تحقیق موانع توسعه بهره وری در ایران

3000 تومان
تحقیق موانع توسعه بهره وری در ایران

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مدیریت

حجم فایل : 184 کیلوبایت

موانع توسعه بهره وری در ایران

اهمیت بهره وری

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .

...

کاهش تصدی گری – خصوصی سازی

دلیل پایین بودن بهره وری در سازمانهای دولتی ، نحوه اداره و ضعف مدیریت است .

همچنین بزرگ بودن دولت به نحوی که بیش از 15 میلیون نفر بطور مستقیم یاغیر مستقیم در سازمانها ، ارگانها و شرکتهای وابسته به دولت (حکومت ) کار می کنند . و اینکه اکثر صنایع بزرگ و کوچک دراختیار وتحت مالکیت و اداره دولت می باشد از آنجا که می دانیم با افزایش سطوح سازمانی ، سطح کنترل کاهش می یابد . دولت تصمیم به کاهش مسئولیت های خود و واگذاری بخشهای مختلف صنعت و خدمات به بخش خصوصی گرفت ، به شکلی که کارایی آنها افزایش یابد .

...

مدیریت منابع و نظام تولید

ارزان بودن انرژی در ایران می تواند مشوقی برای تولید وکاهش معمای تمام شده و سهولت برای ورود به بازارها باشد ولی در عمل ما با تلف شدن حجم بسیاری از انرژی در شکل های مختلف آن هستیم ، این وضعیت درمورد سایر منابع نیز برقرار است ، این خود یکی از اساسی ترین دلیل پایین بودن نرخ بهره وری در بخشهای مختلف صنایع ایران است .

....