مقاله نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان

4000 تومان
مقاله نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 148 کیلوبایت

مقدمه     4

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد در تعالیم اسلامی        4

تعریف ارزیابی عملکرد       4

هدفهای ارزیابی عملکرد       5

فواید ارزیابی کارکنان          6

کارکردهای ارزیابی            7

ویژگیهای نظام ارزیابی اثربخش         8

فرآیند ارزیابی عملکرد         10

مراحل اجرای ارزیابی         10

نظریه های ارزیابی            12

نگاهی نوین به ارزیابی        12

اهمیت تدوین شاخصها در سیستم ارزیابی           15

شاخصهای سازمانی            17

روشهای ارزیابی    18

منابع ارزیابی عملکرد          20

محدودیتهای ارزیابی           21

ضرورت ارزیابی   23

ارزیابی عملکرد در عمل      24

نتیجه‌گیری           26

فهرست منابع و مآخذ           29

--------

به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع، لازم است آن پدیده تعریف و برداشت و فهم مشترک حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه تعاریف رایج از نظر برخی صاحبنظران این رشته مطرح و در نهایت تعریف مورد نظر ارائه خواهد شد.

ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. محقق دیگر ارزیابی عملکرد را به عنوان مرور و توصیف نظام‌مند عملکرد فرد در شغل مورد نظر تعریف می‌کند. از نظر وردر و دیوس ارزیابی عملکرد فرایندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و در نهایت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می کند. واژه فرایند در تعاریف بالا بر مجموعه‌ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت دیگر نظام‌مند بودن تمامی فعالیتها در فرایند ارزیابی منجر به اثر بخشی نظام ارزیابی می‌شود. شکل صفحه بعد نشانگر فرایند عمومی ارزیابی است.