مقاله تاثیر روشهای خاکورزی بر اثر میزان انتشار کربن تولید گندم و ذرت مقاله تاثیر روشهای خاکورزی بر اثر میزان انتشار کربن تولید گندم و ذرت

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 417 KB

تعداد صفحات : 22

بازدیدها : 14

برچسبها : اثر کربن روشهای خاکورزی ذخیره کربن آلی خاک

مبلغ : 47000 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیر روشهای خاکورزی بر اثر میزان انتشار کربن تولید گندم و ذرت

دانلود ترجمه مقاله تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

توضیحات مکان

طرح آزمایشی

مدیریت گیاه زراعی

نمونه برداری از خاک و تجزیه و تحلیل آن

ذخیره سازی کربن آلی خاک

عملکرد دانه و بقایای محصول

اثر کربن

تحلیل آماری

نتایج

عملکرد دانه ، بیوماس کاه ، بیوماس ریشه و بقایای گیاهان زراعی

ذخیره سازی کربن آلی خاک

اثر کربن و اثر کربن با مقیاس واحد عملکردی

مولفه های اثر کربن

روابط بین اثر کربن ، ذخیره کربن آلی خاک ، بقایای گیاه زراعی و عملکرد دانه

بحث

تأثیر روشهای خاکورزی بر ذخیره کربن آلی خاک و عملکرد دانه

تأثیر روشهای خاکورزی بر روی اثر کربن

نتیجه گیری

منابع

*************

چکیده

شیوه های مناسب خاکورزی باعث کاهش اثر(میزان انتشار) کربن یک گیاه زراعی (CF) و کاهش تغییرات آب و هوایی، می شود. با این حال ، چیزهای کمی در مورد CF تولید گندم زمستانه و ذرت بهاره تحت روشهای مختلف خاکورزی در فلات لس چین، مشخص شده است. برای تعیین کمیت اختلاف خاکورزی و تفاوت نوع گیاه زراعی در CF ، یک آزمایش مزرعه در سال 2007 شکل گرفت که در آن شش روش خاکورزی زیر ارزیابی شد: خاکورزی با گاوآهن (PT) ، بدون خاکورزی (NT) ، خاکورزی زیر خاکی (ST)، تناوب PT/NT ، تناوب NT/ST و تناوب ST/PT. نتایج نشان داد که PT دارای ارزش CF مثبت (488 کیلوگرم CO2-eq در هکتار) است که منبع کربن را نشان می دهد. با اینحال ، NT ، ST ، ST/PT ، PT/NT و NT/ST به طور معنی داری یک کاهش در CF (-628، -1382، -2328، -3038 و 3545- کیلوگرم CO2-Eq در هکتار 1) را نشان داد، که موید این مساله است این روشهای خاکورزی به عنوان مخزن کربن، عمل می کند. CF های مقیاس پذیر عملکردی (CF دارای مقیاس عملکردی ، CF در مقیاس هزینه، CF در مقیاس ارزش تولید و CF در مقیاس درآمد خالص)، روند مشابه CF را نشان داد که به ترتیب زیر نمایش داده می شود: NT/ST > PT/NT > ST/PT > ST > NT > PT. CF و CF های مقیاس پذیر تولید گندم زمستانه، معنی داری بالاتری نسبت به ذرت بهاره، نشان داده است. CF و CF با مقیاس واحد عملکردی با افزایش سال کاشت، کاهش می یابد. علاوه بر این ، افزایش ذخیره SOC و عملکرد دانه برای کاهش CF سودمند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تناوب NT/ST بیشترین عملکرد دانه و ذخیره SOC را با کمترین CF و CF با واحد عملکردی، ایجاد کرده و بنابراین به عنوان بهترین روش خاکورزی برای تعادل تولید پایدار با محیط زیست در فلات لس، تعیین شد.

ذخیره سازی کربن آلی خاک

در طی مراحل برداشت گندم زمستانه و ذرت بهاره یک ساله ، سه نمونه خاک برای هر یک از روشهای خاکورزی خاک در عمق 10-0 سانتی متر ، 10-20 سانتی متر، 20-35 سانتی متر و 35-50 سانتی متر با استفاده از یک آوگر خاک (قطر 5 سانتی متر) گرفته شد. پس از آن ، نمونه های خاک خشک و از طریق یک غربال 0.25 میلی متر برای تعیین مقدار SOC، غربال شدند. مقدار SOC با استفاده از دی کلروات پتاسیم 0.8 مول درلیتر (1/6 K2Cr2O7) و اکسیداسیون اسید سولفوریک (H2SO4) و روش تیتراسیون تعیین شد (Bao، 2000). چگالی جرم خاک با استفاده از روش هسته ای مشخص شد (Blake and Hartge، 1986). ذخیره سازی SOC، از تولید SOC ، چگالی جرمی و عمق خاک (Blanco-Canqui and Lal، 2009) ، همانطور که در معادله 1نشان داده شده، برآورد شد. ...

...

تأثیر روشهای خاکورزی بر ذخیره کربن آلی خاک و عملکرد دانه

روش شخم و خاک ورزی تاثیر گذاشته بر ذخیره SOC، توسط میزان برگشت بقایا و عمق عمق خاک ورزی، حاصل شد. در این مطالعه ، باقی مانده گیاه زراعی پس از NT ، ST ، PT / NT ، NT / ST و ST / PT به طور قابل توجهی بزرگتر از مقدار به دست آمده پس از PT بود (جدول 4). در طی این روشهای خاکورزی، مقادیر بیشتری از باقیمانده گیاهان زراعی به خاک برگردانده شد. این نتایج مطابق با نتایج سیکس و همکاران بود (2002)، که خاکورزی حفاظتی را با بازگشت بقایا، یک اقدام مؤثر برای بهبود مخزن SOC است. علاوه بر این، برای شیوه های مختلف خاکورزی ، عمق خاکورزی بر محل بازگشت بقایای گیاه زراعی تأثیر گذاشت، بنابراین بر توزیع عمودی ذخیره SOC تأثیر می گذارد (Puget and Lal، 2005).

اختلالات شدید خاک پس از PT باعث ایجاد این مساله شد که خاک سطحی، بدون پوشش شد ، بنابراین منجر به از دست رفتن تجزیه SOC شد. برای NT و ST ، باقیمانده گیاه زراعی در سطح خاک حفظ شد. NT در درجه اول باعث افزایش ذخیره SOC در عمق 10-0 سانتی متر شد زیرا خاک، به هم نخورد. این پدیده انباشت سطح ذخیره سازی SOC نیز در مطالعات قبلی گزارش شده است. با اینحال ، ST، خاک زیری را شل کرده ، رشد ریشه های گیاه زراعی را عمیق تر کرده و میزان بی