پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن

پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن پروژه معماری سرویس گرا و دیدگاه های امنیتی آن

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : word

حجم فایل : 690 KB

تعداد صفحات : 73

بازدیدها : 331

برچسبها : معماری سرویس گرا

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن، ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و مکاترونیک

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون دﻧﻴﺎی IT و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳک دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ IT ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮد را از اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﻲ دارد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ذاﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﺰاﻳﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮنِ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﮔﺎری داده ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪﺷﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری آن ﻫﺎ را ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤک دﻳﮕﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ SOA ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل SOA در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻂ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ، اﺻﻮل و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ، اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﻴﺖ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای SOA ﻛﺎرا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

اﺻﻄﻼح ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﻜﻲ از ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ دارد. ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻳک ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎری اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭼﺎﺑﻜﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ IT را در ﻳک ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺳﺒک از ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻖ راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا، SOA از ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی SOA ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، API ﻫﺎ ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺎی واﻗﻌﻲ ﻳک ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺘﺎ اﺳﺖ.

اﻣﻨﻴﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ

اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﻋﺎم، ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﻴﺖ ﻳک وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻨﻴﺖ را ﻳک وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎرغ از ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻲ، ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ در دﻧﻴﺎی راﻳﺎﻧﻪ، روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد. اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ، ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻋﻠﻢ راﻳﺎﻧﻪ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارد.

ﺑﺮای اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. Garfinkel اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﻪ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ روی در دﺳﺘﺮس ﭘﺬﻳﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد.

ﻳک ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﺶ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﺑﺮ، اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد.

Gollmann ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ:

اﻣﻨﻴﺖ، ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴک ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد در ﻳک ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، داﻧﺴﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳک ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرن اﺧﻴﺮ دارای اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻧﺪ: ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن، ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﮔﻲ و ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺮار دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻳک ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮی در ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻣﺮوزه وﺟﻮد دارد. از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻳک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ذاﺗﺎً ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰی را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮای درک ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ، زﻣﻴﻨﻪ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی آن را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اوﻟﻴﻦ ﺑﻌﺪی ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻳک ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎری از اﻣﻨﻴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ).

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ، اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد. اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﻳک ﺻﻔﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ رده ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ درک ﺷﻮد.

درﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻌﺪ دوﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، راﺑﻄﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺗﻜﻨﻴک ﻫﺎ، ﻣﺘﺪﻫﺎ، روﻳﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻳک وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه آل در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﻮاﻋﺪ در ﻳک ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ، ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ را اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮاﻋﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺠﺎز و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺮوﻳﺲ

ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ

ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻜﺎری و ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻴﺮاﻧﻜﺎری

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻣﻮﻟﻔﻪ

ﻣﺘﻦ

اﺗﺼﺎل

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داده

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺪل داده ای

ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاِی ﺑﺪوی

ﻓﺼﻞ دومﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﺷﻲءﮔﺮاﻳﻲ

وب ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪﮔﺮا

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﺳﺮوﻳﺲ در ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺗﺠﺎری

ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻳﻪ ای از اﻣﻜﺎﻧﺎت

ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮمﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه

اﺗﺼﺎل ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

اﻧﺘﺰاع ﺳﺮوﻳﺲ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺠﺪد ﺳﺮوﻳﺲ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺮوﻳﺲ

ﺑﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎف ﺳﺮوﻳﺲ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺮوﻳﺲ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرمﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ در ﺷﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ

ﭼﺮا BPM ، EAو OOADﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ (BPM)

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻲءﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺎری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮوﻳﺲ

ﻗﺮارداﻫﺎی ﻧﺎﻣﮕﺬاری

ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد

ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢﻣﺰاﻳﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ

ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢاﻣﻨﻴﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ

اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ در دﻳﺪﮔﺎه SOA و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮوﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮای SOA

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﻛﺎر آﻳﻨﺪه

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی

ﻛﺎر آﻳﻨﺪه

ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید