در سطوح مختلف تراکم با افزایش تراکم از 50 هزار بوته در هکتار به 80 هزار بوته در هکتار عملکرد دانه از 27/5 تن به 30/6 تن در هکتارافزایش یافت .

دانکن رابطه جالبی بین تراکم بوته و عملکرد ذرت مشاهده کرد که در آن تأکید خاصی بر اثرات متقابل تعداد بوته و عملکرد هر بوته شده است. براساس فرضیه وی عملکرد هر بوته با افزایش تعداد بوته در واحد سطح کاهش می یابد. با افزایش تراکم ، فضای جستجوی مواد غذایی برای یک گیاه کاهش می یابد. کاهش فضای تغذیه ای یک گیاه باعث می شود که حجم خاک کمتری در اختیار گیاه قرارمیگیرد و این کاهش حجم ، بیان کننده میزان آب و مواد غذایی است که در اختیار گیاه قرار میگیرد و این کاهش حجم ، بیان کننده میزان آب ومواد غذایی است که در اختیار گیاه قرار می گیرد.

همچنین افزایش تراکم موجب کاهش عبور نور به بخشهای پایینی می گردد و رقابت بیشتر بوته ها جهت دریافت نور باعث می شود که برگها سریعتر به پیری برسند و ریزش نمایند و این امر باعث کاهش دوام سطح برگ می شود.

...

اثر آرایش کاشت برعملکرد

استقرار تراکم مطلوبی از بوته های سالم در مناسبترین الگوی آرایش بوته ای اساس یک سیستم موفق تولید زراعی است . در مراحل ابتدایی رشد گیاه زراعی ،باید کوشش نمود تا برای دستیابی به محصول خوب ، تعداد کافی بوته استقرا یافته بدست آید. دراین زمینه تحقیقات وسیعی صورت گرفته است.

گلن و دی نارد گزارش کردند که عملکرد دانه تحت تأثیر تراکم قرار گرفته اما فاصله ردیف تأثیری بر عملکرد نداشت آنها معتقد بودند که درحالت کاشت مربعی عملکرد ذرت افزایش می یابد.

کیم و چونگ، کوکس و اسپراگو گزارش کردند که وقتی کشت بصورت دو ردیفی باشد میزان عملکرد آن بیشتر از حالت الگوی تک ردیفی می باشد.

کارلن و کمپ اعلام نمودند که با فواصل ردیف 96 سانتیمتر در کاشت دو ردیفی نسبت به کاشت تک ردیفی عملکرد 640 کیلوگرم ، افزایش یافت . آنها بین تعداد بلال در بوته ، وزن بلال و وزن دانه ها اختلاف معنی داری مشاهده نکردند و همچنین فواصل ردیفها از هم هیچ تأثیری بر درصد و رس بوته ها نداشت .

واشکو و کلگارداعلام کردند که در ذرت الگوی کاشت دو ردیفی تراکم 83200 بوته در هکتار 14% عملکرد سیلویی بیشتری در مقایسه با کشت تک ردیفی در همان تراکم تولید کرد. ...

اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد

رشد عبارت است از مجموعه ای از فرایندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی که تحت تأثیرعوامل محیطی به ویژه درجه حرارت هوا و نور می باشد.

...

تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه و خاستگاه ذرت

اهمیت و موارد مصرف ذرت

الف) تغذیه انسان

ب) تغذیه دام وطیور

ج) مصارف صنعتی

سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران

الف میزان تولید ذرت در جهان و ایران

علل توسعه کشت ذرت

ترکیبات شیمیایی دانه ذرت

خصوصیات گیاه شناسی ذرت

ریشه

ساقه

پنجه

برگ

گل آذین

طبقه بندی ذرت

اکولوژی ذرت

دمای خاک

نور

رطوبت

خاک

حساسیت به سرما در ذرت

تراکم و مقدار بذر مصرفی

فیزیولوژی ذرت

فتوسنتز

مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت)

رشد رویشی

دوره رشد رویشی اولیه

دوره رشد رویشی فعال

رشد زایشی

مواد غذایی مورد نیاز ذرت

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

گوگرد

روی

آهن

منگنز

مس

بر

مصرف کودهای آلی در ذرت

فصل دوم بررسی منابع

تراکم

اثر تراکم بر عملکرد

اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی

اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک

اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال

اثر تراکمو آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور

اثر تراکم بر شاخص برداشت

آرایش و الگوی کاشت

اثر آرایش کاشت بر جذب نور

اثر آرایش کاشت برعملکرد

اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد

اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد

اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت

فصل سوممواد و روشها

موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش

شرایط آب و هوایی محل آزمایش

مشخصات خاک محل اجرای آزمایش

مشخصات ماده آزمایشی

طرح آماری

نقشه طرح

مراحل اجرای آزمایش

عملیات کاشت

عملیات داشت

برداشت

صفات مورد ارزیابی

صفات مورفولوژیکی ذرت

ارتفاع بوته

تعداد برگ

وزن خشک برگ

وزن تر برگ

تعداد بلال

طول بلال

قطر نهایی ساقه

وزن تر ساقه

وزن بلال تازه

عملکرد

صفت کیفی

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست منابع

همراه با فایل اکسل

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید