پروژه بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان پروژه بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 472

تعداد صفحات : 93

بازدیدها : 301

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 14900 تومان

خرید این فایل

پروژه بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان

پروژه بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان

پروژه رابطه تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان

همراه پرسش نامه و داده های آماری SPSS

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه از ديدگاه مشتريان در شهرستان كاشان صورت گرفته است. این پژوهش براساس مدل معرفی شده توسط واهی و پاسوان (2006) انجام می¬گیرد. این مدل برای اثرگذاری بر تصویر برند 5 بعد معرفی شده است. جامعه آماری در این پژوهش كليه مشتریان محصولات شرکت مواد غذایی بهروز در شهرستان کاشان می‌باشد. با استفاده از فرومول کوکران حجم نمونه 150 برآورد شد. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه طراحی شده توسط واهی و پاسوان (2006) با عنوان تصویر برند شرکت¬های خصوصی استفاده خواهد شد. این پرسش¬نامه در 23 سوال تدوین شده است. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر تصویر برند و عرضه محصولات به ترتیب 737/0 و 691/0 بوده است. هم¬چنین برای ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند به ترتیب 658/0، 805/0، 742/0، 731/0 و 683/0 بدست آمده است. درنهایت مشاهده شد که سطح تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی بوده است و مقاطع کاردانی¬ و دیپلم در رتبه¬های بعدی قرار دارند. هم¬چنین مشخص شد بين تصوير برند شركت مواد غذايي بهروز و عرضه محصولات رابطه معنی¬داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین بين تصوير برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند شركت مواد غذايي بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معنی¬داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: عرضه محصولات، تصویر برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند
 

فهرست مطالب
 فصل اول: كليات پژوهش    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بيان مسئله    2
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    3
1-4- اهداف پژوهش    5
1-4-1- هدف اصلی    5
1-4-2- اهداف فرعی    5
1-5- فرضیات پژوهش    5
1-5-1- فرضیه اصلی    5
1-5-2- فرضیات فرعی    5
1-6- سوالات پژوهش    5
1-6-1- سوال اصلی    5
1-6-2- سوالات فرعی    5
1-7- چارچوب نظری پژوهش    6
1-8- مدل پژوهش    6
1-9- قلمرو پژوهش    6
1-9-1- قلمرو موضوعي    6
1-9-2- قلمرو زماني    6
1-9-3- قلمرو مكاني    6
1-10- تعریف واژگان کلیدی    6
 فصل دوم: ادبیات پژوهش    8
2-1- مقدمه    9
2-2- برند    9
2-2-1- مفاهیم کلیدی برند    9
2-2-2- تعریف برند از نظر انجمن بازاریابی آمریکا    10
2-2-3- تعریف برند و ریشه لغوی برند    10
2-2-4- تعریف برند از دید کیفیت و ارزش    11
2-2-5- تعریف برند از دید کلی و جامع نگر    11
2-2-6- تاریخچه نام تجاری یا برند    12
2-2-7- تعابیر مختلف از نام تجاری یا برند    13
2-2-7-1- نام تجاری به عنوان یک آرم    14
2-2-7-2- نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی    14
2-2-7-3- نام تجاری به عنوان شرکت    14
2-2-7-4- نام تجاری به عنوان یک میان بر    15
2-2-7-5- نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ریسک    15
2-2-7-6- نام تجاری به عنوان موضع یابی    16
2-2-7-7- نام تجاری به عنوان شخصیت    17
2-2-7-8- نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها    17
2-2-7-9- نام تجاری به عنوان چشم انداز    18
2-2-7-10- نام تجاری به عنوان اضافه ارزش    18
2-2-7-11- نام تجاری به عنوان هویت    19
2-2-7-12- نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی    19
2-2-7-13- نام تجاری به عنوان رابطه    19
2-2-7-14- نام تجاری به عنوان عامل وفاداری    20
2-2-8- اهمیت برند    20
2-2-8-1- برای مشتریان    21
2-2-8-2- برای شرکت ها    21
2-2-9- برند سازی    22
2-2-10- ارزش برند    23
2-2-10-1- ارزش مالی نام تجاری    24
2-2-10-2- سرمایه گذاری برای توسعه برند    25
2-2-10-3- محاسبه ارزش برند    26
2-2-11- انواع برند    27
2-2-12- خصوصیات یک برند خوب    27
2-3- تصویر برند    28
2-3-1- تعاریف تصویر برند    28
2-3-2- مروری بر مفاهیم تصویر برند    30
2-3-3- ابعاد تصویر برند    32
2-3-3-1- شخصیت برند    32
2-3-3-2- ویژگی های محصول    37
2-3-3-3- فواید استفاده از یک برند    37
2-3-4- اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتري    37
2-3-5- انواع تصویر    38
2-3-5-1- تصویر علامت تجاری    38
2-3-5-2- تصویر محصول    38
2-3-5-3- تصویر تداعی کننده    38
2-3-5-4- تصویر استفاده کننده    38
2-3-5-5- تصویر استفاده    38
2-3-5-6- تصویر ذهنی    39
2-4- پیشینه تحقیق    40
2-4-1- پژوهشهای داخلی    40
2-4-2- پژوهش های خارجی    41
 فصل سوم: روش  پژوهش    42
3-1- مقدمه    43
3-2- روش پژوهش    43
3-3- مدل پژوهش    43
3-4- جامعه آماری    44
3-5- حجم نمونه و نمونه گیری    44
3-6- نحوه گردآوری داده ها    44
3-7- ابزار پژوهش    45
3-7-1- اعتبار و روايي    45
3-8- روش جمع آوری اطلاعات    45
3-9- تجزیه وتحلیل اطلاعات    45
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    46
4-1- مقدمه    47
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    47
4-3- تحلیل توصیفی مقدماتی    50
4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها    50
4-5- بررسی فرضیه های پژوهش    51
4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش    51
4-5-2- فرضیات فرعی پژوهش    52
4-6- آزمون رگرسیون چندگانه    58
4-7- تحلیل مدل پژوهش    58
 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري    60
5-1- مقدمه    61
5-2- نتيجه گيري فرضيه ها    61
5-3- يافته هاي پژوهش    63
5-4- نتايج پژوهش    63
5-5- محدودیت ها و مشكلات پژوهش    64
5-6- پیشنهادات پژوهش    64
5-6-1- پیشنهادات کاربردی    64
5-6-2- پیشنهادات به محققان بعدي    64
 منابع    65
منابع فارسی    66
منابع لاتین    66
 پیوست ها    68
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی    69
خروجی های نرم افزار SPSS    71

فهرست جداول
جدول3-1: ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد    45
جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنسیت    47
جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه سنی    48
جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات    49
جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه    50
جدول 4-5: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای تصویر برند و عرضه    50
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و عرضه محصولات    51
جدول 4-7: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و عرضه محصولات    51
جدول 4-8: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    52
جدول 4-9: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق عرضه محصولات    52
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و خدمات عرضه شده    52
جدول 4-11: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و خدمات عرضه شده    53
جدول 4-12: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    53
جدول 4-13: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق خدمات عرضه شده    53
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و مناسب بودن برند    53
جدول 4-15: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و مناسب بودن برند    54
جدول 4-16: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    54
جدول 4-17: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق مناسب بودن برند    54
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و کیفیت برند    55
جدول 4-19: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و کیفیت برند    55
جدول 4-20: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    55
جدول 4-21: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق کیفیت برند    55
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و تنوع برند    56
جدول 4-23: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و تنوع برند    56
جدول 4-24: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    56
جدول 4-25: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق تنوع برند    57
جدول 4-26: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و جو برند    57
جدول 4-27: شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و جو برند    57
جدول 4-28: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنیداری مدل رگرسیونی    57
جدول 4-29: رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق جو برند    58
جدول 4-30: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق ابعاد عرضه محصولات    58

فهرست نمودارها
نمودار 1-1: مدل پژوهش (واهی و پاسوان (2006))    6
نمودار 4-1: توزیع افراد بر حسب جنسیت    47
نمودار 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی    48
نمودار 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات    49
شکل 4-4: ضریب همبستگی بین هر بعد از عرضه و تصویر برند    59

 فصل اول:
كليات پژوهش

1-1- مقدمه
عصر گسترش روزافزون رقابت در صنایع و خدمات باعث شده است که رقابت‌پذیری‌ یـک موضوع مهم در بین‌ سیاست‌گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش‌های مختلف دنیاست. در عرصه‌ رقابت، استراتژی¬های کسب¬وکار بدین منظور‌ تدیون‌ می‌شوند‌ تا شرکت‌ها راه حرکت را‌ از‌ موقعیت‌ رقابتی‌ فعلی‌شان بـه یـک موقعیت قوی‌تری جدید تعیین کنند. سازمان‌ها در نحوه‌ی‌ عملکرد و روش‌های کاری، متفاوت از هم عمل می‌کنند. شرکت‌های کلاس جهانی از ویژگی‌های مشترکی‌ به‌ منظور‌ ارتقای رقابت‌پذیری برخوردارند. عامل کلیدی در موفقیت‌ سازمان‌های کلاس جهانی‌ توانایی‌ آن‌ها در یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها بـرای تـأثیرگذاری در سـه حوزه‌ی بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقـابتی از تـلاش هـماهنگ در جهت‌ ایجاد تمایز‌ در‌ بازار، عملیات‌ و فرهنگ سازمان حاصل می‌شود (سیدجوادین و راحیل، 1386).
تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف¬ کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف¬ کننده از ویژگی¬ های برجسته محصول. مشتری، تصویری را از ترکیب تمام علایم ارسالی توسط برند شامل نام، علایم ظاهری، محصولات، نحوه عرضه، تبلیغات، پیام‌ها و اطلاعیه¬ های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می¬ دهد. این ادراکات را می¬ توان با نشان گرهای مناسب از ذهن مصرف¬ کننده در مورد برند کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف¬ کننده را افزایش می¬ دهد. برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر برند ابتدا می بایست نگرش مشتری مورد بررسی قرار گیرد. يكي از روش هاي شكل گيري نگرش افراد از يك برند از طریق عرضه مناسب كالاها يا محصول مورد نظر حاصل شود. عرضه كالا يا محصول به شكل مناسب نقش بسيار مهمي در شكل گيري تصوير برند در ذهن مشتري دارد (فیرکلوث و کاپلا، 2001). 
برند‌، به نوبه‌ خود، می‌تواند به درآمد بیشتر، هزینه‌های پایین‌تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات‌ مستقیمی‌ بر توانایی‌ سازمان در اتّخاذ تصمیمات مـناسب در مـورد افـزایش قیمت خدمات، اثربخشی‌ اتباطات بازاریابی و موفقیت‌ در‌ توسعه‌ی تجاری داشته باشد (کلر، 2003: 16).
1-2- بيان مسئله
باتوجه به نقش و جايگاه حياتي مشتریان به¬عنوان سرمايه‌هاي هر سازمان در پيشرفت، موفقيت و ادامه حيات آنها، نگرش و حركت به سمت مشتری مداری از مقبوليت ويژه‌اي برخوردار گشته است. هر مشتری انتظارات و خواسته¬ها و نیازها و ترجیحات و تمایلات منحصر به فرد خاص خود را دارد این عوامل مبنایی هستند برای تصمیمات خرید او، درک او از کیفیت خدمات، احتمال مراجعه مجدد او و ارزشی که او برای نام تجاری قایل می¬شود. شرکت¬هایی که قادرند در فرایند تولید خود نیازها و ترجیحات مشتری را به موقع برآورده سازد از یک مزیت رقابتی بهتر نسبت به رقبایش برخوردار است (وازکز و همکاران، 2002).
در سال¬های اخیر، اهمیت نقش دارایی های نامشهود در اثربخشی فعالیت ها، خلق و بقای عملكرد مالی كسب و كارها در سطح صنایع مختلف بر همگان آشكار شده است. شناخت این نقش، نیاز سازمان ها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت كرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره گیری از جدیدترین شیوه ها و ابزارهای كیفی و كمی را یادآوری كرده است. دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تكیه بر ویژگی های كاركردی محصولات و خدمات حاصل نمی¬شود، بلكه در عصر حاضر، برند مهم¬ترین عامل متمایزكننده یك شركت تجاری از رقبا است. اگرچه رویكردهای ارزشیابی برند در سطح جهان متفاوت است، لیكن تنها متدولوژی¬ها و ابزارهای معدودی قادرند با بررسی محیط پیرامون سازمان، تكیه بر نگرش برون به درون سازمانی و بهره¬مندی از شیوه¬های تحقیقاتی و اجرایی منسجم و هدفمند، داده¬های صحیحی را در خصوص وضعیت پویای بازار جمع آوری كرده و با تحلیل اكوسیستم تقاضای هر برند، وضعیت آن را به لحاظ مالی ارزیابی كنند (آكر، 1991).
در طي چند دهه اخير، محققان و فعلان در زمينه خدمات توجه زيادي به موضوع برند داشته اند. اين نكته كه برند ارزشي دارد كه از ارزش معمول دارايي كه به وسيله فعاليت هاي مالي حرفه اي ايجاد شده است، فراتر مي رود كه به توجه زيادي به برندها در بخش خدماتي منجر شده است. با توجه به ويژگي هاي خاص برند در بخش خدماتي، برندسازي در بخش هتل ها به عنوان يك ويژگي خاص كه ارزش قابل توجهي را ايجاد مي كند، مورد توجه قرار گرفته است شد . از اين رو بسياري از هتل ها به دنبال فرصت هاي توسعه برند به منظور دستيابي به مزيت بيشتر از برند فعلي خود هستند. اين مزيت ها شامل مشتريان وفادار، توان بازگشت سريع و مواجه با بحرا ن ها و افزايش اثربخش ارتباطات بازاريابي است (كلر،2001).


به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

مقاله بیمه و مدیریت در صنایع غذایی

مانیفست مدیریت پروژه CHAOS

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام