پایان نامه رابطه پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب دانش آموزان

پایان نامه رابطه پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب دانش آموزان پایان نامه رابطه پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 548 KB

تعداد صفحات : 62

بازدیدها : 686

برچسبها : تحقیق

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه تحقیق بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب دانش آموزان

پایان نامه و پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و اضطراب با خرده مقیاس های احساس گناه، تنش گری، نا ایمنی پارانوئید، روان رنجوری و عدم انسجام خود، در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران می باشد. در راستای جمع آوری اطلاعات برای بررسی رابطه بین دو متغییر از آزمون اضطراب کتل استفاده به عمل آمد. و برای تحلیل نتایج از روش آماری و گرسیون چند متغییری و برای فرضیه های فرعی از همبستگی پیرسون استفاده شد، که نتایج زیر بدست امد:

در تعامل پیشرفت تحصیلی و خرده مقیاسهای اضطراب یعنی احساس گناه و ناامنی پارانوئید رابطه منفی معناداری وجود داشت.

اما همبستگی بین تک تک خرده مقیاسهای اضطراب و پیشرفت تحصیلی به وضوح در این پژوهش دیده شده. یعنی بین پیشرفت تحصیلی و تک تک خرده مقیاسهای اضطراب رابطه منفی معناداری وجود دارد یعنی با افزایش پیشرفت تحصیلی تمامی خرده مقیاسهای اضطراب کاهش می یابد.

رابطه پیشرفت تحصیلی و اضطراب

متغییرهایی نظیر هوش و اضطراب که در نزد افراد دارای تعاریف متفاوتی است، بایستی با توجه به شیوه ای که مورد اندازه گیری قرار گیرند و این عمل با عنایت به هدف تحقیق انجام می شود، تعریف مشخص شوند چنین تعریفی را عملیاتی یا کاربردی می نامند.

به طور کلی تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می شود که از طریق ان به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری ان لازم است، معنی دار می شود.

اضطراب

عبارت است از : ترس از یک عامل ناشناخته و نامعلوم که موجب پریشانی فکر و گاه بروز علایم احساس خطر از جمله تپش قلب و رنگ پریدگی نیز می شود.

پیشرفت تحصیلی

در حقیقت این متغیر نمراتی است که فرد پس از یک سال تحصیلی بدست می آورد. در اینجا پیشرفت تحصیلی همان معدل دانش آموزان در نظر گرفته شده است. یا به عبارتی پیشرفت تحصیلی همان میانگین نمرات اکتسابی دانش آموزان است.

افزایش پیشرفت تحصیلی و افزایش تلاش در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، پیش بینی نسبت به موفقیت های بعدی و لذت بردن، از روابط با دیگران در فرد بوجود می آید.

درمان اضطراب

روشهای روان پویش و درمانگریهای انسانی نگر، هستی نگر، در قلمرو. روشهایی قرار می گیرند که می توان آنها را روشهای درمانگری کل نامید، زیرا متخصانی که از این روش ها استفاده می کنند از روش مشابهی سود می جویند.

ابعاد اضطراب

عامل عمومی اضطراب از راه تحصیلی عوامل به عاملی متفاوت شناخته شده است و براساس داشتن نمره های بالا در آزمون عینی تنش، تحریکپ ذیری، فقدان اعتماد به خود، اجتناب از قبول خطر، لرزش و علائم روان تنی متعدد متمایز می شود.

فهرست مطالب پایان نامه

تقدیر و تشکر

چکیده

فصل اول

کلیات تحقیق

1- مقدمه

2- بیان مسئله

3- اهمیت- ضرورت مسئله

4- بیان هدف

5- بیان فرضیه

6-تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

-تاریخچه اضطراب

-تعاریف اضطراب

-اختلاف اضطراب

-ابعاد اضطراب

-درمان اضطراب

-منشا اضطراب

-عوامل موثر در اضطراب

-بررسی فیزیولوژیکی اضطراب

-سبب شناسی اضطراب

-علائم جسمانی و روانی اضطراب

-بیان عقاید و نظرات مربوط به موضوع

-پیشینه تحقیق

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

چگونگی اجرای پرسشنامه

ابزار تحقیق

جامعه نمونه

نمونه و روش نمونه گیری

طرح تحقیق

1- متغییر مستقل(اضطراب)

2- متغییر وابسته(پیشرفت تحصیلی)

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

1. تجزیه و تحلیل اطلاعات

2. توصیف اطلاعات در ر ابطه با فرضیه های صورت بندی شده

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

1. بیان مساله ، روش اجرا و یافته ها به صورت خلاصه

2. نتیجه گیری

جدول شماره 1 : جدول داده های توصیفی

نمودار شماره 1 : جدول داده های توصیفی

نمودار شماره 2 : نمودار داده های توصیفی

جدول شماره 2 : جدول داده های توصیفی کل مقیاسهای فاصله ای در گریسون چند متغییری

جدول شماره 3 : جدول تنظیم شده که در اینجا معنا دار بدست آمد

جدول شماره 4 : جدول تحلیل واریانس که در اینجا مدل معنا داری بدست آمد

جدول شماره 4 : جدول بتا

جدول شماره 5 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و احساس گناه

جدول شماره 6 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و تنش ارگی

جدول شماره 7 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و نا ایمنی پارانوئید

جدول شماره 8: جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و نورزگرایی

فرضیه شماره 4: بین پیشرفت تحصیلی و نورزگرایی داری وجود دارد

جدول شماره 9: جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و عدم انجام خود.

فرضیه شماره 1

فرضیه شماره 2

فرضیه شماره 3

فرضیه شماره 4

فرضیه شماره 5

پیشنهادات

ضمائم و منابع

1. فهرست کلیه منابع مورد استفاده

2.ضمائم

پرسشنامه تست کتل

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید