مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت

4000 تومان
مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

دسته بندی : پژوهش

حجم فایل : 16 کیلوبایت

منظر شهری و هویت

مقدمه
کلید واژه‌ها:
پارادایم جهانی شدن
هویت
هویت شهری
هویت شهر به عنوان هدف منظر شهری
مکانیابی فضاهای جمعی:
بررسی نمونه موردی
منابع و مآخذ
-----------
مقاله حاضر به بررسی نقش منظر شهری در کسب هویت می پردازد و مفهوم هویت را در متن، زمینه و حس تعلق گسترش داده و بررسی می‌کند که اهداف منظر فقط بایستی در متن هویت باشد یا می تواند محتوای هویت را هم شامل شود در انتها برای موضوع فوق خیابان شهید بهشتی تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و به کیفیت‌های منظرین آن و پتانسیل‌های آن برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی بررسی خواهد شد.