پایان نامه رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس

پایان نامه رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس پایان نامه رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 510 KB

تعداد صفحات : 148

بازدیدها : 403

برچسبها : محافظه کاری حسابداری هزینه سرمایه بورس اوراق بهادار

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودکه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که معیار ترازنامه ای است مورد اندازه گیری قرار می گیرد . لذا در این تحقیق رابطه هزینه سرمایه با محافظه کاری بر مبنای این دو معیار سنجیده می شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه نسبت به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است . چرا که معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی است در حالیکه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است.

مقدمه:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

در واقع در این تحقیق، محافظه کاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود که به بررسی تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنکه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق که "آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟" هستیم.

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق که عبارتند از:

فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.

فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.

از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

محافظه کاری در گزارشگری مالی

تعریف محافظه کاری

در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان گر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود برای مثال شناسایی فروش های نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأیید پذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان تفسیر شده است. محافظه کاری درجه تایید پذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می داند. با این تفسیر می توان محافظه کاری را درجه بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تایید پذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت گفته می شود.

یکی از پیامدهای مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند . اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .

جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

هیأت استانداردهای حسابداری مالی که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند: محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.

در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای (نگهداشت سرمایه ثابت) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود. در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی ها) اندازه گیری می شود. در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود. رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه، برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است، اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند ...

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرومکانی

قلمرو زمانی

قلمرو موضوعی

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

ساختار تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه

محافظه کاری در گزارشگری مالی

تعریف محافظه کاری

جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

معیارهای ارزیابی محافظه کاری

معیارهای خالص دارایی ها

معیارهای سود و اقلام تعهدی

رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB

معیارهای محافظه کاری

ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام

معیار عدم تقارن زمانی سود

رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود

هزینه سرمایه

مفروضات الگوی هزینه سرمایه

نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری

نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی

کاربرد مفهوم هزینه سرمایه

عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه

ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه

رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود

رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

بخش دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور

نقش اطلاعاتی محافظه کاری

محافظه کاری در حسابداری

بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی

بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد

بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره

اطلاعات و هزینه سرمایه

ارائه مجدد در حسابداری و ریسک اطلاعاتی

هزینه سرمایه و ویژگیهای کیفی سود

محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه

پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران

عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی

بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی

شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن

رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش

جامعه آماری

قلمرو موضوعی

قلمرو زمانی و مکانی

روش گردآوری اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات

متغیرهای مستقل(توضیحی(

متغیر وابسته

چگونگی بررسی فرضیه ها

بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی

آزمون معنی دار بودن فرضیه ها

آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل

آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی (R )

آزمون خود همبستگی بین مشاهدات

روش آزمون فرضیه ها

: آزمون فرضیات

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

مقدمه

آمار توصیفی

: ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

: نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش تشکیل پرتفوی

خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس روش پرتفوی

نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

خلاصه نتایج

خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

خلاصه یافته های تحقیق

نتایج حاصل از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادها

پیوستها

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید