مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی

4000 تومان
مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی

تعداد صفحات : 33

فرمت فایل : doc

دسته بندی : تاریخ

حجم فایل : 34 کیلوبایت

نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی اسلامی

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
محتوای مقصد و منظور فرهنگی انقلاب
عاشورا؛ پیامی‌ به‌ بانوان‌
مشارکت‌ زنان‌ در جهاد
زن در باستان
ام الفارسیه
رابعه اصفهانی
ورکانیه
عقیلی
عفیفه
تاج النساء
بانوان اصفهان از قرن پنجم تا هفتم
سخن آخر
چکیده
منابع و مآخذ
-----------
شاید بارزترین حقیقتی که بتوان درباره اندیشه اسلامی معاصر در مسائل زنان گزارش کرد، آن است که این نگرش دگرگون یا بازسازی نمی‌شود و به صورتی در نمی‌اید که زنان آن را بپذیرند و با آن هم رای و موافق باشند، مگر اینکه خود بانوان برای دگرگونی و نواندیشی در زمینه‌های معرفتی و علمی نقش داشته و سهیم باشند.
حال پرسش آن است که ایا بانوان توانسته‌اند نواندیشی اسلامی در مسائل زنان،نقش داشته باشند؟ اگر به بررسی میزان سهم و نقش فکری و فرهنگ زنان در  زمینه‌ها و بسترهای مربوط به آنان بپردازیم، حتماً بدین سؤال می‌رسیم و باز خواهیم پرسید: ایا این فعالیت‌ها پیشروانه بوده و رنگ و بوی پیشرفت دارد، یا عقبگرد بوده و پسرو شمرده می‌شود، یا اینکه مردّد است؟!
آنچه در  این باره به شکل اساسی بدان می‌پردازیم، نگرش زنان و ارزیابی آنان از فعالیت‌های فرهنگی و فکری در این زمینه است.
البته مقصود از این گفتار و مقاله، منحصر کردن فعالیت‌های زناان در قضایا و امور مربوط به خود نیست و نیز مقصود آن نیست که بانوان جز درمسائل متعلق به خویش، آگاهی و تخصص ندارند (این پندار را بانوان نپذیرفته و رد می‌کنند و درحق خود ناروا می‌شمرند) بلکه مقصود آن است که زنان، به مسائل خویش آگاه‌تر و نزدیک‌ترند،
...