برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

دسته : آمار

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1145 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 955

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی در 117 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

دانلود مقاله برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

در 117 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیــده :

معمولاً در آنالیز رگرسیون فرض بر این است که خطاهای الگو مستقل هستند، اما در عمل گاهی با مواردی مانند داده های فضایی مؤاخذه می شویم که خطاهای مدل همبسته هستند و ساختار همبستگی آنها تابعی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است از اینگونه مدلها که رگرسیون فضایی نام دارند، برای تعیین رویه ها در زمین شناسی، باستان شناسی، همه گیر شناسی و پردازش تصاویر استفاده می شود. در این مسأله مدل رگرسیون فضایی با خطاهای خود همبسته فضایی مرتبه اول با استفاده از رهیافت بیزی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که تعیین توزیع پسین پارامترها دشوار می باشد، برای برآورده بهای پارامترها و پیش بینی بیزی مشاهدات از روش MCMC استفاده شده است، سپس نحوه اجرا و کارائی روشهای ارائه شده در یک مطالعه شبیه سازی برای حجم نمونه و اندازه های شبکه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه های کلیدی :

خطاهای خود همبسته فضایی

روشهای MCMC

نمونه گیری گیبس

الگوریتم متروبلیس- هاستینگس

 

مقدمــه :

داده های فضایی مشاهداتی هستند که به یکدیگر وابسته بوده و همبستگی آنها ناشی از موقعیت قرار گرفتن داده ها در فضای مورد مطالعه است در سالهای اخیر، مقالات متعددی برای بررسی جنبه های مختلف داده های فضایی ارائه شده است. از جمله می توان به مدلهای رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی اشاره کرد که برای تعیین رویه ها در زمین شناسی، باستان شناسی، همه گیر شناسی جغرافیا و پردازش تصاویر استفاده می شود. وین سبک و راینبل (wincek & peincel 1986) برآورد ماکسیمم درستنمایی (ML) را برای مدل رگرسیون APMAی سوی زمانی مورد استفاده قرار داده اند. گریفت (Griffth 1988) مدل ساده   را مورد مطالعه قرار داد، که در آن همبستگی در هر دو جهت (I,j) یکسان فرض شده است. کرسی (Gressic 1983) برآورد مدلهای رگرسیونی با خطاهای همبسته فضایی را بطور مفصل مورد بررسی قرار داده است. باسو و راینسل (Basu & Reincel 1994) برآورد ML را برای مدل رگرسیونی با خطاهای خود همبسته فضایی دو جهتی، که از مدل ARMAی مرتبه یک پیروی می کنند، مورد توجه قرار داده اند. شین و سرکار ( shin & sarkar 1994) برآورد ML را برای مدل رگرسیونی با خطاهای سری زمانی با مقادیر گمشده مورد استفاده قرار داده شد. شین و سونگ (shin & song 2000) کارایی مجانبی برآوردگر کمترین توان های دوم معمولی را برای مدل رگرسیونی با خطاهای همبسته فضایی بررسی کرده اند. راینسل و چانگ (Reinsel & cheang 2003) برآورد تقریبی REML , ML را برای مدلهای رگرسیونی با خطاهای سری زمانی خود همبسته (AR: Antoregressive) مرتبه اول بدست آور باشد. نظریه های مطرح شده در این مقالات با فرض ثابت بودن پارامترهای مدل بنا شده اند. اما در عمل موارد زیادی وجود دارد که پارامترها می توانند در شرایط مختلف مقادیر متفاوتی داشته باشند در این وضعیت بکارگیری روشهای کلاسیک برای استنباط آماری در رگرسیون با فرض ثابت بودن پارامترها تناسب ندارد. بعلاوه وقتی پارامترها ثابت هستند بدلیل چند بعدی بودن تابع دستنمایی بکارگیری روشهای REML , ML با مسائل دشواری مواجه می گردد که برآورد پارامترها را ناممکن می سازد. برای رفع این مشکل بی سگ و گرین (Besage & Green 1993) و مه کولاک و تسای (McCulloch & tsay 1994) رهیافت بیزی را برای آنالیز داده های فضایی و سری زمانی بکار برده اند. بی سگ و گرین (Besage & Gren 1993) نحوه استفاده از روشهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی (MCMC: Markov chain monte carlo) را برای برآورد پارامترهای مدل در تحلیل مجموعه داده های کشاورزی بیان کردند. مه کولاک و تسای (mccullech & tsay 1994) کاربردهای روش نمونه گیری گیبس (Gibbs sampling) را در برآورد مدل سری زمانی AR مورد بررسی قرار دادند. اوه و همکاران (oh et at. 2002) نیز رهیافت بیزی را برای مدل رگرسیونی با خطاهای خود همبسته فضایی (SAR :Spatial Autoregressive) با داده های گمشده در متغیر پاسخ مورد مطالعه قرار دادند. بدنبال آنها در این مقاله نحوۀ استفاده از روشهای MCMC خصوصاً الگوریتمهای نمونه گیری گیبس و متروپلیس هاستینگسدر تحلیل بیزی مدلهای رگرسیونی با خطاهای خودهمبسته فضایی مرتبه اول (SAR(1)) بر شبکه مستطیلی :   بصورت :

 

مورد بررسی قرار می گیرد، که در آن

 

و   ها خطاهای نرمال ناهمبسته با میانگین صفر و واریانس   و  مستقل از     ها هستند و   می باشد. برای سادگی محاسبات و کاهش بعد فضای پارامتری می توان با قرار دادن   خطاهای (2) را بصورت :

 

در نظر گرفت، که در اینصورت (3) مدل رگرسیون با خطاهای SAR مرتبه اول ضربی نامیده می شود. معمولاً در آمار فضایی ساختار همبستگی داده ها با استفاده از تابع کواریانس یا همتغییرنگار (Covariogran) در تجزیه و تحلیل داده ها لحاظ می گردد. در این مقاله که مدل رگرسیونی با خطاهای (1) SAR ضربی در نظر گرفته می شود، ساختار همبستگی خطاها توسط تابع همبستگی  ، با ویژگی تقارن   تعیین می شود. باسو و راینسل (Basu & Reincel 1993) خصوصیات این  تابع را برای مدلهای SAR مورد بررسی قرار دادند و نحوه برآورد پارامترهای مدل به روشهای ML و REML در باسو و راینسل (Basu & Reincel 1994) ارائه گردیده است. اما در عمل بکارگیری این روشها پیچیده و طولانی است. بعلاوه پارامترهای مدل اغلب ثابت نیستند و در وضعیت های مختلف تغییر می کنند. با بکارگیری رهیافت بیزی برای برآورد پارامترهای مدل می توان ضمن استفاده از اطلاعات پیشین محدودیتهایی را روی پارامترها نیز منظور نمود. اما مشکل اصلی در تحلیل بیزی، تعیین توزیع پسین پارامترهای نامعلوم است. که بدلیل نیاز به حل انتگرالهای چندگانه، کاری بس دشوار است. برای رفع این مشکل می توان از الگوریتم نمونه گیری گیبس گلفانند و اسمیت (Gerand & smith 1990) استفاده نمود. این الگوریتم خصوصاً برای پیش بینی مفید است، زیرا فقط به  توزیع شرطی کامل هر پارامتر نیاز دارد، که فرم تحلیلی آن اغلب به آسانی بدست می آید. چون بعضی از توزیع های پسین شرطی کامل پارامترها ممکن است فرم ساده ای نداشته باشد، در چنین مواردی نیز می توان از «الگوریتم متروپیس- هاستینگس» (Hastings1970)(Metropolis-Hastings) برای تولید نمونه از توزیع های شرطی کامل استفاده نمود. در ادامه برآورد پارامترهای مدل با استفاده از رهیافت بیزی ارائه و همچنین نحوه استفاده از الگوریتم های نمونه گیری گیبس و متروپلیس- هاستینگس شرح داده می شود.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید