پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا

پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1414 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 874

برچسبها : حمل و نقل ریلی دانلود پایان نامه

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی و برآورد چالشهای آتی در بخش باری حمل و نقل ریلی با توجه به میزان و تابع تقاضا

در این تحقیق به بررسی و برآورد تقاضای حمل بار ریلی طی سالهای 1386-1362 پرداخته شده است. در مدل ارائه شدهبا استفاده از مدل2sls تقاضای حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به لحاظ کاربردی نیز نتایج مدل می تواند در برنامه ریزی های آتی شرکت راه آهن و نیز برنامه های کلان توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد .

هدف از این مطالعه، طراحی یک سیستم پیش بینی برای اندازه گیری اثر فعالیت اقتصاد کلان و رقابت داخلی بر تقاضای حمل بار ریلی در چارچوب معادلات همزمان می باشد .

از نظر برنامه ریزی برای آینده ، هر صنعت باید جریانی از اطلاعات مربوط به تقاضای مورد انتظار برای تولیداتش را داشته باشد . در مورد راه آهن ، تعداد و حجم بار ، نرخ حمل بار جاده ای ونرخ حمل بار ریلی و مسافت پیموده شده بار عوامل تشکیل دهنده تقاضا برای بار را تشکیل می دهند .

سوالات تحقیق

1. چه عواملی بر تقاضای حمل بار ریلی تاثیر می گذارند .

2. نرخ حمل بار تابع چه عواملی است . (درآمد متوسط به ازاء هر تن کالای حمل شده)

فرضیه های تحقیق

1. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بر تقاضای حمل بار تاثیر می گذارد .

2. نرخ حمل بار بر تقاضای حمل بار تاثیر می گذارد.

بررسی و برآورد تقاضای حمل بار ریلی

بخشهایی از متن تحقیق

چکیده

حمل و نقل ریلی یکی از ارکان اصلی و عمده بارهای سنگین و حجیم با هزینه های اقتصادی و اجتماعی پایین نسبت به سایر روشهای حمل و نقل است و جایگاه ویژه ای را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بخود اختصاص می دهد .

از نظر برنامه ریزی برای آینده ، هر صنعتی باید یک جریانی از اطلاعات مربوط به تقاضای مورد انتظار برای تولیداتش داشته باشد. در مورد صنعتراه آهن ، هم نوع بار و هم درآمد کل مورد انتظار بستگی به سطح و ترکیب کالای حمل شده آینده دارند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل موثر بر تقاضای حمل کالا و کشش آنها اطلاع داشته باشد زمینه های مناسب تری رابرای عرضه زیربنا، در اختیار خواهد داشت . در این تحقیق تلاش شده است از طریق معادلات همزمان و روش 2sls، تابع تقاضای حمل و نقل بار راه آهن را در فاصله زمانی (1386-1362) برآورد کنیم. تقاضای حمل بار در این مدل، تابعی از تولید ناخالص داخلی ، قیمت ، قیمت شیوه های حمل و نقل جانشین ، مسافت پیموده شده بار می باشد که در این برآورد متغیر تولید ناخالص داخلی تاثیر گذارترین متغیر است .

شاخص های بهره وری راه آهن ایران و اعضای اکو

افزایش میزان تولید کالا و خدمات در هر واحدی تولیدی و خدماتی از دو طریق امکان پذیر خواهد بود. اول: از طریق سرمایه گذاری جدید در ایجاد و افزایش عوامل تولید . دوم: افزایش بهره وری در عوامل تولیدی موجود . مشکل عمده کشورها در حال توسعه کمبود دسترسی به منابع سرمایه مورد نیاز برای توسعه ظرفیتهای تولیدی است . تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد ایجاد روش های استاندارد برای اندازه گیری بهره وری وارتقای آن . کم هزینه ترین روش برای افزایش تولید و خدمات بدون سرمایه گذاری مستقیم در پروسه تولید است. اهمیت بهره وری خصوصا در صنایع زیر بناییو مادر نظیر راه آهن ارتباطی مستقیم با فرایند تولید کالا و خدمات در کشور پیدا می کند .

عملکرد کشورهای اکو در زمینه حمل و نقل ریلی

سازمان همکاری اقتصادی اکو در سال 1343 با هدف ارتقاء همکاری اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. در حال حاضر ده کشور عضو این سازمان هستند. کشور فرانسه به دلیل نداشتن خطوط راه آهن در این جدول گنجانده نشده است. عملکرد و امکانات راه آهن کشورهای عضو ECO در جدول زیر موجود است ....

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات

مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

روشهای اجرایی

ابعاد مساله

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- تعریف حمل و نقل

2-3- ویژگی های بخش حمل و نقل

2-4- اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل

2-5- اقتصاد حمل و نقل

2-6- جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور

2-7- تاریخچه راه آهن ایران و جهان

2-8- خطوط اصلی احداث شده قبل از انقلاب

2-9- خطوط احداث شده بعد از پیروزی انقلاب

2-9- خطوط احداث شده بعد از پیروزی انقلاب

2-10- توانایی های راه آهن

1-مزیت راه آهن در حمل انبوه بار و مسافر

2- اشغال زمین

3- ایمنی در حمل و نقل با راه آهن

4- صرفه جوئی در انرژی

5- حفظ محیط زیست

6- سرعت جابجائی

7- صرفه جوئی در سرمایه ملی

8- قابلیت انعطاف

9- اثر راه آهن بر شکوفائی اقتصادی

10- راه آهن و اشتغال

2-12- صنعت راه آهن در برنامه اول تا چهارم توسعه

2-12-1- صنعت راه آهن در برنامه توسعه اول : ( 1373- 1368)

2-12-2- صنعت راه آهن در برنامه توسعه دوم : ( 1378-1373)

2-12-3- صنعت راه آهن در برنامه توسعه سوم : ( 1383- 1378)

2-12-4- صنعت راه آهن در برنامه توسعه چهارم

2-13- بررسی عملکرد زیربخشهای مختلف حمل و نقل طی ده سال گذشته

2-14- عملکرد بخش حمل و نقل ریلی در ایران

2-15- اهمیت روزافزون حمل و نقل جاده ای در جهان

2-16- آثار اقتصادی برخی از طرح های حمل و نقل زمینی اجرا شده در جهان

2-17- مقایسه بهره وری راه آهن ایران با راه آهن 10 کشور عضوUIC

2-17-1- شاخص بهره وری خط

2-17-2- توزیع خطوط ریلی در کشور

2-17-3- بهره وری واگنهای باری

2-17-4- بهره وری واگنهای مسافری

2-17-5- واحد حمل به تعداد لکوموتیو

2-17-6- بهره وری نفر-کیلومتر مسافر حمل شده به طول خطوط ریلی

2-17-7- توزیع لکوموتیو در طول خطوط ریلی

2-17-8- توزیع بار به طول خطوط

2-17-9- توزیع واگنهای مسافری به طول خطوط ریلی

2-17-10- توزیع واگنهای باری به کل خطوط ریلی

2-18- شاخص های بهره وری راه آهن ایران و اعضای اکو

2-19- عملکرد کشورهای اکو در زمینه حمل و نقل ریلی

جدول شماره 1

2-20- شاخص های بهره وری

2-20-1 شاخص بهره وری لکوموتیو

جدول شماره 2

2-20-2- شاخص بهره وری خط

جدول شماره3

2-20-3- شاخص بهره وری واگن باری

جدول شماره4

2-20- 4- شاخص بهره وری توزیع لکو موتیو در طول کل خطوط

2-20-5- شاخص بهره وری توزیع واگن باری به طول کل خطوط

جدول شماره6

2-21- بررسی ادبیات و مطالعه انجام شده در خصوص حمل و نقل ریلی بار

2-21-1- رامهان و این سری رامهان (1985)

2-21-3- مهندسین مشاور "پیرو"(1365)

2-21-4- گروه مهندسین مشاور نظم آوران(1369)

برآورد مدل

2-21-5- عیدانی ، مصطفی(1371)

2-21-6- دامیار ، هوشنگ(1377)

2-21-7- گسکری ، ریحانه(1383)

2-21-8- عزتی ، مرتضی (84)

2-22- بررسی مطالعات پیشین

فصل سوم ادبیات تقاضا از دیدگاه نظری

3-1- مقدمه

3-2- تابع و منحنی تقاضا

3-3-تعریف تقاضا

3-4- معادلات تقاضا

3-5- پنج اصل مسلم تئوری تقاضا

3-6- ادبیات تقاضای حمل و نقل

3-7- رویکردهای تحلیل تقاضای حمل کالا

3-7-1- تجزیه و تحلیل حمل و نقل کالا از دیدگاه اقتصاد خرد

3-7-2- مدل تعاملی فضایی حمل و نقل کالا

3-7-3- مدل های حمل و نقل کالا از دید اقتصاد کلان

3-8- کشش تقاضای حمل و نقل

3-9- عوامل تعیین کننده تقاضای حمل و نقل کالا

3-9-1- تقاضای حمل مسافر

3-9-2- تقاضای حمل بار

3-10-بررسی بارهای راه آهن

فصل چهارم برآورد مدل تقاضای حمل بار

4-1- مقدمه

4-2- برآورد تجربی مدل

4-3- ساختار مدل تقاضای حمل بار

4-4- معرفی متغیرهای مدل

4-5- آزمون ایستایی مدل

جدول آزمون ایستایی مدل

4-6- برآورد مدل تقاضای حمل بار

نتایج برآورد معادله حجم کالای حمل شده

نتیجه برآورد

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید