تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

6500 تومان
تحقیق راهنمایی و نظارت آموزشی

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 30 کیلوبایت

اهم مطالب:
بخش اول
ماهیت و نقش راهنمای آموزشی
بخش دوم
رهبری در رشد کارکنان
بخش سوم
نظارت و رشد کارکنان
بخش چهارم
سبکهای مستقیم و غیر مستقیم نظارت
بخش پنجم
مسئولیت های حرفه ای ناظر آموزشی
بخش ششم
کاربرد نظریه مدیریت علمی در نظارت و راهنمایی آموزشی

راهنمایی و نظارت آموزشی

معنای قدیمی نظارت عبارت از بررسی کار دیگران است. بنابراین هر مدیر اجرایی به خودی خود یک ناظر آموزشی است. اگر مفهوم نظارت آموزشی را به مدیریت نیروی انسانی و کارکنان محدود کنیم، بنابراین مدیر اجرایی حتماً همان راهنمای آموزشی است و اگر نظارت آموزشی را در گستر وسیعتر وسیله بهبود برنامه درسی و آموزش ببینیم
 نمی توانیم بگوییم هر مدیر اجرایی یک ناظر آموزشی است.
اگرچه از نظر منطقی هر کارمند اداری مدرسه که در بهبود برنامه درسی و آموزش کمک کند، یک ناظر آموزشی است، اما در عمل بعضی افراد در مدرسه وظیفه مدیریت نیروی انسانی را دارند، در حالی که بعضی دیگر به عنوان مسؤول بهبود برنامه درسی و آموزش انتخاب می شوند.
...