مقاله الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا

4000 تومان
مقاله الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقتصاد

حجم فایل : 544 کیلوبایت

چکیده     1

واژه های کلیدی     1

مقدمه     2

گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا 3

مدل       4

رشد بخش کشاورزی ایران    6

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوی رشد بخش کشاورزی    7

اثر بخش کشاورزی بر رشد صادرات   9

خلاصه و نتیجه گیری         13

منابع و مآخذ         14

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

چکیده

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادارت، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی . از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که مّتکی به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

.....