پروژه بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل پروژه بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 263 KB

تعداد صفحات : 91

بازدیدها : 473

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 14900 تومان

خرید این فایل

پروژه بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل

پروژه بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل

پروژه بررسی مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مورد مطالعه زنان متاهل و شاغل به همراه پرسش نامه

چكيده
هدف اين تحقيق بررسي مطالعه تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت در درون خانواده مي باشد. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل و شاغل در شهرستان دهلران می باشد. براي  بدست آوردن حجم نمونه در اين تحقيق از فرمول کوکران  استفاده شده است و حجم نمونه 224  نفر تعيين شد و سپس  با استفاده از روش نمونه گيري اتفاقي (تصادفي ساده) جمع آوري اطلاعات به صورت فيزيکي صورت گرفت . محقق در این پژوهش رویکرد توصیفی را اختیار کرده است اما با توجه به پیچیدگی پدیده های اجتماعی و موضوع مورد مطالعه محقق لازم می داند پس از توصیف همه جانبه موضوع مورد نظر به تحلیل آن و بررسی عوامل مرتبط با آن بپردازد. بنابراین محقق با توجه به مسئله و موضوع مورد تحقیق و با توجه به فرضیه ها و نمونه های انتخاب شده خویش روش پرسشنامه را برگزیده است.
در اين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که براي سنجش متغيرهاي اصلي مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی بدست آمده در علوم و تحقیقات اجتماعی از شیوه های گوناگون موجود در آمار های توصیفی و استنباطی استفاده می کنند.   در این تحقیق از آنجایی که متغیرها ترتیبی – ترتیبی هستند از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.در اين پژوهش جهت بررسي داد ه هاي آماري از نر م افزار 18 SPSSاستفاده شده است. در اين تحقيق پنج فرضيه مورد بررسي قرار گرفته است. آزمون فرضيات در ادامه (فصل چهارم) مورد بررسي قرار گرفته است.
واژگان كليدي: اشتغال، ‌زنان، رضايت، تقسيم كار، تحصيلات زنان، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، تعارض نقش، نگرش سنتی جامعه.فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه

فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه    2
1-2  بیان مساله تحقیق    2
1-3  اهمیت و ضرورت موضوع    3
1-4  اهداف تحقیق    4
1-4-1  اهداف جزئی:    4
1-5  فرضیات:    4
1-6  سوالات تحقيق    5
1-7  قلمرو تحقيق    5
1-7-1  قلمرو موضوعي (محتوايي)    5
1-7-2  قلمرو مكاني    5
1-7-3  قلمرو زماني    5
1-8  تعریف مفاهیم واژه هاي كليدي:    5

فصل دوم
ادبيات تحقيق
مقدمه    8
2-1 بخش اول: ادبيات تحقيق    8
2-1-1 تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده    9
2-1-2 انگیزه­های اشتغال زنان    14
2-1-3 دستاوردهای اشتغال زنان    16
2-1-4 پیامدهای اشتغال زنان    18
2-1-5 بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی‌    28
2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق    32
2-2-1 تحقيقات داخلي    32
2-2-2 تحقيقات خارجي    34
2-3 بخش سوم: مبانی نظری    35
2-3-1 سابقه تاریخی    36
2-3-2 دیدگاه روان پویایی سازگاری زناشویی:    36
2-3-3 دیدگاه شناختی سازگاری زناشویی:    37
2-3-4 رویکرد نقش گرایی    37
2-3-5 رویکرد مارکسیستی    38
2-3-6 رویکرد فمنیستی    38
2-3-7 تعارض نقش    39
2-3-8 چارچوب گري بکری    42
2-3-9 نظریه قدرت قرص    43
2-4 مدل مفهومي تحقيق    47

فصل سوم
روش شناسی
3-1 مقدمه    49
3-2 متغير پژوهش    49
3-3 روش پژوهش    49
3-4 ابزار جمع آوري اطلاعات    50
3-5 جامعه آماری:    50
3-6  حجم نمونه آماري    51
3-7 پایایی:    51
3-8  شیوه تجزیه وتحلیل داده ها:    52
3-9 آمار توصیفی :    52
3-10 آمار استنباطی :    53
3-11 تجزيه و تحليل آماري    53

فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1 مقدمه    55
4-2 توصیف داده ها (آمار توصيفي)    55
4-3 تحلیل داده ها (آزمون فرضيات)    68

فصل پنجم
خلاصه و نتیجه گیری
5-1خلاصه:    74
5-2نتیجه گیری:    75
5-3  محدودیتهای تحقیق    76
5-4 پیشنهادات کاربردی    76
5-5  پیشنهادات جهت تقویت آتی    77
5-6   پیشنهاد به محققان آتی    77
منابع:    78
پيوست: پرسشنامه    80


فهرست جداول
عنوان                                            صفحه
جدول شماره 4-1-1  توزیع پاسخگویان بر حسب سن    55
جدول شماره4-1-2  توزیع پاسخگویان بر حسب شغل    55
جدول شماره 4-1-3  توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات    56
جدول شماره4-1-4  توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال    56
جدول شماره 4-1-5  توزیع پاسخگویان بر حسب مشارکت همسر در امور خانه    56
جدول شماره4-1-6  توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت همسر در امور خانه    56
جدول شماره 4-1-7  توزیع پاسخگویان بر حسب انتظار مشارکت در امور خانه    57
جدول شماره 4-1-8  توزیع پاسخگویان بر حسب موارد مشارکت مورد انتظار همسر    57
جدول شماره 4-1-9 توزیع پاسخگویان بر حسب دخالت شوهر در امور منزل    58
جدول شماره4-1-10 توزیع پاسخگویان بر حسب تقسیم وظایف در منزل    58
جدول شماره 4-1-11 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تناقض نقش در محل کار    59
جدول شماره4-1-12 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس اجحاف در محل کار    59
جدول شماره 4-1-13توزیع پاسخگویان بر حسب میزان احساس فشار در محل کار    60
جدول شماره 4-1-14توزیع پاسخگویان بر حسب میزان فرصت    60
جدول شماره 4-1-15توزیع پاسخگویان بر حسب انگیزه اشتغال    61
جدول شماره 4-1-16 توزیع پاسخگویان بر حسب توافق با همسر با اشتغال    61
جدول شماره 4-1-17 توزیع پاسخگویان بر حسب علت موافقت همسر با اشتغال    62
جدول شماره 4-1-18 توزیع پاسخگویان بر حسب    63
جدول شماره 4-1-19 توزیع پاسخگویان بر حسب چگونگی حل اختلاف    64
جدول شماره4-1-20توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به اشتغال زنان    65
جدول شماره 4-1-21 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی    67

 

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. (نظری و نوابی نژاد: 1384 ،12).   
برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است.(همان منبع)اين تحقيق مي كوشد كه به بررسي تاثير اشتغال زنان بر رضايت  در درون خانواده بپردازد.
1-2  بیان مساله تحقیق
            خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که بر پایه ازدواج قرار گرفته است. در واقع، خانواده چیزی بیشتر از مجموعه افرادی است که در فضای فیزیکی و روان شناختی با هم مشارکت دارند. امروزه خانواده در اشکال گوناگون دیده می شود که هر کدام یک سیستم اجتماعی–فرهنگی تلقی می شوند. در داخل چنین سیستمی، افراد به وسیله حلقه های عاطفی قدرتمند، با دوام و متقابل به یکدیگر گره خورده اند. ورود به این سیستم سازماندهی شده از طریق تولد یا ازدواج صورت گیرد. خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که از روابط دوستی و کاری مجزا  است (نظری و نوابی نژاد: 1384 ،36).   
    درباره سازگاری زناشویی می توان گفت: سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند. روابط رضایت بخش بین زوجین از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم یکدیگر قابل ارزیابی است(محبی کیا،40:1387). بر اساس نظر لاکه و والاس (1959) سازگاری زناشویی، برون سازی هر یک از همسران(زن و شوهر) در موقعیت زمان معین تعریف می شود. اسپاینر(1976) کیفیت زناشویی را به عنوان موفقیت و کنش وری یک ازدواج دانسته است. سازگاری زناشویی را می توان به عنوان منبع نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیا کننده خانواده دانست(فرمانی،32:1384).
با تغییر و تحول های به وجود آمده  در سال های اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه و در عرصه  کار و تلاش، نهاد خانواده با مسایل و چالش های مختلفی روبه رو شده است. پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی و فراتحلیلی است، درصدد است تا با نگاهی دینی و روان شناختی و با رویکرد تحکیم خانواده، آسیب ها و پیامدهای اشتغال زنان را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
با تغییر و تحول­های به وجود آمده­ در سال­های اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه و در عرصه­ کار و تلاش، نهاد خانواده با مسایل و چالش­های مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی­هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده­ها شده است. در بحث اشتغال  زنان، از یک سو سنت­های ریشه­دار اجتماعی و دینی، زنان را به سمت حفظ ارکان خانواده دعوت می­کند و از سوی دیگر، نیازهای واقعی یا کاذب دنیای پرهیاهوی امروز و تبلیغات گسترده فمینیست­ها ، آنان را به حضور هرچه بیشتر در جامعه و اشتغال در مراکز مختلف کاری فرا می­خواند.
  در تحقيق حاضر تلاش شده تا بدون پیشداوری و با اذعان به این که نمی­توان برای تمام افراد جامعه نسخه یکسانی ارائه کرد، به بحث و بررسی مزایا و معایب اشتغال زنان و تأثیر آن بر نظام خانواده بپردازد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پروژه تاثیر شیوه مدیریت كلاس درس در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان

تجارت زنان

مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام